Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Balansräkningar
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Banlängd
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Bantrafik
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Barn
Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnskydd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Födda
Producent: Statistikcentralen
Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Underhållsstödet
Producent: Folkpensionsanstalten
Barn. erkännande av moderskap
Underhåll och vårdnad av barn samt utredning av faderskap
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Barnavård
Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnbidrag
Barnbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Barndödlighet
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Dödsorsaker
Producent: Statistikcentralen
Barnfamiljer
Barnavårdsstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Familjer
Producent: Statistikcentralen
Underhållsstödet
Producent: Folkpensionsanstalten
Barnkulturcentra
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Barnlöshet
Befruktningsbehandlingar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Barnskydd
Barnskydd
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Basprisindex för hemmamarknaden
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter
Producentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Befolkning
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Födda
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Sysselsättning
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsförändringar
Avlidna
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Födda
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Ändringar i civilstånd
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsprognoser
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Befolkningsstruktur
Befolkningsstruktur
Producent: Statistikcentralen
Befolkningstillväxt
Befolkningsprognos
Producent: Statistikcentralen
Flyttningsrörelsen
Producent: Statistikcentralen
Födda
Producent: Statistikcentralen
Förhandsuppgifter om befolkningen
Producent: Statistikcentralen
Befruktningsbehandling
Befruktningsbehandlingar
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Beskattning
Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Miljöskatter
Producent: Statistikcentralen
Skatter och avgifter av skattenatur
Producent: Statistikcentralen
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Betalda transfereringar
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Betalningsbalans
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Utländska direktinvesteringar
Producent: Statistikcentralen
Betalningsstörningar
Skuldsaneringar
Producent: Statistikcentralen
Beväringar
Militärunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Bibliotek
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Bil
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Bilar
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Statistik över vägtrafikolyckor
Producent: Statistikcentralen
Bildkonst
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Bildkonstskolor
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Bilhandel
Omsättning inom handeln
Producent: Statistikcentralen
Boende
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Allmänt bostadsbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Bostadsbidrag för pensionstagare
Producent: Folkpensionsanstalten
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Energiförbrukning inom boende
Producent: Statistikcentralen
Fastighetspriser
Producent: Statistikcentralen
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Boendenivå
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Boenderymlighet
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Boendeservice
Institutionsvård och boendeservice inom socialvården
Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Boendetäthet
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Bokhandlar
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Bokslut
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Bostadsaktiebolag
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Reparationsbyggande
Producent: Statistikcentralen
Bostadsbestånd
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Bostadsbidrag
Allmänt bostadsbidrag
Producent: Folkpensionsanstalten
Bostadsbidrag för pensionstagare
Producent: Folkpensionsanstalten
Militärunderstöd
Producent: Folkpensionsanstalten
Bostadshushåll
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Bostadsinkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Bostadslån
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Bostadsprisindex
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Bostadsproduktion
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Bostadsrättsbostäder
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Bostäder
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Bransch
Skogsindustrins virkesförbrukning
Producent: Naturresursinstitutet
Branscher
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Broilerkött
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Broilrar
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Brott
Brott och tvångsmedel
Producent: Statistikcentralen
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Brottmål
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
Bruttodräktighet
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Bruttoförädlingsvärde för jordbruket
Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Producent: Statistikcentralen
Bruttoinkomst
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Bruttonationalinkomst
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Bruttonationalprodukt
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Regionalräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Bruttotonkilometer
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Bruttovärde
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Brännved
Avverkningsvolymen av marknadsvirke
Producent: Naturresursinstitutet
Energianvändningen av trä
Producent: Naturresursinstitutet
Virkesuttag och virkesförrådets avgång
Producent: Naturresursinstitutet
Bränslen
El- och värmeproduktion
Producent: Statistikcentralen
Energianskaffning och -förbrukning
Producent: Statistikcentralen
Energipriser
Producent: Statistikcentralen
Energiräkenskaper
Producent: Statistikcentralen
Statistik över industrins energianvändning
Producent: Statistikcentralen
Stenkolsförbrukning
Producent: Statistikcentralen
Bulkfartyg
Handelsflottan
Producent: Statistikcentralen
Bullerbekämpning
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Bussar
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Byggande
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Jordbyggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Byggande av hus
Omsättningsindex för byggverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Bygglov
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Byggnader
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
Producent: Statistikcentralen
Byggnadsbestånd
Byggnader och fritidshus
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnader
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Byggnadskostnadsindex
Byggnadskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Byggnadsproduktion
Byggnads- och bostadsproduktion
Producent: Statistikcentralen
Byggverksamhet
Statistik över regional företagsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Byte
Jakt
Producent: Naturresursinstitutet
Bytesbalans
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Nationalräkenskaper, årsvis
Producent: Statistikcentralen
Bytesförhållande
Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Producent: Tull
Bär
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Bärodling
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Böcker
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Bötesstraff
Åtalade, dömda och straff
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö