Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den reviderade näringsgrensindelningen tas i bruk år 2009

 1. Allmänt
 2. Skillnader mellan TOL 2002 och TOL 2008
 3. Övergångstidtabeller för statistik och tidsserier från år 2008 bakåt
 4. Övergångstidtabell för olika tjänster och produkter
 5. Användning av uppgifter i TOL 2008 och TOL 2002 samtidigt
 6. TOL 2008 -klassificeringsuppgifter ur företagsregistret

1. Allmänt

Den nya statistiska näringsgrensindelningen, TOL 2008, tas i bruk i Finland i det första offentliggörandet år 2009 för varje statistik. Ett betydande undantag är nationalräkenskaperna, där TOL 2008 tas i bruk år 2011.

I och med att samhälls- och näringslivsstrukturen ändras ska statistiken också ändras på så sätt att den också i fortsättningen tillräckligt väl beskriver samhället. Näringsgrensindelningen är den viktigaste enskilda indelningen med hjälp av vilken samhällets ekonomiska verksamhet beskrivs.

Den nuvarande näringsgrensindelningen reviderades grundligt i början av 1990-talet. Indelningen uppdaterades i någon mån år 2002, varför den i Finlands kallas TOL 2002. Många strukturer och förfaringssätt har förändrats kraftigt inom näringslivet under de här 15 åren. De största förändringarna kan ses i att tjänsterna specialiserats på egna näringsgrenar, betydelsen av tjänsterna har ökat också inom tillverkningen samt i den kraftiga ökningen av informations- och kommunikationstekniken. Utläggningen av funktioner har ökat kraftigt. Dessa förändringar bemöts med att ta i bruk den reviderade näringsgrensindelningen, TOL 2008.

TOL 2008 bygger på EU:s näringsgrensindelning NACE Rev.2 (Europeiska gemenskapernas förordning (EG) Nr 1893/2006). Siffernivåerna 1-4 i TOL 2008 -indelningen är de samma som i NACE Rev.2, men den 5-siffriga nivån är nationell.

Den reviderade näringsgrensindelningen tas samtidigt i bruk i alla EU-länder. FN:s näringsgrensindelning ändras samtidigt på likadant sätt. Tidtabellen för ibruktagandet utanför EU är dock mera oenhetlig.

Övergångstidtabellerna för olika statistik

2. Skillnader mellan TOL 2002 och TOL 2008

I klassificeringen ändras

 1. koderna för alla grupper
 2. största delen av gruppnamnen och -beskrivningarna

De största ändringarna i klassificeringsinnehållet har gjorts i fråga om servicenäringar, där nästan 100 nya grupper på den mest detaljerade nivån har tillagts. Inom servicenäringarna har man också lagt till nya huvudgrupper.

Indelningens struktur och innehåll ändras inom många grupper jämfört med TOL 2002. Betydande ändringar är

 • förlagsverksamhet har förts över från tillverkning till den nya huvudgruppen inom service J Informations- och kommunikationsverksamhet
 • avfallshantering har förts över från tjänster till en ny huvudgrupp E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
 • specialiserad installation, service och underhåll av maskiner och apparater tillverkad inom industrin för produktionsbruk har från tillverkning särskilts till en egen grupp på 2-siffernivå 33 Reparation och installation av maskiner och apparater
 • handeln med bränslen har förts över till en del av detaljhandeln
 • inom serviceverksamhet har den nuvarande näringsgrenen K (s.k. företagstjänster o.d.) indelats i tre nya huvudgrupper L, M och N
 • rentav omkring 40 procent av grupperna på den mest detaljerade nivån i TOL 2002 fördelas i två eller flera grupper i TOL 2008

Mera information om TOL 2008 på Statistikcentralen sidor för klassificeringar och i handboken TOL 2008 som utkommer i november 2008 .

Statistikcentralen har framställt en tabell i Excel-format för planering. I den visas förhållandet mellan den nuvarande och den nya näringsgrensindelningen. Uppgifterna publiceras för att användarna på förhand ska se omfattningen av de övergångar som klassificeringsrevideringen medför. Tabellen grundar sig på uppgifterna för år 2006 i Företagsregistret. Variabler är antalet företag, antalet anställda och omsättningen samt deras relativa andelar av den totala summan av den överlåtande/mottagande gruppen. För att säkra datasekretessen kan omsättningsuppgifterna publiceras bara på bokstavsnivå, antal och personaluppgifter anges också på 2- och 3-siffernivå.

Uppgifterna gäller företagsenheter och omfattar inte den offentliga sektorn. När det gäller primärproduktionen ingår bara företag som verkar som arbetsgivare eller som är momsskyldiga för sin affärsverksamhet. Uppgifterna stämmer inte helt överens med företagsregistrets statistikpublikation för år 2006. Omsättning och personalstyrka som angetts i form av summauppgifter visas bara för att klarlägga näringsgrenarnas relativa storleksskillnader.

I tabellen visas hur företag, omsättning och personal överförs från näringsgrenar enligt TOL 2002 till näringsgrenar enligt TOL 2008 i och med klassificeringsrevideringarna. I tabellen visas på ett eget mellanblad samma sak också åt motsatt håll, dvs. hur en näringsgren i TOL 2008 består av olika näringsgrensdelar i TOL 2002. Statistikcentralen betonar att tabellen bara publiceras i planeringssyfte. Siffrorna i tabellen ska således inte användas t.ex. för att räkna ut övergångskoefficienter eller för att beskriva näringsstrukturer. Matriserna för kedjningen av serierna enligt TOL 2002 och TOL 2008 räknas på basis av uppgifterna för år 2007. De publiceras på dessa sidor i januari 2009. Dessutom publicerar Statistikcentralen 28.11.2008 flödesuppgifter på femsiffernivå efter arbetsställe som en del av publiceringen av företagsregistrets uppgifter för statistikåret 2007.

