Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Korona vaikutti aikuis­koulutukseen – eikä pelkästään kielteisesti

21.12.2023
Kuva: Istock

Pandemia iski aikuis­koulutukseen osallistumiseen ja koulutus­suunnitelmiin, erityisesti vaikutuksia kokivat naiset ja nuoret aikuiset. Samat ryhmät löysivät kuitenkin myös vaihto­ehtoisia oppimisen muotoja.

Aikuiskoulutustutkimus 2022:n mukaan aikuis­koulutukseen osallistui lähes puolet, eli 47 prosenttia, 18–64-vuotiaista suomalaisista vuonna 2022. Määrä on pysynyt samalla tasolla verrattuna edelliseen, vuonna 2017 toteutettuun, aikuiskoulutus­tutkimukseen. Sen sijaan vuosituhannen alun huippulukemista on tultu alaspäin seitsemän prosentti­yksikön verran.

Vaikka aikuiskoulutukseen osallistui yhtä paljon henkilöitä kuin viisi vuotta aikaisemminkin, oltiin koulutuksessa huomattavasti lyhyempiä aikoja. Vuonna 2022 keskimääräinen aikuiskoulutus­päivien määrä henkeä kohden oli reilut viisi päivää, mikä on peräti kolme päivää vähemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin.  

Osasyynä koulutuspäivien määrän vähenemiseen saattaa olla korona­pandemia. Tutkimuksen viitevuoden 2022 alkupuolella Suomessa oli vielä koronasta johtuvia rajoituksia, ja tämä johti jo sinällään koulutusten peruuntumiseen tai toteutustavan muutokseen.

Rajoitusten päättymisen jälkeen vaikutukset kumpusivat enemmänkin joko ihmisten käyttäytymisestä, kuten tartunnan pelosta, tai koronaviruksen aiheuttamista terveysongelmista. 

Vaikutuksia etenkin nuorten ja naisten koulutus­suunnitelmiin 

Suomalaisista 18–64-vuotiaista noin 28 prosenttia koki, että pandemia vaikutti jollain tavalla heidän koulutusaikomuksiinsa ja -suunnitelmiinsa vuoden 2022 aikana.

Naiset kokivat koronan vaikutukset voimakkaammin kuin miehet. Joka kolmas nainen katsoi koronan vaikuttaneen omiin koulutus­aikomuksiinsa tai -suunnitelmiinsa, miehistä joka viides.

Myös ikä vaikutti kokemuksiin. Mitä nuoremmasta ikäluokasta on kysymys, sitä suurempi oli koronan vaikutus koulutus­suunnitelmiin. 18–24-vuotiaiden ikäluokasta reilut neljä kymmenestä koki pandemian vaikuttaneen suunnitelmiin kouluttautua, vanhimmassa ikäluokassa vastaava osuus oli vain kaksi kymmenestä. (Kuvio 1)

Kuvio 1. Koronapandemian vaikuttanut koulutusasenteisiin, -suunnitelmiin ja osallistumiseen 2022, vaikutusta kokeneiden osuus ikäryhmästä 
Kuvio 1. Koronapandemian vaikuttanut koulutusasenteisiin, -suunnitelmiin ja osallistumiseen 2022, vaikutusta kokeneiden %-osuus ikäryhmästä. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, Aikuiskoulutustutkimus 2022

Myös pohjakoulutuksen pituus vaikutti siihen, miten koronan koettiin vaikuttaneen koulutus­aikomuksiin ja -suunnitelmiin. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista noin joka kolmas koki pandemian vaikuttaneen, pelkän perusasteen tai toisen asteen suorittaneista vastaavasti joka neljäs.

Kaupunkimaisissa kunnissa asuvat kokivat keskimääräistä useammin pandemian vaikuttaneen koulutus­suunnitelmiinsa. 

Sosioekonomisista ryhmistä korona vaikutti selvästi eniten opiskelijoiden koulutusaikomuksiin ja -suunnitelmiin, yli puolet ilmoitti vaikutuksia olleen. Myös toimihenkilöt kokivat näin keskimääräistä useammin.

Muita vähemmän koronapandemia vaikutti yrittäjien, eläkeläisten ja työntekijöiden koulutus­suunnitelmiin. 

Positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia 

Pandemian vaikutukset koulutus­suunnitelmiin ja koulutukseen osallistumiseen ovat monitahoisia eivätkä pelkästään negatiivisia.

Pandemian aikana eri verkkokoulutus­mahdollisuudet lisääntyivät. Monille tämä opiskelumuoto soveltuu perinteistä kurssikoulutusta paremmin, ja he tarttuivat lisääntyneeseen tarjontaan. Jotkut puolestaan siirtyivät aikaisempaa enemmän itseopiskelun pariin.  

Negatiivisesti koulutussuunnitelmiin tai koulutukseen osallistumiseen vaikuttivat puolestaan koulutuksen siirtäminen tai peruuntuminen, tartunnan tai muiden tartuttamisen pelko sekä kurssin aikainen tartunta.

Koulutuksen muuttuminen verkkokurssiksi sen sijaan on voinut vaikuttaa osallistumis­suunnitelmiin yhtä hyvin positiivisesti kuin myös negatiivisesti. 

