Prisomräknaren

Med prisomräknaren kan du räkna ut värdet av ett visst års penningbelopp under olika år. Du kan till exempel räkna om markbelopp år 1970 till euro år 2022. I slutet av sidan finns exempel på omräkningar av mark och euro.

Räknaren omfattar åren 1860–2023. År 1914 har dock raderats på grund av bristfälliga uppgifter. Innevarande år finns inte med i räknaren, eftersom uppgifterna för hela året är tillgängliga först efter utgången av året.

Räknare

Välj åren och ange ett belopp. Myntenheten ändras enligt det startår som du valt. När du ändrar på värdena beräknas resultatet automatiskt. Resultatet avrundas till två decimaler.

 

 

Resultat

Penningbeloppet   år   motsvarades av penningbeloppet   år  .

Förändring i levnadskostnadsindexet och inflation under den valda perioden

Levnadskostnadsindexet år  :  .
Levnadskostnadsindexet år  :  .

Förändring från år   till år  :   %.

Genomsnittlig årlig inflation under perioden:  .

Beräkningsgrunder

Beräkningen grundar sig på levnadskostnadsindexet 1914:1–6=100 och den beaktar både valutareformen år 1963 och övergången till euro år 2002. 

I och med reformen år 1963 infördes en så kallad ny mark, vars värde var 100 gamla mark; med andra ord ströks två nollor på slutet genom reformen. År 2002 i samband med övergången till euro dividerades mark till euro med hjälp av det konstanta talet 5,94573.

Den årsförändringsprocent som beräknats på basis av levnadskostnadsindexets 1914:1–6=100 totalindextal kan avvika från den officiella siffran över procentförändring, eftersom den beräknas på basis av de avbrutna indextalen med två decimaler för respektive basår.

Exempel

Från mark till euro

Vi räknar om 1970 års mark till 2021 års euro.
Räknaren beaktar automatiskt valutaförändringen. Du behöver bara mata in värdena:

Resultat: Fem mark år 1970 motsvarades av 7,62 euro år 2021.

Från euro till mark

Vi räknar om 2021 års euro till 1960 års ”gamla” mark.
Räknaren beaktar automatiskt både valutaförändringen och valutareformen år 1963. Du behöver bara mata in värdena:

Resultat: Hundra euro år 2021 motsvarades av 4 068,31 mark år 1960.

Databastabell