Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttonationalprodukten ökade under sista kvartalet år 2021
28.2.2022
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under oktober - december med 0,6 procent från föregående kvartal. Jämfört med sista kvartalet 2020 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 2,9 procent.

Beskrivning: Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Statistiken följer det Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS 2010 som godkändes genom Europeiska unionens råds direktiv år 2013. Ekonomin beskrivs ur olika synvinklar, med produktion, efterfrågan och resultatbild-ning som mätare. Granskningen omfattar uppgifter både till löpande priser och kedjade volymuppgifter med referensåret 2010. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka näringsgrenar som har ökat, och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lö-nerna har stigit från året innan.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, efterfrågan, förädlingsvärde, investeringar, konjunktur-växlingar, konsumtion, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhälls-ekonomi, utbud.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i denna statistik (kvartalsräkenskaperna 29.5.2019)
28.5.2019
Ändringar har gjorts i kvartalsräkenskapernas beräkningsmetoder, av vilka den mest betydande är den mer omfattande användningen av Statistikcentralens volymindex som källmaterial för de näringsgrensvisa förädlingsvärdena.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/index_sv.html