Pandemian vuoksi ainoastaan noin 3 prosenttia 18–64-vuotiaista suomalaisista osallistui koulutukseen suunniteltua enemmän. Keskimääräistä useammin näin tekivät naiset sekä ennen kaikkea opiskelijat, joista lähes joka kymmenes katsoi koronan lisänneen koulutukseen osallistumistaan. 

Joka kuudes lisäsi itseopiskelua  

Noin 17 prosenttia suomalaisista aikuisista korvasi pandemian vuoksi vähentynyttä järjestettyyn koulutukseen osallistumista opiskelemalla itsekseen. Naiset (20 %) toimivat näin useammin kuin miehet (13 %) ja nuoremmat enemmän kuin iäkkäämmät. 

Keskimääräistä useammin järjestetyn koulutuksen korvasivat itsekseen opiskelemalla myös työvoiman ulkopuolella olevat sekä kaupunkimaisissa kunnissa asuvat. 

Eri sosioekonomisen aseman luokista nousevat vahvasti esiin opiskelijat, joista joka kolmas korvasi järjestettyä koulutusta opiskelemalla itsekseen. (Kuvio 2)

Kuvio 2. Korvannut järjestetyn koulutuksen itseopiskelulla 2022, osuus 18–64-vuotiaista sosioekonomisen ryhmän jäsenistä 
Kuvio 2. Korvannut järjestetyn koulutuksen itseopiskelulla 2022, %-osuus 18–64-vuotiaista sosioekonomisen ryhmän jäsenistä. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, Aikuiskoulutustutkimus 2022

Järjestetyn koulutuksen korvaaminen itseopiskelulla näyttäisi olevan todellinen ilmiö, sen vahvistavat myös Aikuiskoulutus­tutkimus 2022:n tulokset. Peräti 77 prosenttia 18–64-vuotiaisista ilmoitti opiskelleensa tai kehittäneensä taitojaan omatoimisesti vuonna 2022, vastaava osuus viisi vuotta aiemmin oli seitsemän prosentti­yksikköä alhaisempi. 

Koulutuksen järjestäjien tarjoamilla laajemmilla verkkokoulutus­mahdollisuuksilla oli myös osansa siinä, miten aikuiskoulutukseen osallistuttiin. Noin joka kahdeksas katsoi hyödyntäneensä näitä mahdollisuuksia omassa kouluttautumisessaan.

Myös verkkokoulutusta hyödynsivät naiset (17 %) useammin kuin miehet (10 %) ja nuoret useammin kuin iäkkäämmät. Selvästi keskimääräistä enemmän tätä mahdollisuutta käyttivät myös korkea-asteen tutkinnon suorittaneet, kaupunkimaisissa kunnissa asuvat ja toimihenkilöt sekä opiskelijat. 

Siirtoja ja peruutuksia 

Eniten koulutukseen osallistumista hankaloittivat siirtämiset ja peruutukset; niistä oli kärsinyt 12 prosenttia tutkimukseen vastanneista. Noin 8 prosenttia katsoi, että koulutuksen järjestämistavan muuttaminen esimerkiksi verkkokoulutukseksi haittasi omaa koulutukseen osallistumista. (Kuvio 3)

Itse viruskin vaikutti osaltaan koulutukseen osallistumiseen sekä suunnitelmiin. Pelko tartunnan saamisesta vaikutti noin viiden prosentin suunnitelmiin, ja lähes yhtä monen kohdalla pelko siitä, että tartuttaisi koronaviruksen muihin, vähensi koulutuksen osallistumista suunnitellusta.

Päällä olevan virusinfektion tai siitä johtuvien muiden terveyshuolien (long covid) vuoksi aikuis­koulutukseen osallistuminen jäi suunniteltua vähemmälle noin 3 prosentilla 18–64-vuotiaista suomalaisista.

Vain reilu prosentti vastanneista ilmoitti koulutukseen osallistumistaan vähentäneen sen, että koulutukseen pääsyn edellytyksenä oli koronapassi. Tässä on kuitenkin huomioitava se, että koronapassi poistui Suomessa käytöstä kesäkuussa 2022, ja tämä vaihtoehto koski siis vain osaa tutkimuksen viiteaikaa. 

Kuvio 3. Pandemia vaikuttanut koulutukseen osallistumiseen 2022, osuus 18–64-vuotiaista
Kuvio 3. Pandemian vaikuttanut koulutukseen osallistumiseen 2022, %-osuus 18–64-vuotiaista. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, Aikuiskoulutustutkimus 2022

Naiset kokevat miehiä useammin eri tekijöiden vaikuttaneen joko omaan koulutukseen osallistumiseen tai koulutus­suunnitelmiin. Tämä näkyi kolmessa mitatussa tekijässä, koulutuksen siirrossa tai peruuttamisessa, järjestämis­tavan muuttumisessa sekä tartunnan pelossa.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna eroja oli kahden tekijän suhteen. Pelko siitä, että tartuttaisi viruksen muihin, oli sitä suurempaa, mitä nuoremmasta ikäluokasta oli kyse. 18–24-vuotiaiden ikäluokassa tämän tekijän ilmoitti haitanneen koulutus­suunnitelmiaan noin 7 prosenttia, 55–64-vuotiassa vain 3 prosenttia. Sama näkyi infektiosta johtuvissa terveyshuolissa: nuorimmista tämän ilmoitti haitanneen koulutussuunnitelmiaan 7 prosenttia ikäluokasta, vastaava osuus iäkkäimmässä ikäluokassa oli alle prosentti.

