Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter ämne


Arbetsmarknaden

Omfattar statistik över arbetskraft, deltagande i arbete och sysselsättning samt arbetslöshet. Ämnesområdet täcker också statistiken över lediga arbetsplatser, arbetsolyckor och arbetskonflikter samt statistik som beskriver arbetsförhållanden och förändringar i dem.

Arbetsförmedlingsstatistik
Arbets- och näringsministeriet för arbetsförmedlingsstatistik över arbets- och näringsbyråernas kunder, samt: över arbetssökande (mest arbetslösa arbetssökande) som anmält sig vid arbets- och näringsbyråerna, över lediga arbetsplatser som anmälts till arbets- och näringsbyråerna av arbetsgivare och service med vilka man försöker främja de arbetssökandes sysselsättning.
Arbetskraftsundersökning
Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–89 år.
Arbetsmiljö
Undersökningen om arbetsförhållanden är en omfattande besöksintervjuundersökning, som gjorts sedan år 1977.
Olycksfall i arbetet
I statistiken över olycksfall i arbetet statistikförs årligen de olycksfall som löntagare och lantbrukföretagare råkat ut för.
Statistik över arbetskonflikter
Statistiken över arbetskonflikter beskriver arbetskonflikter som anställda eller arbetsgivare anordnat i Finland.
Undersökning om lediga arbetsplatser
Undersökningen ger kvartalsvisa uppgifter om lediga arbetsplatser i Finland.

Befolkning

Ämnesområdet omfattar statistik över den i landet stadigvarande bosatta befolkningens volym, sammansättning och förändringar, t.ex. födelse, död, äktenskap, flyttningsrörelse. Ämnesområdet täcker också statistik över sysselsättning, familjer och bostadshushåll samt befolkningsprognoser efter område.

Adoptioner
Adoptionsstatistiken omfattar barn som adopterats i Finland eller utomlands av en eller flera personer som är fast bosatta i Finland.
Avlidna
Statistiken över avlidna omfattar personer som på sin dödsdag varit fast bosatta i Finland.
Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen beskriver den framtida befolkningsutvecklingen.
Befolkningsstruktur
Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland.
Erhållande av finskt medborgarskap
Statistiken beskriver utländska medborgare som är fast bosatta i Finland och som under statistikåret beviljats finskt medborgarskap.
Familjer
Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem bor i samma bostad.
Flyttningsrörelsen
Statistiken över flyttningsrörelsen beskriver personers flyttningar.
Födda
Statistiken beskriver antalet födda och fruktsamhet efter olika bakgrundsvariabler.
Förhandsuppgifter om befolkningen
Statistiken omfattar förhandsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning.
Sysselsättning
Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning.
Ändringar i civilstånd
Statistiken över ändringar i civilstånd beskriver med hjälp av nyckeltal antalet äktenskap, äktenskapsskillnader, registrerade partnerskap, upplösningar av registrerade partnerskap vid skilsmässa eller dödsfall och ändringar i civilståndet.

Boende

Ämnesområdet består av statistik över byggnads- och bostadsbeståndet samt användningen av lägenheter, befolkningens boendeförhållanden och boenderymlighet samt bl.a. bostadshushållets sammansättning och livsskede. Omfattar också statistik över bostadspriser, hyresstatistik och bokslutsstatistik över bostadssamfund.

Aktiebostadspriser
Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter.
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Statistiken mäter bostadssamfundets boendekostnader och klarlägger vad som ingår i boendekostnaderna och vad skillnaderna i kostnader beror på.
Bostadshyror
Hyresstatistiken (kvartals- och årsstatistik) beskriver hyresnivån i hyresbostadsbeståndet och hyresförändringarna på kvartals- och årsnivå.
Bostäder och boendeförhållanden
Statistiken över bostäder och bostadsförhållanden är en årsstatistik och den beskriver det befintliga bostadsbeståndet, antalet bostäder och bostadshushållens boendeförhållanden årets sista dag.
Byggnader och fritidshus
Statistiken över byggnader och fritidshus är en årsstatistik och den beskriver det existerande byggnads- och fritidsbestånd årets sista dag.
Fastighetspriser
Statistiken beskriver prisnivåer för egnahemshus och tomter för egnahemshus och prisförändringar på kvartals- och årsbasis.

Byggande

Innehåller statistik över färdigställda ny- och reparationsbyggen, byggnadskostnadsindex, byggarnas arbetstimmar samt byggföretagens ekonomi, verksamhet och strukturer.

Byggnads- och bostadsproduktion
Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen.
Omsättningsindex för byggverksamhet
Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning.
Reparationsbyggande
Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande på årsnivå.

Energi

Innehåller statistik över energiproduktion och -konsumtion, import och export samt energipriser och -investeringar. Också statistik över miljöutsläpp i anslutning till energikonsumtion och -produktion.

El- och värmeproduktion
Statistiken beskriver el- och värmeproduktionen samt förbrukningen av bränsle vid produktionen i Finland.
Energianskaffning och -förbrukning
Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Energiförbrukning inom boende
Statistiken över energiförbrukning inom boende beskriver årlig energiförbrukning och -struktur inom boende samt från vilka källor man skaffar energi för uppvärmning av bostadsbyggnader.
Energipriser
Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Statistik över industrins energianvändning
Statistiken över industrins energianvändning beskriver energiförbrukningen inom industrin efter energikälla, näringsgren och område.
Stenkolsförbrukning
Statistiken beskriver användningen av stenkol i produktionen av elektricitet och värme i Finland.
Träpellets
Statistiken omfattar årsuppgifter om produktionen och leveranserna av träpellets samt utrikeshandeln med dessa (export och import).

