Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Nationalräkenskaper, årsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttonationalprodukten ökade med 3,5 procent år 2020
15.3.2022
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 3,5 procent år 2021. Ökningen reviderades något från kvartalsräkenskaperna i februari i och med att materialet om den offentliga ekonomin uppdaterades (var 3,3 procent). Bruttonationalprodukten per capita översteg nivån före finanskrisen.

Beskrivning: Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt. De grundar sig på det europeiska systemet för nationella och re-gionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010), som följer de världsomfattan-de rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, bytesbalans, efterfrågan, försörjningsbalans, förädlingsvärde, inkomster, investeringar, kapital, kapitalbildning, kapitalstock, konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhällsekonomi, skattekvot, skulder, skuldsättningsgrad, sparkvot, sysselsättning, utbud, utrikeshandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nationalräkenskaper: Revideringen av uppgifterna för år 2020 har uppdaterats så att den motsvarar den tidigare metoden
15.3.2022
Uppgifterna i tabellbilagan över revidering av uppgifter för år 2020 uppdateras i samband med publiceringen av nationalräkenskaperna för mars till att motsvara den tidigare metoden för beräkning av revidering, där den 1:a uppgiften härstammar från den första tillgängliga uppgiften.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/index_sv.html