Sosioekonomisen aseman mukaisessa tarkastelussa lähes kaikki tutkittavat vaikutukset iskivät kovimmin opiskelijoihin. Vain koulutuksen siirrot tai perumiset vaikuttivat samassa mitassa myös ylempiin ja alempiin toimihenkilöihin.

Kokonaisuutena vähiten korona näyttää vaikuttaneen maatalousyrittäjien ja eläkeläisten koulutussuunnitelmiin. 

Eniten kärsineet etsivät ja löysivät myös ratkaisuja 

Pandemian voidaan katsoa vaikuttaneen selvästi aikuis­koulutuksessa saatujen koulutuspäivien määrään. Osa vaikutuksista oli suoria, kuten kurssin siirtäminen tai kokonaan peruminen ja koronan aiheuttamat terveysongelmat. Osa taas oli epäsuoria, kuten taudin tarttumisen tai tartuttamisen pelko. 

Koronan vaikutuksista aikuiskoulutukseen osallistumiseen ja suunnitelmiin kärsivät eniten naiset, nuoret ja opiskelijat. Nämä samat ryhmät etsivät myös vaihtoehtoisia oppimisen muotoja peruutettujen koulutusten tilalle. Itseopiskelun lisäksi myös koulutuksen järjestäjien tarjoamia laajempia verkkokoulutusmahdollisuuksia hyödynnettiin. 

 

Kirjoittaja on yliaktuaari Tilastokeskuksen Tieto- ja tilastopalvelut -yksikössä.

 

Aikuiskoulutustutkimus 2022 on kahdeksas Tilastokeskuksen aikuiskoulutukseen osallistumista kartoittava tutkimus, joka kattaa Suomessa asuvan aikuisväestön. Tutkimus on toteutettu opetus- ja kulttuuri­ministeriön ja Tilastokeskuksen yhteishankkeena, ja se perustuu EU-regulaatioon. Tätä ennen on kansallisia aikuiskoulutus­tutkimuksia tehty Suomessa vuosina 1980, 1990, 1995 ja 2000 sekä Euroopan laajuinen aikuiskoulutus­tutkimus vuosina 2006, 2012 ja 2017. Aikuiskoulutus­tutkimus on osa Suomen virallisen tilaston tuotantoa (SVT) ja se täyttää kaikki viralliselle tilastolle asetetut laatukriteerit. 

Lue samasta aiheesta:

Blogi
31.10.2023
Jukka Hoffren

Pandemia heikensi ennestään vaatimatonta edistymistä kohti globaalia kestävää kehitystä, kertoo uusi YK:n kestävän kehityksen raportti. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiselta kehitysuralta on pudottu rajusti. Nykytrendien mukaan vain 15 prosenttia Agenda 2030 tavoitteista tullaan saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä ja jopa lähes joka toinen tavoitteista jää saavuttamatta.

Artikkeli
28.9.2023
Joackim Raikamo, Tommi Veistämö

Merkittävimpiä pandemia-ajan yritystukia saaneilla yrityksillä oli muita suurempia vaikeuksia pitää kiinni työntekijöistään. Sen sijaan ravitsemusalalle kohdennetun ravintolatuen vastaanottajilla tilanne on ollut suotuisampi. Tulorekisterin palkansaaja-aineiston yhdistäminen yritystukitilaston yritysaineistoon mahdollistaa tukiohjelmien ja työpaikkojen säilyvyyden välisen yhteyden tarkastelun.

Artikkeli
28.9.2023
Joackim Raikamo, Tommi Veistämö

Jo olemassa olevaa tietovarallisuutta voidaan hyödyntää yhdistämällä yksikköaineistoja – ja näin tuottaa uutta tilastotietoa tiedonantajia kuormittamatta. Esimerkiksi yritystukiaineiston yhdistäminen liikevaihdon suhdannetietoihin paljastaa, että keskeisiin tukiohjelmiin osallistuneista yrityksistä parhaiten pandemia-ajasta selvisivät häiriörahoitusta saaneet. Niillä saattoi kuitenkin olla myös muita paremmat lähtökohdat.

Artikkeli
29.12.2022
Ella Pitkänen

Esittävän taiteen digi­seuraaminen kasvoi pandemia-aikana marginaali-ilmiöstä kulttuuri­harrastamisen henki­reiäksi. Ilmiö herätti tilastoijatkin. Onko teatterin, tanssin ja elävän musiikin seuraaminen kotisohvilta tullut jäädäkseen, vai näivettyykö ilmiö hengiltä, kun kulttuurista voi taas palata nauttimaan paikan päällä?

tk-icons