Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.12.2014

Omsättningen av miljöaffärsverksamhet ökade något år 2013

Miljöaffärsverksamheten ökade något år 2013 jämfört med året innan. Miljöaffärsverksamhet är affärsverksamhet som är förknippad med sådan produktion som förebygger miljöförorening eller sparar naturresurser. Miljöaffärsverksamhetens sammanlagda omsättning var 24 miljarder euro år 2013. De industriella näringsgrenarnas andel var drygt hälften. I produktionsstrukturen för miljöaffärsverksamheten skedde en liten förändring jämfört med året innan. År 2013 minskade produktionen inom miljöaffärsverksamhet inom industriella näringsgrenar, men ökade inom byggverksamhet och servicenäringar. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över miljöaffärsverksamhet.

Omsättning av miljöaffärsverksamhet efter näringsgren år 2013

Omsättning av miljöaffärsverksamhet efter näringsgren år 2013

År 2013 var omsättningen av miljöaffärsverksamhet inom de industriella näringsgrenarna totalt 12,6 miljarder euro. Exportens andel var 61 procent. Miljöaffärsverksamheten sysselsatte år 2013 omkring 39 000 personer inom dessa näringsgrenar. Den största producenten och sysselsättaren inom miljöaffärsverksamhet var metallindustrin. Till miljöaffärsverksamheten inom de industriella näringsgrenarna hör t.ex. tillverkning av maskiner, apparater och komponenter som främjar material- och energieffektivitet, utnyttjande av återvinningsmaterial i produktionen samt tillverkning av produkter med anknytning till produktion av förnybar energi. Hit hör också installation och underhåll av ovan nämnda produkter.

År 2013 var omsättningen av miljöaffärsverksamhet inom servicenäringarna 4,9 miljarder euro, sysselsättningen omfattade omkring 29 000 personer. Siffrorna över servicenäringarnas miljöaffärsverksamhet för år 2013 är inte helt jämförbara med året innan, eftersom enkäten gällande statistikåret 2013 hade en mer omfattande täckning av handelns näringsgrenar än tidigare. Servicenäringarnas miljöaffärsverksamhet omfattar t.ex. forsknings-, konsult- och planeringstjänster. Till handelns miljöaffärsverksamhet hör dessutom bl.a. insamling och bearbetning av skrot till returråvara samt installering och underhåll av VVS-varor.

Miljöaffärsverksamheten ökade år 2013 från året innan inom byggverksamhetens näringsgrenar. År 2013 var omsättningen av miljöaffärsverksamhet inom dessa näringsgrenar totalt 2,9 miljarder euro och sysselsättningen omkring 14 000 personer. Inom byggverksamhet omfattar produktionen som räknas till miljöaffärsverksamhet närmast verksamhet som hänför sig till energieffektivitet, t.ex. lågenergibyggande, energieffektivt reparationsbyggande samt installation och underhåll av isoleringsmaterial, värmepumpar och ventilationsutrustning med värmeåtervinning.

Produktionen inom vatten- och avloppsförsörjning samt avfallshantering och materialåtervinning kan huvudsakligen räknas till miljöaffärsverksamhet. Den sammanlagda omsättningen av miljöaffärsverksamhet inom dessa näringsgrenar uppgick år 2013 till 1,8 miljarder euro. Sysselsättningen inom miljöaffärsverksamhet var samma år omkring 5 000 personer. Miljöaffärsverksamhetens siffror inom dessa näringsgrenar år 2013 är inte helt jämförbara med året innan, eftersom källmaterialet har ändrats.

Inom energiförsörjningen räknas produktionen av förnybar energi med anknytning till el- och värmeproduktion till miljöaffärsverksamhet. Hit räknas också separat produktion av biogas. År 2013 var omsättningen av miljöaffärsverksamhet inom energiförsörjningen totalt 1,9 miljarder euro och sysselsättningen omkring 2 000 personer. Miljöaffärsverksamhetens siffror inom energiförsörjningen år 2013 är inte helt jämförbara med året innan, eftersom källmaterialet har ändrats.

Det är nu femte gången som statistik över miljöaffärsverksamhet publiceras i Finland. På grund av att avgränsningarna och en del av källmaterialet har ändrats är uppgifterna i denna publikation inte helt jämförbara med föregående års uppgifter.

Statistiken över miljöaffärsverksamhet infördes i EU:s förordning om miljöräkenskaper i juni 2014 (nr 691/2011 och 538/2014). Förordningen förpliktar EU:s medlemsländer att producera och leverera förordningsenliga statistikuppgifter om miljöaffärsverksamhet till EU fr.o.m. statistikåret 2014. Detta innebär att avgränsningar, klassificeringar, statistikföringsmetoder och material i statistiken över miljöaffärsverksamhet i någon mån kommer att ändras fr.o.m. statistikåret 2014 också i Finland. Målsättningen med EU-förordningen är att harmonisera medlemsländernas statistikproduktion och att framgent göra statistiken allt mer jämförbar.


Källa: Miljöaffärsverksamhet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen 029 551 2747, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2013/ylt_2013_2014-12-19_tie_001_sv.html