Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Lager
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Landningar
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Landsbygdsnäringar
Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag
Producent: Naturresursinstitutet
Landsväg
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Lantbruk
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Producent: Statistikcentralen
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Produktionen av ägg
Producent: Naturresursinstitutet
Skördestatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
Producent: Naturresursinstitutet
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Utnyttjad jordbruksareal
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbrukets binäringar
Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukter
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksstöd
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Lantgårdar
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Lantmäteri
Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
Producent: Lantmäteriverket
Lastbilar
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Lastbilstrafik
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Lediga jobb
Undersökning om lediga arbetsplatser
Producent: Statistikcentralen
Leveranspris
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Levnadsförhållande
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Levnadsförhållanden
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Levnadskostnader
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Levnadskostnadsindex
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Levnadssätt
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Linjeflyg
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Litteratur
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Livsmedel
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Livsmedelsindustri
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Ljudinspelningar
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Lok
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Lokkilometer
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Luftfart
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Luftvård
Luftutsläpp efter näringsgren
Producent: Statistikcentralen
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Växthusgaser
Producent: Statistikcentralen
Lägenheter
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Läkemedel
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Producent: Folkpensionsanstalten
Läkemedelsersättningar
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Producent: Folkpensionsanstalten
Recept och ersatta läkemedel
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Läkemedelskostnader
Recept och ersatta läkemedel
Producent: Folkpensionsanstalten
Läkemedelsordinationer
Recept och ersatta läkemedel
Producent: Folkpensionsanstalten
Läroanstalter
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Läroavtalsutbildning
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Läroinrättningar
Avbrott i utbildningen
Producent: Statistikcentralen
Studiernas gång
Producent: Statistikcentralen
Sökande till utbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsekonomi
Producent: Statistikcentralen
Vuxenutbildning vid läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Läsning
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Låginkomsttagare
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Lån
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Statistik över företagsstöd
Producent: Statistikcentralen
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Långtidsarbetslös
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Långvarig fattigdomsrisk
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Låntagning
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Löner
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Löner inom kommunsektorn
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Lönesummaindex
Producent: Statistikcentralen
Månadslöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Timlöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Lönsamhet
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Rotprisinkomster
Producent: Naturresursinstitutet
Skogen som investeringsobjekt
Producent: Naturresursinstitutet
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Löntagare
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Löner inom kommunsektorn
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Månadslöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Timlöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Undersökning om lediga arbetsplatser
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö