FN-indikatorer för hållbar utveckling – Agenda2030

I FN: s handlingsprogram för hållbar utveckling har 17 globala mål som styr främjandet av hållbar utveckling fastställts. Dessa mål mäts med hjälp av indikatorer.

Varje land har förbundit sig att framställa sitt lands uppgifter utgående från dessa globala indikatorer. I Finland ansvarar Statistikcentralen för detta arbete.

Granska indikatorerna för hållbar utveckling

För närvarande finns det inte data från nationella eller internationella källor för alla globala indikatorer. Statistikcentralen fortsätter att komplettera uppgifterna genom att undersöka nya datakällor och genom att försöka finna eventuella ersättande indikatorer. För att komplettera datakällorna görs också internationellt utvecklingsarbete.

Du kan granska FN-indikatorer i databasen som innehåller långa tidsserier.

Uppföljning av hållbar utveckling i Finland

År 2015 kom FN:s medlemsländer överens om handlingsprogrammet för hållbar utveckling och om målsättningarna som styr främjandet av hållbar utveckling åren 2016–2030. Agenda2030 omfattar 17 globala mål och 169 delmål (Sustainable Development Goals, SDGs).

I Finland svarar Statistikcentralen för den nationella insamlingen, uppdateringen och publiceringen av indikatoruppgifterna. Statistikcentralen rapporterar också uppföljningsindikatorerna för Finland.

För närvarande finns det inte data från nationella eller internationella källor för alla globala indikatorer. Statistikcentralen fortsätter att komplettera uppgifterna genom att undersöka nya datakällor och genom att försöka finna eventuella ersättande indikatorer. För att komplettera datakällorna görs också internationellt utvecklingsarbete.

Statsrådets kansli upprätthåller webbplatsen för hållbar utveckling, där det finns information om bl.a. genomförandet och uppföljningen av Agenda2030 i Finland.

Finlands landsrapport om indikatorerna för hållbar utveckling

Statsrådets kansli publicerade i maj 2020 Finlands Agenda2030 landsrapport. Statistikbilagan till rapporten utarbetades av Statistikcentralen. Publikationen innehåller statistik och figurer över uppnåendet av målen för hållbar utveckling. Rapporten och bilagorna till den har publicerats bara på engelska.

Samarbetspartner

Information om indikatorerna för hållbar utveckling på FN:s webbplats