Dataskydd

Dataskyddets betydelse i statistikföringen

Dataskyddet är en central grundläggande princip inom statistikväsendet, med vilken man försäkrar sig om tillförlitliga primäruppgifter och uppgiftslämnarnas förtroende. Att värna om dataskyddet är en förutsättning för det förtroende som Statistikcentralen behöver vid datainsamlingen.

För att Statistikcentralens statistik ska vara pålitlig måste man få så täckande primäruppgifter som möjligt för att framställa statistik. Detta lyckas då uppgiftslämnarna kan lita på att uppgifterna som berör dem behandlas ändamålsenligt och genom värnande om dataskyddet.

Behandling och användning av uppgifter

Statistikcentralen är enligt lag förpliktad att i första hand använda material som andra myndigheter samlat in. Uppgifterna samlas in direkt av uppgiftslämnarna då uppgifterna inte är tillgängliga på annat håll. Statistikcentralen använder uppgifterna för att framställa statistik. Datamaterial som erhållits från olika källor slås samman till statistik.

Statistikcentralen behandlar personuppgifter i huvudsak för att fullfölja sina lagstadgade förpliktelser. Uppgifterna insamlas då på basis av skyldigheten att lämna uppgifter. I datainsamlingar som är riktade direkt till de registrerade är grunden för behandling av uppgifter utförande av ett uppdrag av allmänt intresse. Denna grund används också för de uppgifter som samlats in innan tillämpningen av förordningen inletts.

 

Datainsamlingar riktade direkt till de registrerade är: deltagande i vuxenutbildning, tidsanvändning, bostadshyror, reparationsbyggande, hushållens konsumtion, konsumentbarometern, finländarnas resor, inkomstfördelningsstatistik, inkomstfördelningsstatistik, arbetskraftsundersökning, fritidsdeltagande och befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik.

Statistikcentralens datamaterial

Statistikcentralen har omfattande rättigheter att erhålla personuppgifter från olika myndigheter för statistikföring. Uppgifter erhålls bl.a. från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDP), Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen. Uppgifter samlas också in från arbetsgivare som levererar uppgifter om sina anställdas löner och arbetstider.

Statistikcentralen samlar också in uppgifter direkt från medborgarna med hjälp av intervju- och enkätundersökningar som bygger på frivillighet. Dessa är t.ex. arbetskrafts-, fritids- och tidsanvändningundersökningarna.

En del av de datamaterial som Statistikcentralen har tillgång till täcker hela Finlands befolkning, en del är urvalsmaterial.

Statistiklagen förutsätter att uppgiftslämnarnas identifikationsuppgifter, såsom namn och personbeteckning, inte insamlas eller sparas, om det inte är nödvändigt för framställningen av statistiken. Det är vanligen nödvändigt när identifikationsuppgifterna behövs för att de insamlade uppgifterna ska kunna slås samman med andra uppgifter.

När uppgiftslämnaren är någon annan än en person, närmar sig Statistikcentralen företaget och sammanslutningen på basis av uppgifter som erhållits från andra källor. När företaget eller sammanslutningen svarar på enkäten sparar Statistikcentralen uppgiften om kontaktperson, hans/hennes namn, arbets-e-post, arbetstelefonnummer och yrkesställning.

Närmare information om Statistikcentralens datamaterial och statistik finns på sidan Information om statistik.

Kunduppdrag

Statistikcentralen samlar in uppgifter genom intervju- och enkätundersökningar också på uppdrag av andra organisationer. Mera information på sidan intervju- och undersökningstjänster.

Att lämna ut uppgifter

Statistikcentralen har enligt statistiklagen rätt att lämna ut sekretessbelagda personuppgifter för statistikföring till en annan statistikmyndighet, dvs. till Institutet för hälsa och välfärd, Tullen och Naturresursinstitutet. Uppgifter lämnas också ut till EU:s statistikbyrå Eurostat.

