Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.12.2011

Metallindustrin den största producenten inom miljöaffärsverksamhet 2010

År 2010 var den sammanlagda omsättningen av miljöaffärsverksamhet inom industrin 2,1 miljarder euro, varav metallindustrins andel var drygt en miljard. Miljöaffärsverksamhetens andel av industrins totala omsättning var omkring 2 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över miljöaffärsverksamhet.

Omsättning av miljöaffärsverksamhet inom miljöaffärsverksamhetens huvudnäringsgrenar och industrin

Omsättning av miljöaffärsverksamhet inom miljöaffärsverksamhetens huvudnäringsgrenar och industrin

Miljöaffärsverksamhet bedrivs både som huvudsaklig verksamhet och som biverksamhet. Till företag med miljöaffärsverksamhet som huvudverksamhet klassificeras företag inom sanering samt vatten- och vindkraftsproduktion. År 2010 hade 777 företag miljöaffärsverksamhet som huvudsaklig verksamhet och deras sammanlagda omsättning var 2,4 miljarder euro. Över en tredjedel av omsättningen härrörde från avfallshantering. Den näst största näringsgrenen var produktion av elektricitet med vatten och vindkraft, vars omsättning var 642 miljoner euro och investeringar 136 miljoner euro. Huvudnäringsgrenarna inom miljöverksamhet sysselsatte totalt 6 630 personer. (Tabellbilaga 1.)

År 2010 uppgick antalet företag med miljöaffärsverksamhet som biverksamhet till 266 inom industrin. Den största exportören av miljöaffärsverksamhet inom industrin var metallindustrin med 532 miljoner euro. Miljöaffärsverksamhetens andel av den totala omsättningen var störst inom den kemiska industrin (4 %). I enkäten för år 2010 deltog också serviceföretag som bedriver miljöaffärsverksamhet som biverksamhet. Uppgifterna om dessa företag är emellertid inte tillräckligt täckande för att publiceras. (Tabellbilaga 2.)

Med miljöaffärsverksamhet avses sådan affärsverksamhet som är förknippad med att förebygga förorening av miljön eller spara naturresurser. Statistikföringen av miljöaffärsverksamhet är nu inne i en utvecklingsfas både på nationell och på EU-nivå. I Finland publiceras statistik över miljöaffärsverksamhet nu för andra gången. Statistiken gällande statistikåret 2010 täcker huvudnäringsgrenarna inom miljöaffärsverksamhet samt industrin (grupperna B och C i 2008 års näringsgrensindelning) Uppgifterna baserar sig på enkäten om miljöaffärsverksamhet 2010 samt på statistiken över industriproduktionen och bokslutsstatistiken. På grund av revideringen av populationen är uppgifterna i denna publikationen inte till alla delar jämförbara med pilotpublikationen över statstikåret 2009.


Källa: Miljöaffärsverksamhet 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri (09) 1734 3228, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2010/ylt_2010_2011-12-08_tie_001_sv.html