Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2016

Byggverksamhet är den största näringsgrenen inom miljöaffärsverksamhet

Omsättningen av miljöaffärsverksamheten i Finland uppgick till nästan 36 miljarder euro år 2015. Förädlingsvärdet för miljöaffärsverksamhet var nästan 12 miljarder och dess andel av bruttonationalprodukten 5,7 procent. Miljöaffärsverksamheten sysselsatte 132 000 personer och exporten var omkring 8 miljarder euro år 2015. Andelen miljöaffärsverksamhet var störst inom byggverksamhet, där dess omsättning var nästan 10,8 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens reviderade statistik över miljöaffärsverksamhet för åren 2012–2015. Statistiken baserar sig på EU:s förordning om miljöräkenskaper.

Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012 och 2015, miljarder euro

Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012 och 2015, miljarder euro

Miljöaffärsverksamhet sysselsatte drygt 31 000 personer inom byggverksamhet 2015. Totalt 7,7 miljarder euro av miljöaffärsverksamheten inom byggverksamhet hade anknytning till besparning och förvaltning av värme och energi samt till energiproduktion av förnybara källor och återstående 3,1 miljarder till avloppsrening och vattenförvaltning.

Inom metallindustrin uppgick omsättningen av miljöaffärsverksamhet till 6,2 miljarder euro år 2015. Verksamheten sysselsatte nästan 15 000 personer. Inom metallindustrin hade 4,6 miljarder av omsättningen anknytning till förvaltning av mineralresurser. Med detta avses industri som använder returmetaller som råvara. Återstoden fördelades på flera produktklasser inom förvaltning av naturresurser och miljöskydd.

Av miljöaffärsverksamhet hade merparten, 84 procent, anknytning till förvaltning av naturresurser och bara 16 procent till miljöskydd år 2015. De största produktklasserna inom förvaltning av naturresurser var besparning och förvaltning av värme och energi med en omsättning på 10,8 miljarder, produktion av energi från förnybara källor med 7,2 miljarder euro och förvaltning av mineralresurser med 5,0 miljarder euro. De största produktklasserna inom miljöskydd var hantering av avloppsvatten med en omsättning på 2,9 miljarder euro och avfallshantering med 1,8 miljarder euro.

Under 2012–2015 ökade omsättningen av miljöaffärsverksamhet måttligt med 6,7 procent. Förädlingsvärdet ökade däremot med 13,1 procent och exporten med 16,7 procent. Sysselsättningen blev oförändrad. Under åren 2012–2015 har omsättningen ökat klart mest i produktklassen om besparning och förvaltning av värme och energi, med 34,5 procent.

Produktionsmetoden för statistiken över miljöaffärsverksamhet har förnyats i sin helhet. Statistiken täcker nu alla näringsgrenar. Som källmaterial för statistiken används registerdata, statistikuppgifter samt övrigt tillgängligt material. Uppgifter har samlats in vid Statistikcentralen – nationalräkenskaper, statistik över industriproduktionen, struktur- och bokslutsstatistik över företag, statistik över el- och värmeproduktionen och statistik över industrins energianvändning – samt från Tullen, Naturresursinstitutet (Luke), Energimyndigheten, Miljöförsäkringscentralen (MFC) samt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Dessutom har uppgifter från många olika näringslivsorganisationer och andra expertuppgifter använts för att utreda andelarna inom miljöaffärsverksamheten. Begreppen och definitionerna i statistiken grundar sig på EU:s förordning om miljöräkenskaper (nr 691/2011 och 538/2014) och Eurostats handböcker. Den nya statistiken är inte jämförbar med den gamla som baserar sig på en urvalsenkät. Enligt förordningen om miljöräkenskaper ska statistikuppgifterna rapporteras till EU före utgången av år 2017.


Källa: Miljöaffärsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen 029 551 2747, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2015/ylt_2015_2016-12-16_tie_001_sv.html