Finansiering och försäkring

Ämnesområdet omfattar statistik över finansierings- och försäkringsverksamhet, bl.a. strukturen av finansmarknaden, utbud och efterfrågan av finansinstrument samt statistik över räntor. Innehåller också de viktigaste verksamhets- och bokslutsuppgifterna om enheter inom finans- och försäkringsmarknaden.

Försäkringsverksamhet
Den beskriver verksamheten i skade-, liv- och pensionsförsäkringsbolagen.
Kreditinstitutens bokslut
Statistikcentralen har gett ut enhetliga bokslutsuppgifter enligt bokslutsscheman som baserar sig på finansministeriets förordning om alla kreditinstitut från och med materialet för år 1995.
Värdepappersföretag
Statistikcentralen har publicerat statistik över värdepappersföretag på kvartals- och årsnivå ända från situationen vid utgången av år 1998.

Företag

Ämnesområdet omfattar statistik över företagens bokslut, företag och sammanslutningar och statistik över deras arbetsställen samt månadsgrafer över affärsverksamheten.

Finländska dotterbolag utomlands
Statistiken beskriver lokaliseringen av finländska företags verksamhet globalt och den utlandslokaliserade verksamhetens betydelse.
Nya och nedlagda företag
Statistiken, som grundar sig på Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, omfattar företag som bedriver verksamhet, som är momsskyldiga eller som verkar som arbetsgivarföretag.
Statistik över företagsstöd
Statistiken över företagsstöd innehåller uppgifter om företagsstöd efter typ av stöd.
Statistik över regional företagsverksamhet
Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område.
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskriver företag i Finland.
Utländska direktinvesteringar
Direktinvesteringar i Finland beskriver det kapital som en utländsk placerare har direktinvesterat i Finland och som placeraren har kontroll eller inflytande över.
Utländska dotterbolag i Finland
Statistiken beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland.

Handel

Ämnesområdet täcker statistiken över utrikes- och inrikeshandeln. I utrikeshandels- statistiken beskrivs handeln med varor och tjänster mellan Finland och övriga Europeiska unionens medlemsstater och mellan Finland och tredje länder, dvs. intern- och externhandel. Av inrikeshandeln ingår bl.a. statistik över parti- och detaljhandel. Värde-, volym- och prisindex beskrivs också i statistiken.

Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Statistiken beskriver pris- och mängdutvecklingen i utrikeshandeln och förändringar som sker i dessa.
Omsättning inom handeln
Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning.
Utrikeshandel med varor
Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandel mellan Finland och andra EU-medlemsstater och Finland och tredje länder eller intern- och externhandeln.

Hälsa

Ämnesområdet innehåller statistik över befolkningens hälsotillstånd, sjuklighet, arbetsoförmåga, hälsobeteende och dödsorsaker. Statistik över hälsovård anges också inom ämnesområdet Socialskydd och uppgifter om antalet döda inom ämnesområdet Befolkning.

Aborter
Uppgifterna tas från Institutet för hälsa och välfärds register över aborter och steriliseringar, till vilket uppgifterna meddelas av den läkare som utfört ingreppet.
Aborter i Norden
Statistiken innehåller uppgifter om aborter från alla nordiska länder.
Alkoholkonsumtion
Statistiken över alkoholkonsumtion redovisar både den registrerade och oregistrerade konsumtionen.
Befruktningsbehandlingar
För statistiken över assisterad befruktning samlas det in uppgifter om provrörsbefruktning (med början från 1992) och om konstgjord befruktning, dvs.
Dödsorsaker
Statistikcentralen sammanställer årligen statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten.
Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering
THL samlar årligen in uppgifter om den offentliga och privata hälso- och sjukvårdens utgifter och finansiering.
Kommunernas hälso- och socialvårdspersonal
.
Medfödda missbildningar
Uppgifterna tas från Institutet för hälsa och välfärds missbildningsregistret, som innehåller uppgifter om missbildningar som har konstaterats hos dödfödda eller levande födda barn samt hos foster vid abort pga.
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Uppgifterna tas från födelseregistret, som innehåller uppgifter om mödrar som fött barn i Finland och om de födda barnen.
Personalen inom social- och hälsovården
Uppgifterna är baserade på Statistikcentralens statistik Sysselsättning med uppgifter om personalen inom social- och hälsovården och personer med utbildning inom hälso- och socialvården.
Sjukhusens produktivitet
Statistikmaterialet bygger på de vårdanmälningsregisteruppgifter för hälso- och sjukvård (HILMO) som sjukhusen lämnar in till THL varje år och på sjukhus- och specialitetsvisa kostnadsuppgifter som insamlas separat från sjukhusen årligen.
Steriliseringar
Uppgifterna tas från Institutet för hälsa och välfärds register över aborter och steriliseringar, till vilket uppgifterna meddelas av den läkare som utfört ingreppet.
Tobaksstatistik
Institutet för hälsa och välfärd sammanställer tobaksstatistik på uppdrag av Social- och hälsoministeriet.

Industri

Ämnesområdet omfattar statistik över de industriella arbetsställenas verksamhet, t.ex. uppgifter om arbetsställenas struktur och varor, uppgifter om industriföretagens verksamhet, strukturer och lager samt volymindex som mäter utvecklingen av produktionsvolymen.

Industrins orderingång
Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland.
Industriproduktion
Industrins produktionsstatistik omfattar uppgifter om såld produktion och om totalproduktionen efter varunomenklatur.
Omsättningsindex för industrin
Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning.
Volymindex för industriproduktionen
Volymindexet för industriproduktionen beskriver den månatliga förändringen av produktionen till fast pris inom industrin.

Inkomst och konsumtion

Ämnesområdet omfattar statistik över informationssamhället, bl.a. forskning och utveckling, dess finansiering och de resurser som används för forskningen samt de patent som företagen sökt och statistik över innovationsverksamhet. Innehåller också statistik över användningen av informations- och kommunikationsteknologi samt telekommunikation.

Hushållens förmögenhet
Förmögenhetsundersökningen beskriver hushållens förmögenhet: den totala förmögenheten, dess sammansättning och fördelning mellan olika befolkningsgrupper.
Hushållens konsumtion
Statistikcentralens konsumtionsundersökning producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp.
Inkomstfördelningsstatistik
Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster och inkomstskillnader mellan olika befolkningsgrupper.
Konsumenternas förtroende
Konsumenternas syn på ekonomiska frågor samt förväntningar och avsikter med anknytning till dem.
Statistik över skuldsättning
Statistiken över skuldsättning beskriver privatpersoners och bostadshushållens skulder.

Jord- och skogsbruk samt fiske

Statistiken inom ämnesområdet beskriver jordbruk och trädgårdsodling, skogar och skogsbruk, fiske och vilthushållning samt jakt. Statistiken innehåller uppgifter om bl.a. produktionsverksamheten i anslutning till dessa, om priser, inkomster, utgifter, tillgångar och skulder samt reserver och användningen av dem.

Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag
Statistiken beskriver annan företagsverksamhet i jordbruks- och trädgårdsföretag, och den är jämförbar med all statistik över annan företagsverksamhet i jordbruks- och trädgårdsföretag i länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Antalet husdjur
Antalet husdjur statistikförs beroende på djurart två gånger om året (1.
Användningen av skörden på gårdarna
Statistiken innehåller uppgifter om användningen och lagren av spannmål (vete, korn, havre, råg) och potatis på gårdarna enligt skördeår.
Arbetskraft i jordbruks- och trädgårdsföretagen
Statistiken beskriver arbetskraften inom jordbruket och trädgårdsodlingen.
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om omfattningen av det avverkade trädbeståndet enligt trävaruslag och ägargrupp för övrigt.
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
En ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) publiceras för första gången i Finland för referensåret 2019.
Energianvändningen av trä
Statistiken om energianvändningen av trä omfattar årsstatistik över de fasta träbränslen som använts i värme- och kraftverken.
Fiskförädlingsproduktion
Antalet och storlek fiskförädlade företag, samt förädlad fisk enligt art och produktgrupp.
Fritidsfiske
Antalet fritidsfiskare och fångstdagar samt fångster per art, per område och per fångstmetod.
Jakt
Jägarnas antal samt byte per art och per område och bytets köttmängd.
Jordbrukets och trädgårdsodlingens energiförbrukning
Statistiken beskriver energiförbrukningen inom jordbruket och trädgårdsodlingen.
Kommersiellt fiske i havet
Statistiken Kommersiellt fiske i havet innehåller information om antalet yrkesfiskare i havsområdet, fångstens mängd och värde samt om enhetsfångst.
Kommersiellt fiske i insjöar
Statistiken gäller kommersiellt insjöfiske.
Köttproduktion
Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om slaktkropparna per styck och per kilo och medelslaktvikter.
Lantbruksprodukternas producentpriser
Statistiken över lantbruksprodukternas producentpriser beskriver de priser som jordbrukarna får för lantbruksprodukter.
Privatskogsbrukets rörelseresultat
I statistiken publiceras inkomsterna från och utgifterna för virkesproduktionen skilt för varje region (13 skogscentraler och Åland) samt det på basis av dessa uträknade rörelseresultatet för privatskogsbruket.
Producentpriset på fisk
Priset som fiskaren erhållit av fisk i havsområdet enligt art, storleksklass, månad och region, samt priset på odlad regnbåge och sik månatligen.
Produktionen av ägg
Statistiken beskriver äggproduktionens utveckling enligt produktionsmetod.
Rotprisinkomster
I statistiken presenteras en uppskattning, som baserar sig på avverkningsmängderna och rotpriserna, av skogsbrukets årliga rotprisintäkter.
Skogen som investeringsobjekt
I statistiken presenteras resultat från beräkningarna av placeringsintäkterna.
Skogsindustrins utrikeshandel
Den månatliga statistiken beskriver utrikeshandeln av virke och skogsindustriprodukter mellan Finland och andra länder.
Skogsindustrins virkesförbrukning
Statistiken uppger årliga uppgifter om inhemskt och utländskt råvirke som används som råvara för skogsindustriprodukter i Finland samt om skogsindustrins biprodukter och avfallsvirke.
Skogsräkenskaper
Skogsräkenskaperna är en statistiksammanställning som med hjälp av användningsbalans och massbalans beskriver utbudet av virke och skogsindustriprodukter från olika källor, deras användning för tillverkningen av skogsprodukter och energiproduktion samt virkesflödena inom samhällsekonomin.
Skogsskydd
Statistikhelheten avseende skogsskydd innehåller uppgifter om lagstadgade skyddsområden och skyddade mångfaldsobjekt i ekonomiskogar samt skogar som stöder skydd av naturvärden i Finland enligt landskap, mark- och skyddsklassificering samt områdestyp.
Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
I statistiken om skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten uppges de årliga arbetsmängderna samt enhets- och totalkostnaderna inom dessa områden.
Skördestatistik
Statistiken innehåller uppgifter om de viktigaste odlingsväxternas skördar i Finland.
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Statistiken innehåller information om mjölkproduktionen på månads- och årsnivå, antal mjölkproducenter, samt mjölkprodukternas produktionsmängder, inhemska försäljning och lager.
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Statistiken omfattar de kvartalsvisa inköpen av spannmål och rybs/raps gjorda av aktörer som köper spannmål direkt av odlarna, den kvartalsvisa användningen av spannmål inom industrin som använder spannmål samt den halvårsvisa lagermängden av spannmål och rybs/raps som spannmålsköparna och -användarna har.
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi ersätter Företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk och Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk som framställts från referensåret 1973 till år 2004.
Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
Statistiken ger en översiktsbild av gårds-, ägar- och produktionsstrukturen i det finländska jordbruket samt av jordbrukarnas antal och åldersstruktur.
Totalförbrukning av virke
Statistiken uppger årliga uppgifter om den totala årliga förbrukningen av virke i Finland.
Trädgårdsstatistik
Statistiken beskriver strukturen hos de trädgårdsföretag som bedriver kommersiell produktion, trädgårdsproduktionen på friland och i växthus samt svampodlingen.
Utnyttjad jordbruksareal
Statistiken innehåller uppgifter om de viktigaste odlingsväxternas odlingsarealer, träda och övrig jordbruksareal i Finland.
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Utrikeshandelsstatistik för jordbruksprodukter och livsmedel baseras på tullens utrikeshandelsstatistik och dess CN 1-24-grupper.
Utrikeshandeln med fisk
Kvantiteten och värdet av utrikeshandeln med fisk och fiskprodukter enligt produktgrupp och land.
Vattenbruk
Produktionen av livsmedelsfisk och yngel per art och per område, antalet fiskodlingsanstalter och företag med naturfoderdammar och värdet av produktionen av livsmedelsfisk.
Virkeshandeln av industrivirke
I statistiken om virkeshandeln uppges uppgifter om köpmängder och priser som gäller industrivirke som skogsindustrin har köpt från privata skogar.
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
I den årligen utkommande statistiken presenteras information om marknadsavverkningarna, avverkningsuttaget och virkesavgången per skogscentral (13).
Ägande av skogsmark
Statistiken innehåller uppgifter om antalet och skogsmarkens arealer om skogsfastighetshelheter och skogsbruksenheter som ägs av privatpersoner och av andra grupper.