Uppgifter som samlats in för statistiska ändamål kan lämnas ut för vetenskapliga undersökningar. Utlämningen av material sker alltid på ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera en person. En betydande del av undersökningsmaterialet används i Statistikcentralens distansanvändningssystem och materialet är då i Statistikcentralens besittning och forskaren bearbetar materialet med hjälp av fjärråtkomst.

Sekretessbelagda uppgifter kan aldrig lämnas ut för administrativt beslutsfattande, tillsyn, rättegångar eller något annat motsvarande ändamål.

Mera information om användningen av uppgifter för forskningsändamål finns på sidan Mikromaterial för forskartjänster.

Statistikcentralens principer för dataskydd

Uppgifterna behandlas bara av sådana personer som behöver uppgifterna i sitt arbete. Användningen av uppgifter är avgränsad med hjälp av behörighet. Alla som hör till Statistikcentralens personal har undertecknat ett sekretessavtal där de förbinder sig att hemlighålla uppgifter som enligt statistiklagen eller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs som sekretessbelagda.

Också de forskare som behandlar Statistikcentralens material undertecknar ett sekretessavtal.

Lagstiftning

Statistiklagen styr sammanställandet av statistik (280/2004). Vid behandlingen av personuppgifter kommer EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och den nationella dataskyddslagen att tillämpas parallellt med statistiklagen.

Om sekretess beträffande uppgifter som insamlats för statistiska ändamål föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) dvs. i offentlighetslagen.

Framställningen av statistik styrs dessutom av Europeiska unionens förordning om europeisk statistik och en mängd statistikspecifika förordningar.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

En registrerad har rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten om den registrerade misstänker att behandlingen av hans eller hennes uppgifter inte är lagenlig.

Vilka rättigheter har jag som registrerad?

Statistikcentralen ser till att rättigheterna i anslutning till behandlingen av dina personuppgifter tillgodoses. Statistikcentralen är en statlig myndighet vars verksamhet grundar sig på lagen. När Statistikcentralen behandlar dina personuppgifter kan du i regel ha följande rättigheter:

  • tillgång till personuppgifter om dig själv,
  • rätt till rättelse och
  • rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att kräva att dina uppgifter raderas eller överförs endast om behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. I allmänhet grundar sig Statistikcentralens rätt att behandla personuppgifter dock på lag. Du kan granska den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och läsa mer om hur de bestäms i dataskyddsbeskrivningarna.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att granska de uppgifter som samlats in om dig själv. Du kan be om kontroll av dina egna uppgifter genom att skicka en skriftlig begäran till Statistikcentralens registratorskontor (kirjaamo@stat.fi) med blanketten Begäran om kontroll av registeruppgifter (pdf).

Rätt till rättelse

Om du vill rätta (korrigera) dina egna uppgifter, kan du skicka en begäran till Statistikcentralens registratorskontor.

Rätt att invända mot behandling av personuppgifter

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ett uppdrag av allmänt intresse som hör till Statistikcentralen (och inte på fullgörandet av en lagstadgad förpliktelse), kan du ha rätt att göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar kan komma i fråga på grund av din personliga särskilda situation, om den väger tyngre än de intressen som hänför sig till utförandet av myndighetsuppgifter. Med beaktande av karaktären hos Statistikcentralens uppgifter är det osannolikt att det finns grundad anledning att använda rätten att göra invändningar.

Rätt till radering

Statistikcentralen kan inte radera personuppgifter på begäran av en registrerad, om behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att fullgöra en lagstadgad förpliktelse eller för att sköta ämbetsverkets myndighetsuppgifter. Du har dock rätt att kräva att dina personuppgifter raderas om de behandlas på basis av samtycke och du återkallar ditt samtycke (t.ex. Statistikcentralens nyhetsbrev).

Kakor i webbtjänsten

Vi använder kakor (cookies) i vår webbtjänst för att förbättra användarupplevelsen. Närmare information om användningen av kakor i våra webbtjänster hittar du på sidan Information om webbplatsen

Mera information

tietosuoja@stat.fi

Senast uppdaterad 18.4.2024