Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter producent

Producenter av Finlands officiella statistik publicerar årligen statistik från omkring 300 statistikgrenar inom olika ämnesområden. Av den publicerade statistiken hör ungefär två tredjedelar till serien Finlands officiella statistik (FOS). Officiell statistik framställs av 12 organisationer. Nedan finns samlat ämbetsverkens och institutionernas centrala statistik. Mera information om det statliga statiskväsendet.


Arbets- och näringsministeriet
Folkpensionsanstalten
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Lantmäteriverket
Meteorologiska institutet
Naturresursinstitutet
Pensionsskyddscentralen
Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten
Statens miljöförvaltning
Statistikcentralen
Tull