Kultur och massmedier

Statistiken inom ämnesområdet beskriver massmedier och kultur ur flera olika synvinklar: ekonomi, strukturer och användning. I statistiken inom ämnesområdet beskrivs fördelningen av befolkningens tidsanvändning bl.a. för förvärvsarbete, hushållsarbete, hobbyer samt befolkningens användning av media, kultur m.m. hobbyer, motion, samhällsdeltagande och sociala relationer.

Kultur
Kulturstatistiken beskriver produktion, utbud, ekonomi, offentligt stöd, arbetskraft, utbildning, utövande och konsumtion inom olika konst- och kulturområden.
Massmediestatistik
Statistiken över massmedier beskriver de olika mediesektorernas ekonomi, företagsstrukturer, innehåll, konsumtion, publik, internationalisering och arbetskraft.

Levnadsförhållanden

Ämnesområdet omfattar statistik över mänskliga relationer, välfärd, livskvalitet, socialt deltagande och trygghet. Innehåller också statistik över olika befolkningsgruppers levnadsförhållanden.

Fritidsdeltagande
I statistiken fritidsdeltagande utreds befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen av dessa och deltagandet av olika befolkningsgrupper.
Statistik över levnadsförhållanden
Statistiken om levnadsförhållanden beskriver hushållsbefolkningens levnadsförhållanden ur olika perspektiv, såsom risk för fattigdom eller social utestängning, upplevt välbefinnande och utkomst, hälsa och boende efter befolkningsgrupp i Finland.
Tidsanvändning
Undersökningen om tidsanvändning är en intervjuundersökning, där deltagarna under en tvådygnsperiod noggrant för bok över sin tidsanvändning.

Löner och arbetskraftskostnader

Innehåller statistik över bl.a. löntagarnas inkomstnivå och antal samt arbetskraftskostnader och sammansättningen av dem, bl.a. undersökningen om lönestrukturen, förtjänstnivåindex och arbetskraftskostnadsindex.

