Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Papper
Skogsräkenskaper
Producent: Naturresursinstitutet
Parförhållande
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Parkeringsövervakning
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Parti- och detaljhandel
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Partiell vårdpenning
Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Partier
Europaparlamentsval
Producent: Statistikcentralen
Kommunalval
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Riksdagsval
Producent: Statistikcentralen
Partihandel
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Passagerarfartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Passagerartrafik
Finländarnas resor
Producent: Statistikcentralen
Inrikes sjötrafik
Producent: Statistikcentralen
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Utrikes sjöfart
Producent: Statistikcentralen
Pellets
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Penninganvändning
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Penninghantering
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Penninginkomster
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Pensioner
Totala pensionsutgifterna
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Arbetspensionstagare i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Statistik över pensionstagarna i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten
Pensionering
Arbetspensionstagare i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Statistik över pensionstagarna i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten
Pensionsförmåner
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Pensionssystem
Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Producent: Pensionsskyddscentralen
Pensionsutgifter
Totala pensionsutgifterna
Producent: Pensionsskyddscentralen
Pensionärer
Bostadsbidrag för pensionstagare
Producent: Folkpensionsanstalten
Pensioner från FPA
Producent: Folkpensionsanstalten
Perinatal dödlighet
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Permittering
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Person med funktionshinder
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Personal
Finländska dotterbolag utomlands
Producent: Statistikcentralen
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Utländska dotterbolag i Finland
Producent: Statistikcentralen
Personalutbildning
CVTS, Företagens personalutbildning
Producent: Statistikcentralen
Deltagande i vuxenutbildning
Producent: Statistikcentralen
Personbil
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Personer med funktionsnedsättning
FPA-rehabilitering
Producent: Folkpensionsanstalten
Personer med psykiska problem
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Personer med utvecklingsstörning
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Personkilometer
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Placeringsverksamhet
Finansräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Hushållens förmögenhet
Producent: Statistikcentralen
Plantskolor
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Polisen
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Portföljinvesteringar
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Potatis
Skördestatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Utnyttjad jordbruksareal
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Preliminär folkmängd
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Presidentval
Presidentval
Producent: Statistikcentralen
Primära inkomster
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Priser
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Producent: Statistikcentralen
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Köpeskillingsstatistik över fastigheter
Producent: Lantmäteriverket
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Prisutveckling för alkoholdrycker
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Producentpriset på fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Prisindex
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Prisutveckling för alkoholdrycker
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för alkoholdrycker
Prisutveckling för alkoholdrycker
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Prisindex för den kommunala basservicen
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för egnahemhustomter
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för egnahemshus
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Prisindex för offentliga utgifter
Prisindex för offentliga utgifter
Producent: Statistikcentralen
Prisjämförelse
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
Prisnivåindex
Internationell prisjämförelse
Producent: Statistikcentralen
Privata sektorn
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Lönesummaindex
Producent: Statistikcentralen
Månadslöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Timlöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Privata skogar
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Privata skogsägare
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Privatskogsbruk
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Privatskogsbruket
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Privatskogsägarna
Rotprisinkomster
Producent: Naturresursinstitutet
Privatvårdsstöd
Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Prodcom- nomenklatur
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Producentpriser
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Producentpriset på fisk
Producent: Naturresursinstitutet
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för industrin
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för lantbruk
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Omsättning inom servicebranschen
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Producentprisindex för tjänster
Producent: Statistikcentralen
Products
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Produkter
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Produktion
Industrins orderingång
Producent: Statistikcentralen
Industriproduktion
Producent: Statistikcentralen
Input-output
Producent: Statistikcentralen
Konjunkturindikator för produktionen
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Produktionen av ägg
Producent: Naturresursinstitutet
Regional input-output
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Tobaksstatistik
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Träpellets
Producent: Naturresursinstitutet
Volymindex för industriproduktionen
Producent: Statistikcentralen
Produktionsinriktning
Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
Producent: Naturresursinstitutet
Produktionsinsatser
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Producent: Statistikcentralen
Produktionssätt
Produktionen av ägg
Producent: Naturresursinstitutet
Produktivitet
Lönsamhetsundersökningar
Producent: Statistikcentralen
Produktutveckling
Forskning och utveckling
Producent: Statistikcentralen
Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten
Producent: Statistikcentralen
Innovationsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Prognoser
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Prydnadsväxter
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Pråm
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö