Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Konjunkturstatistik

Konjunkturstatistiken beskriver utvecklingen av olika delfaktorer och -områden inom ekonomin på kort sikt. Nationalräkenskaperna beskriver konjunkturläget ur ett totalekonomiskt perspektiv. Denna statistik produceras av Statistikcentralen.


Arbetskraftskostnadsindex
Arbetskraftskostnadsindexet beskriver utvecklingen av arbetskraftskostnaderna per arbetad timme inom den privata och den kommunala sektorn.
Arbetskraftsundersökning
Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år.
Bostadspriser
Statistiken över bostadspriser beskriver prisutvecklingen för lägenheter i gamla flervånings- och radhus.
Bygglov
Statistiken över beviljade bygglov beskriver utvecklingen av antalet bygglov månadsvis.
Byggnads- och bostadsproduktion
Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och volymförändringarna av den kvartalsvis.
Byggnadskostnadsindex
Byggnadskostnadsindexet beskriver, med hjälp av prisutvecklingen för grundinsatser som använts vid byggandet, den relativa förändringen av byggnadskostnaderna för byggarbeten och byggnader som till sina viktigaste byggegenskaper är jämförbara.
Förtjänstnivåindex
Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.
Industrins lagerstatistik
Industriföretagens lagerstatistik beskriver lagervärdet enligt löpande priser med indelning efter näringsgren.
Industrins orderingång
ndexet för industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens orderingång för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe beläget i Finland.
Jordbyggnadskostnadsindex
Jordbyggnadskostnadsindexet (MAKU) beskriver förändringar i de kostnader som uppkommer för företagare inom schaktningsbranschen vid förvärv och användning av insatser.
Konjunkturindikator för produktionen
Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhällsekonomin på månadsnivå.
Konkurser
Statistikcentralen publicerar statistik över anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar.
Konsumentbarometern
Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Konsumentprisindex
Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen av de varor och tjänster som finländska hushåll köper i Finland.
Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi
Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av de finländska kommunernas ekonomi, exklusive de kommunala affärsverken, i hela landet enligt budgetens utfall.
Lönesummaindex
Lönesummaindexen beskriver utvecklingen av förskottsskattepliktiga löner som utbetalats under kalendermånaden.
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå.
Nationalräkenskaper, årsvis
Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäckande, systematiskt och detaljerat sätt.
Omsättning inom handeln
Indexet över omsättningen inom handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning.
Omsättning inom servicebranschen
Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exkl.
Omsättningsindex för byggverksamhet
Omsättningsindexet för byggverksamhet beskriver den månatliga utvecklingen av byggföretagens omsättning.
Omsättningsindex för industrin
Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning.
Producentprisindex
Producentprisindexen mäter utvecklingen av varupriser ur företagens synvinkel.
Producentprisindex för tjänster
Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn.
Undersökning om lediga arbetsplatser
Undersökningen ger kvartalsvisa uppgifter om lediga arbetsplatser i Finland.
Volymindex för industriproduktionen
Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen.
Volymindex för nybyggnad
Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av det prismässiga värdet till fasta priser av nybyggnaden i förhållande till jämförelsetidpunkten, dvs.