Arbetskraftskostnadsindex
Arbetskraftskostnadsindexet mäter den kvartalsvisa förändringen i de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna per arbetad timme.
Arbetskraftskostnadsundersökning
Arbetskraftskostnadsundersökningen beskriver arbetskraftskostnadernas nivå och struktur under bestämda år.
Förtjänstnivåindex
Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.
Löner inom kommunsektorn
Löner inom kommunsektorn beskriver lönerna hos löntagare i kommuner och samkommuner samt antalet löntagare.
Lönestrukturstatistik
Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.
Lönesummaindex
Lönesummaindexen är index som beskriver den månatliga utvecklingen av lönesumman inom olika näringsgrenar.
Månadslöner inom den privata sektorn
Statistiken över månadslöner inom den privata sektorn beskriver antalet månadsavlönade löntagare i företag och icke-vinstsyftande sammanslutningar och deras lönenivå efter yrke, yrkesgruppens utbildning, kön och ålder.
Månadslöner inom staten
Statistiken över månadslöner inom staten beskriver löner för löntagare som omfattas av statens budgetekonomi och deras antal.
Timlöner inom den privata sektorn
Statistiken över timlöner inom den privata sektorn beskriver antalet timavlönade löntagare och lönenivåer efter kön, ålder, yrkesgrupp och utbildning.

Miljö och naturresurser

Statistiken inom ämnesområdet beskriver miljöns och naturresursernas tillstånd och förändringar, medborgarnas åsikter om miljön samt avfall, utsläpp och miljövård.

Avfallsstatistik
Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall.
Energiräkenskaper
Statistiken om energiräkenskaper granskar utbudet och användningen av energi i samhällsekonomin och växelverkan mellan ekonomi och miljö.
Hydrologiska observationer
Hydrologiska årsboken innehåller sammandrag om hydrologiska observationer gjorda inom Finlands territorium.
Klimatstatistik
I den månatliga statistiken anges varje månads medeltemperatur och medelnederbörd.
Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
Publikationen Lantmäteri är LMV:s publikation över allmän statistik som omfattar antalet årliga prestationer som gäller fastighets- och kartverksuppgifter inom verkets olika verksamhetsområden.
Luftutsläpp efter näringsgren
I statistiken över luftutsläpp efter näringsgren presenteras utsläppen enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna.
Materialflöden i samhällsekonomin
Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i massaenhet (ton) hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats.
Miljöaffärsverksamhet
Statistiken över miljöaffärsverksamhet beskriver den affärsverksamhet med anknytning till miljön som bedrivs i Finland.
Miljöskatter
Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter beskriver beloppet av de miljöskatter och avgifter som den offentliga sektorn samlar in och deras andel av de totala skatteinkomsterna.
Miljöskyddsutgifter
Statistiken över miljöskyddsutgifter beskriver de utgifter som miljöskyddet medför för industrin, ser-vicenäringarna och hushållen samt för staten och kommunerna.
Växthusgaser
Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention.

Nationalräkenskaper

Ämnesområdet omfattar statistik som bygger på nationalräkenskapssystemet. I Finland sammanställs nationalräkenskaperna enligt det europeiska systemet för nationella räkenskaper (ENS 2010). Statistiken täcker års- och kvartalsräkenskaper samt finansräkenskaper och regionala räkenskaper.

Betalningsbalans och utlandsställning
Betalningsbalansstatistiken är en sammanställning av en ekonomis reala och finansiella transaktioner med omvärlden.
Finansräkenskaper
Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin.
Input-output
Tillgångstabellen beskriver produktionen av de varor och tjänster som används i samhällsekonomin produktgruppvis inom de olika näringsgrenarna och importen av dem.
Konjunkturindikator för produktionen
Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå.
Lönsamhetsundersökningar
I lönsamhetsundersökningar bryts årliga förändringarna av förädlingsvärdet, produktion och arbetslönsamhet ned i komponenter, so att man kan granska vilka faktorer som genererat förändringen.
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå.
Nationalräkenskaper, årsvis
Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt.
Regional input-output
Regional input-output innehåller de regionala tillgångs- och användningstabellerna samt input-outputtabeller baserade på dessa.
Regionalräkenskaper
Regionalräkenskaperna är en regional utvidgning av nationalräkenskaperna, där uppgifterna ges efter ekonomisk region, landskap och storområde samt vid behov efter andra kommunbaserade regionindelningar.
Satelliträkenskaper för kultur
Satelliträkenskaper för kultur (Culture Satellite Accounts) är ett statistiksystem med vilket man försöker beskriva den ekonomiska betydelse som kulturen har.
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Sektorräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna.
Utrikeshandel med varor och tjänster
Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster beskriver export och import av varor och tjänster med en grov produkt- och regionindelning.
Värdet av hushållsproduktionen
Oavlönat hemarbete – dvs.

Offentlig ekonomi

Ämnesområdet innehåller statistik över offentliga samfunds ekonomi och verksamhet, bl.a. bokslutsstatistik över kommuner och samkommuner. Omfattar också statistik över det understöd och den finansiering som staten och offentliga finansins-titut beviljar företagen samt statistik över offentliga samfunds underskott och skuld.

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Statistiken beskriver den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis.
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
.
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Syftet med rapporteringen av den offentliga sektorns skuld kvartalsvis är att i enlighet med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt följa skuldsättningen inom den offentliga ekonomin i EU-länderna.
Offentliga sektorns underskott och skuld
Statistiken omfattar uppgifter om underskottet och skulderna i Finlands offentliga ekonomi.
Skatter och avgifter av skattenatur
Statistiken "Skatter och avgifter av skattenatur" omfattar uppgifter om skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter som staten, kommunerna och socialskyddsfonderna årligen uppbär.

