Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Värdet av hushållsproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Värdet av hushållsproduktionen ökade - en del av coronatidens effekter syns i kalkylerna först senare
11.11.2021
Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde uppgick i Finland till 102,1 miljarder euro år 2020 (förändring +2,6 miljarder euro jämfört med året innan). Under motsvarande period var bruttonationalprodukten 236,2 miljarder euro (förändring från året innan -3,9 miljarder euro).

Beskrivning: Oavlönat hemarbete – dvs. tjänster som hushållen producerar åt sig själva, såsom att städa, laga mat, tvätta och sköta barn – lämnas på basis av internationella avtal utanför produktionsgränsen för nationalräkenskaperna, dvs. ingår inte t.ex. i bruttonationalprodukten. Statistiken över värdet av hushållsproduktionen är en helhet som kompletterar nationalräkenskapernas kärnsystem. Den beskriver den ekonomiska betydelsen av den här hushållsproduktionen utanför nationalräkenskaperna. Utöver värdet av hushållsproduktionen kan man tala om satelliträkenskaper för hushållsproduktionen (Household Production Satellite). Värdet av hushållsproduktionen beskriver det ekonomiska värdet av varor och tjänster som hushållen producerat för eget bruk. Uppgifterna har beräknats per verksamhet och de publiceras på internet i databastabeller för statistiken över värdet av hushållsproduktionen. När hushållsproduktion som inte ingår i räkenskaperna integreras i nationalräkenskaperna, får man fram omfattningen av hushållsproduktionen i förhållande till produktion som ingår i nationalräkenskaperna (bruttonationalprodukten) samt hushållens produktionsandel av totalutbudet av tjänster och varor och av hushållens totalkonsumtion. När det finns tidsserier av hushållsproduktionen att tillgå, kan man analysera växelverkan och förändringar mellan den produktion som ingår i nationalräkenskaperna och den hushållsproduktion som inte ingår där. Som underlag för beräkningen av statistiken över värdet av hushållsproduktionen finns uppgifter från tidsanvändningsundersökningen, konsumtionsundersökningen, lönestatistiken och nationalräkenskaperna. Uppgifter från lönestatistiken och nationalräkenskaperna är tillgängliga årligen, uppgifter från tidsanvändningsundersökningen och konsumtionsundersökningen för åren då undersökningarna har genomförts. Man använder alltid de senaste, befintliga uppgifterna. Begreppen och definitionerna i statistiken över värdet av hushållsproduktionen är i regel enhetliga med nationalräkenskaperna. I statistiken över värdet av hushållsproduktionen beräknas dock en del av hushållens konsumtionsutgifter som insatsförbrukning i hushållsproduktionen, en del som fast bruttoinvestering och bara en del som slutkonsumtion, medan hushållens alla konsumtionsutgifter är slutanvändning i nationalräkenskaperna. En internationell rekommendation för framställning av den här statistiken presenteras i manualen ”Guide on Valuing Unpaid Household Service Work” som producerats av UNECE:s arbetsgrupp.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: tidsanvändning, nationalräkenskaper, fast bruttoinvestering, kapitalförslitning, hushåll, hushållsproduktion, konsumtionsutgifter, slutkonsumtion, oavlönat hemarbete, insatsförbrukning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Värdet av hushållsproduktionen [e-publikation].
ISSN=2490-0206. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotsa/index_sv.html