Tabell: Företag efter näringsgren, uppgifter om övergången mellan TOL 2002 och TOL 2008 (på finska)

3. Övergångstidtabeller för statistik och tidsserier från år 2008 bakåt

Varje statistik övergår till den nya indelningen i sitt första offentliggörande år 2009, som kan gälla uppgifter för år 2008 (årsstatistik) eller år 2009 (månads- och kvartalsstatistik). Samtidigt publiceras uppgifter enligt den nya indelningen också för tidigare år efter behov och i mån av möjlighet. Tidsserielängden och innehållets detaljnivå varierar i olika statistik. Uppgifter för år 2008 offentliggörs också enligt den gamla näringsgrensindelningen.

Det mest betydande undantaget i tidtabellen är att den nya indelningen tas i bruk i nationalräkenskaperna och i statistik nära förknippad med dem år 2011. Årsstatistiken över kreditbeståndet produceras enligt den nya indelningen från och med år 2009. Tillämpningen av TOL 2008 i resp. statistik beskrivs på statistikens ingångssida (se övergångstidtabellerna för olika statistik).

Övergångstidtabellerna för olika statistik

4. Övergångstidtabell för olika tjänster och produkter

Revideringen av näringsgrensindelningen inverkar på de flesta av Statistikcentralens produkter och tjänster. TOL 2008 tas i bruk i dessa enligt följande:

 • StatFin databastjänst: fr.o.m. början av år 2009 allt efter som primärstatistiken gått över till den nya indelningen.
 • Altika databastjänst: fr.o.m. början av år 2009 allt efter som primärstatistiken gått över till den nya indelningen.
 • Astika databastjänst: fr.o.m. början av år 2009 allt efter som primärstatistiken gått över till den nya indelningen.
 • Stads- och regionindikatorer: fr.o.m. början av år 2009 allt efter som primärstatistiken gått över till den nya indelningen.
 • Landsbygdsindikatorer: fr.o.m. början av år 2009 allt efter som primärstatistiken gått över till den nya indelningen.
 • Väestötietopalvelu (ung. Befolkningsdatatjänst): fr.o.m. början av år 2009 allt efter som primärstatistiken gått över till den nya indelningen.
 • Statistisk översikt - webbtjänst: fr.o.m. början av år 2009 allt efter som primärstatistiken gått över till den nya indelningen.
 • Statistisk översikt - publikation: fr.o.m. den första publikationen år 2009 allt efter som primärstatistiken gått över till den nya indelningen.
 • Statistisk årsbok: fr.o.m. 2009 års publikation allt efter som primärstatistiken gått över till den nya indelningen.
 • Tidskriften 'Tieto ja trendit' (ung. Data och trender) fr.o.m. 2009 års andra publikation allt efter som primärstatistiken gått över till den nya indelningen.
 • Liikennetilastollinen vuosikirja (ung. Trafikstatistisk årsbok): fr.o.m. 2009 års publikation allt efter som primärstatistiken gått över till den nya indelningen.
 • Rakentamisen ja asumisen vuosikirja (ung. Årsboken för byggande och boende): fr.o.m. 2009 års publikation allt efter som primärstatistiken gått över till den nya indelningen.
 • Konjunkturtjänsten för kunder från och med uppgifterna för januari 2009
 • SeutuNet (ung. RegionNet) fr.o.m. 2009 års publikation allt efter som primärstatistiken gått över till den nya indelningen.
 • Företagsregistrets enhetsdatatjänst fr.o.m. uppgifterna för år 2007 i december 2008.
 • Tjänsten KunTo (statistik över arbetsställen kommunvis) fr.o.m. uppgifter för år 2007 i februari 2009
 • Tjänsten Näringsrapport: fr.o.m. början av år 2009 allt efter som primärstatistiken gått över till den nya indelningen.

5. Användning av uppgifter i TOL 2008 och TOL 2002 samtidigt

Under övergångsperioden, dvs. till mitten av år 2011, är många tvungna att använda uppgifter både enligt TOL 2008 och TOL 2002. Också då tidigare statistik används tillsammans med ny statistik, måste man kombinera uppgifter i de olika näringsgrensindelningarna.

I TOL 2008 -avsnittet på statistikens ingångssidor finns anvisningar för dylika fall. Vid sammanslagning av uppgifter enligt två olika näringsgrensindelningar kan man använda följande allmänna metoder.

 • Man kan använda en nyckel, med hjälp av vilken man kan sluta sig till ett direkt samband vilken tidigare näringsgren som svarar bäst mot varje nya näringsgren.
 • I de fall där den nya näringsgrenen består av delar av flera gamla näringsgrenar, kan man uppskatta uppgifterna enligt den nya näringsgrensindelningen genom att vikta samman uppgifterna enligt den gamla näringsgrenen med procentandelar.
 • I de fall där den nya näringsgrenen inte tydligt bildas av delar av en eller flera gamla näringsgrenar, ska man bara komma fram till den bästa metoden.

På denna sida införs i januari 2009 tabeller med ovannämnda procentandelar.

6. TOL 2008 -klassificeringsuppgifter ur företagsregistret

De användare som behöver detaljerade uppgifter om näringsgrenar får skräddarsydda tjänster ur Statistikcentralens företagsregister från och med början av december 2008.

Förfrågningar gällande övergången: Johanna Leivo (09) 1734 3525 och Tuula Viitaharju (09) 1734 3378

Förfrågningar gällande indelningen TOL 2008: Essi Kaukonen (09) 1724 3550 och Tarja Jämsen (09) 1734 3344