Priser och kostnader

Ämnesområdet innehåller statistik över priser och kostnadsutveckling. Ämnesområdet omfattar ytterligare pris- och kostnadsindex som beskriver förändringar.

Byggnadskostnadsindex
Byggnadskostnadsindexet beskriver, med hjälp av prisutvecklingen för grundinsatser som använts vid byggandet, den relativa förändringen av byggnadskostnaderna för byggarbeten och byggnader som till sina viktigaste byggegenskaper är jämförbara.
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket mäter utvecklingen av priserna på kostnadsfaktorerna inom lantbruket.
Internationell prisjämförelse
Syftet med den internationella prisjämförelsen är att skapa köpkraftspariteter.
Jordbyggnadskostnadsindex
Jordbyggnadskostnadsindexet (MAKU) beskriver förändringar i de kostnader som uppkommer för företagare inom schaktningsbranschen vid förvärv och användning av insatser.
Konsumentprisindex
Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen för varor och tjänster som köps av hushållen i Finland.
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver den genomsnittliga prisutvecklingen av fastighetsunderhåll på hela landets nivå för olika kostnadsposter av fastighetsskötsel, till vilka hör förvaltning, användning och underhåll, skötsel av gårdsområden, städning, uppvärmning, el, vatten och avfallshantering, skadeförsäkringar och underhållsreparationer.
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Lantmäteriverket upprätthåller ett register över fastighetsköp, som innefattar alla överlåtelse, dvs.
Prisindex för offentliga utgifter
Prisindexet för offentliga utgifter mäter prisutvecklingen för utgifterna inom statsekonomin och kom-munalekonomin (kommuner och samkommuner).
Prisutveckling för alkoholdrycker
Statistiken över prisindexet för alkoholdrycker visar hur konsumentpriserna på alkoholdrycker utvecklas och berättar hur mycket priserna har ändrats i förhållande till jämförelsetidpunkten.
Producentprisindex
Producentprisindexen mäter utvecklingen av varupriser ur företagens synvinkel.
Producentprisindex för lantbruk
Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel.
Producentprisindex för tjänster
Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företag erbjuder andra företag eller den offentliga sektorn (Business to Business, BtoB), hushåll (Business to Consumers, BtoC) samt alla slutanvändare (Business to All, BtoAll).

Rättsväsende

Statistiken inom ämnesområdet beskriver brottslighet som kommit till polisens kännedom, brott som undersökts av domstolar, åtalade, dömda, straff och bl.a. verkställighet av domar samt polisens, åklagarens och domstolarnas verksamhet samt skuldärenden.

Brott och tvångsmedel
Statistiken över brott och tvångsmedel beskriver främst den regionala fördelningen av brottsligheten samt tvångsmedel som används av polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet.
Konkurser och företagssaneringar
Statistiken över konkurser och företagssaneringar beskriver anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar.
Medling i brott- och tvistemål
Statistiken innehåller uppgifter om antalet ärenden som överlämnats till medlingsbyråerna och antalet brott enligt strafflagen, våldsbrott i nära relationer och tvistemål som ärendena delats in i.
Skuldsaneringar
Statistikcentralen publicerar statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och som slutbehandlats.
Utsökningsärenden
Statistikcentralen publicerar statistik som gäller utsökningsärenden i justitieministeriets utsökningsdistrikt och gäldenärer med anknytning till utsökningsärendena.
Åtalade, dömda och straff
Statistiken omfattar uppgifter om straff som utdömts i första instans, påföljdseftergifter och förkastade åtal.

Socialskydd

Ämnesområdet innehåller statistik över den sociala tryggheten i Finland, som genomförs med att betala pensioner och andra utkomstskyddsförmåner samt genom att erbjuda social- och hälsovårdstjänster. Statistiken omfattar uppgifter om social- och hälsovårdens utgifter och finansiering, om personer med socialskyddsförmåner och summan av använda förmåner, social- och hälsovårdstjänster samt producenter av tjänsterna.

Totala pensionsutgifterna
Statitsiken ger en helhetsbild av penningbeloppen av de pensioner som betalas i Finland under året.
Allmänt bostadsbidrag
Statistiken över det allmänna bostadsbidraget beskriver de allmänna bostadsbidrag som FPA betalar ut.
Arbetslöshetsförmåner från FPA
Statistiken över det arbetslöshetsskydd som administreras av FPA ger en helhetsbild av grundskyddet för arbetslösa som betalas av FPA.
Arbetslöshetsskyddet i Finland
Statistiken om arbetslöshetsskyddet i Finland ger en helhetsbild av de arbetslöshetsförmåner som betalats ut i Finland under arbetslöshetstid.
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Statistiken över arbetspensionsförsäkrade i Finland innehåller centrala kvantitativa uppgifter om alla arbetspensionsförsäkrade i Finland efter arbetspensionssektor och -lag.
Arbetspensionstagare i Finland
Statistiken över arbetspensionstagare i Finland innehåller centrala kvantitativa uppgifter om alla arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension i Finland.
Barnavårdsstöd
Det lagstadgade barnavårdsstödet är ett månatligt stöd som betalas till familjer som ett sätt att från samhällets sida ekonomiskt stödja ordnandet av dagvården för barn under skolåldern och för barn som inleder sin skolgång.
Barnbidrag
Barnbidraget är en av de lagstadgade förmåner genom vilka samhället strävar efter att jämna ut de kostnader som barnfamiljer har.
Barnskydd
Uppgifterna bygger på uppgifter från Institutet för hälsa och välfärds barnskyddsregister om barn och ungdomar som placerats utom hemmet samt på en sammanfattande enkät, som Institutet för hälsa och välfärd genomför årligen i kommunerna, om barn och ungdomar som omfattas av stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård.
Bostadsbidrag för pensionstagare
Statistiken om bostadsbidrag för pensionstagare beskriver de bostadsbidrag för pensionstagare som FPA betalar ut.
FPA-rehabilitering
Statistiken över FPA-rehabiliteringen ger en helhetsbild av den riksomfattande rehabilitering som administreras av FPA.
FPA:s handikappförmåner och -tjänster
Statistiken över FPA:s handikappförmåner och -tjänster behandlar förmåner som FPA betalar ut till handikappade: handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år, vårdbidrag för pensionstagare och kostersättning samt tolkningstjänster för handikappade.
Företagshälsovård
Företagshälsovårdstatistiken ger information om den företagshälsovård som genomförs i Finland och som ersätts av FPA.
Föräldradagpenning
De som är bosatta i Finland är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen.
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Statistiken över institutionsvård och boendeservice inom socialvården bygger på uppgifter från socialvårdens vårdanmälningsregister.
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Statistiken över läkemedel och ersättningsrättigheter baserar sig på systemet med läkemedelsersättningar inom den allmänna sjukförsäkringen.
Militärunderstöd
Syftet med militärunderstödet är att trygga försörjningen för värnpliktiga eller kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst och deras anhöriga under militär- och civiltjänstgöringen.
Moderskapsunderstöd
Moderskapsunderstödet är en av de lagstadgade förmåner genom vilka samhället strävar efter att jämna ut de kostnader som barn innebär för familjerna.
Pensioner från FPA
Det finländska pensionsskyddet består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem, folkpensionssystemet och arbetspensionssystemet.
Recept och ersatta läkemedel
Statistiken över recept och ersatta läkemedel baserar sig på ersättningen för läkemedelskostnader.
Sjukdagpenning
Alla som är bosatta i Finland är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen.
Sjukvårdsersättningar
Alla som är stadigvarande bosatta i Finland omfattas av den allmänna sjukförsäkringen och kan få sina sjukvårdskostnader ersatta enligt sjukförsäkringslagen.
Skolresestöd
Skolresestödet är en form av stöd för skolgång och studier.
Statistik över grundläggande utkomststöd
I Statistik över grundläggande utkomststöd presenteras uppgifter om stödtagarnas åldersstruktur och hushållstyp, stödets eurobelopp samt antalet stödtagare efter månad under kalenderåret.
Statistik över pensionstagarna i Finland
Statistiken över pensionstagarna i Finland ger en täckande helhetsbild av de pensioner som utbetalas med stöd av arbetspensions- och folkpensionssystemet i Finland.
Studiestöd
FPA:s studieförmånsstatistik ger information om hur samhället stödjer de studerandes utkomst under studietiden.
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Statistiken innehåller uppgifter som samlats in av kommunerna om avtal om underhållsbidrag, utredningar av faderskap och avtal om vårdnad av barn, boende och umgängesrätt.
Underhållsstödet
Underhållsstöd är ett stöd som FPA betalar i syfte att trygga underhållet för ett barn när barnet inte får underhållsbidrag av den förälder som är underhållsskyldig.
Utgifter för det sociala skyddet samt utgifternas finansiering
Enligt det europeiska systemet för statistik över socialt skydd (ESSPROS) omfattar den sociala tryggheten alla de åtgärder som offentliga eller privata instanser vidtar för att trygga individens och familjens utkomst i fråga om vissa risker och behov.
Utkomststöd
Uppgifterna i årsstatistiken över utkomststöd bygger på Institutet för hälsa och välfärds register för utkomststöd, som innehåller uppgifter inlämnade av kommunerna om hushåll som fått utkomststöd, stödets varaktighet och belopp samt hushållens storlek och struktur.

Tjänster

Ämnesområdet innehåller statistik över tjänstebranscher, som beskriver bl.a. verksamheten och sammansättningen av företagstjänster och om företag inom hotell- och restaurangverksamhet samt företagens serviceverksamhet. Statistik över utrikeshandeln med tjänster hör till ämnesområdet Handel.

Omsättning inom servicebranschen
Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna).
Servicebranschens varustatistik
Statistiken beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar tjänster.

Transport och turism

Transportstatistiken beskriver registrerade fordon, landsvägs- och järnvägsnätverk och -trafik, varutransporter inom vägtrafiken, inrikes- och utrikessjötrafik, lufttrafik samt trafikolyckor. Statistiken över turism beskriver övernattningar vid inkvarteringsanläggningar, inrikes- och utrikesresor och turismen till Finland.

Finländarnas resor
Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest.
Första registreringar av motorfordon
Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland.
Handelsflottan
Statistiken över handelsflottan omfattar uppgifter om antalet fartyg, fartygens brutto- och nettodräktighet samt dödvikt, som finns införda i trafik- och transportregistret och fartygsregistret.
Inkvarteringsstatistik
Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar.
Inrikes sjötrafik
Statistiken över inrikes sjötrafik innehåller uppgifter om fartygstransport av gods och passagerare till och från hamnar belägna inom landet.
Järnvägsstatistik
Järnvägsstatistik utgör en basstatistik över Finlands järnvägar, som innehåller uppgifter både om bannätet och om järnvägstrafiken.
Luftfart
Statistiken över luftfart beskriver flygtrafik och transporter av passagerare, gods och post på de finska flygplatserna.
Motorfordonsbeståndet
Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland.
Statistik över vägtrafikolyckor
Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller mångsidig information om vägtrafikolyckor som lett till personskada och om personer som varit delaktiga i olyckorna.
Utrikes sjöfart
Statistiken över utrikes sjöfart innehåller uppgifter om transport av gods och passagerare med fartyg mellan Finland och utlandet samt uppgifter om antalet fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar.
Varutransporter inom vägtrafiken
Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken beskriver inrikes och utrikes varutransport med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland.
Vägstatistik
Vägstatistiken innehåller uppgifter om situationen gällande vägnätet och vägtrafiken i landsvägsnätet i Finland.

Utbildning

Statistiken inom ämnesområdet beskriver hela skolväsendet från förskoleundervisning till vuxenutbildning. Innehåller bl.a. examensregistret och statistiken över elevflöden.

Avbrott i utbildningen
Statistikcentralen har sammanställt statistik över avbrott i utbildningen efter grundskolestadiet på basis av ett individbaserat material över studerande och examina sedan läsåret 2000–2001.
Befolkningens utbildningsstruktur
Statistiken över befolkningens utbildningsstruktur beskriver de examina som 15 år fyllda avlagt efter grundskolan, mellanskolan eller folkskolan.
CVTS, Företagens personalutbildning
I statistiken om företagens personalutbildning (CVTS) insamlas uppgifter om antalet utbildningsdagar, kvaliteten på utbildningen och kostnaderna för utbildningen som företag erbjuder sina anställda samt om företagens utbildningsstrategier.
Deltagande i vuxenutbildning
Undersökningen om vuxenutbildning är en omfattande utredning om vuxna finländares deltagande i utbildning och lärande efter grundskolan Undersökningen ger internationellt jämförbar information om vuxenbefolkningens deltagande i utbildning, lärande, utbildningsintresse och -behov, uppfattningar om studier och hinder att delta i utbildning samt vuxna personers språkkunskaper.
Placering efter utbildning
Statistiken beskriver hur de utexaminerade blivit sysselsatta och hur de fått studieplats för fortsatta studier samt visar den regionala inplaceringen en viss tid efter utexamineringen.
Studerande och examina
Statistiken beskriver elever och studerande inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och examensinriktad utbildning efter grundnivå samt utexaminerade.
Studiernas gång
Statistiken beskriver studiegången för nya studerande, från slutförande av utbildning på grundskolenivå till avläggande av examen.
Stöd för lärande
Statistikcentralen för statistik över personer som fått intensifierat stöd, särskilt stöd eller specialundervisning på deltid vid grundskolor eller specialundervisning inom yrkesutbildning.
Sökande till utbildning
Statistiken beskriver hur studerande efter grundskolestadiet söker sig till utbildning som leder till examen, hur de kommer in, hur de som avslutat grundskolan och nya studenter placerar sig för vidareutbildning direkt efter examen.
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Statistiken över utbildningsanordnare och läroanstalter beskriver nätverket av de utbildningsanordnare och läroanstalter som är underställda offentlig tillsyn samt förändringar i dem under året.
Utbildningsekonomi
Statistiken över utbildningsekonomi omfattar hela utbildningssystemets ekonomi och uppgifter om kostnader.
Vuxenutbildning vid läroanstalter
Statistiken över vuxenutbildning omfattar uppgifter om yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och musikläroanstalter.
Ämnesval
Statistiken över ämnesval innehåller uppgifter om ämnesval i grundskolan och i utbildningen på andra stadiet.

Val

Ämnesområdet valstatistik innehåller statistik över resultaten i allmänna val, röstberättigade, valdeltagande, kandidater och invalda.

Europaparlamentsval
Europaparlamentsvalet hålls vart femte år i alla medlemsländer.
Kommunalval
Kommunalval förrättas vart fjärde år.
Presidentval
Presidentval förrättas genom direkt folkval vart sjätte år.
Riksdagsval
Riksdagsval förrättas vart fjärde år.
Välfärdsområdesval
Välfärdsområdesval förrättas vart fjärde år.

Vetenskap, teknologi och informationssamhället

Ämnesområdet omfattar statistik över forskning och utveckling, dess finansiering och de resurser som används för forskningen. Dessutom innehåller det statistik över företagens innovationsverksamhet samt över företagens och befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik.

Användning av datateknik i företag
Statistiken beskriver företagens användning av datateknik och elektronisk affärsverksamhet.
Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik
Undersökningen "Användning av informations- och kommunikationsteknik" producerar information om hur hushållen och befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik.
Forskning och utveckling
Statistiken över forskning och utveckling beskriver de resurser som används för forskning samt för produkt- och processutveckling.
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Statistiken beskriver den finansiering för forskning och utveckling som anvisats i statsbudgeten.
Innovationsverksamhet
Undersökningen om företagens innovationsverksamhet genomförs vartannat år i alla EU-medlemsländer.