Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Juhlavuoden kilpailu innosti lukemaan tilastoja ja niiden sanomaa

28.11.2017

Suomi100-juhlavuoden tilastokilpailu tuotti runsaasti tasokkaita töitä. Yhteistä töille on, että ne tarkastelevat ajan­kohtaisia ja kiinnostavia ilmiöitä. Lämmin kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille!

Tilastokeskuksen nimeämä raati valitsi voittajatyöt. Tilastojen havainnollistaminen -kilpailun voittaja­työ – Jyväs­kylän yli­opiston opiskelija­ryhmän tuottama Ennen oli kaikki…-historia­peli (Huom! Ei toimi Explorerilla) – kertoo sata vuotta sitten syntyneiden suomalaisten elämän­kohtaloista. Se hyödyntää moni­puolisesti tilastoja, dokumentteja, valo­kuvia, historian­tutkimusta sekä muistelmia. Peli muistuttaa ihmisistä ja yhteis­kunnasta tilastojen kohteina ja takana.

Tilastot mediassa -kilpailun voittaja on Ylen verkko­sivuilla julkaistu Kyllä ennen nuoriso oli kunnollista – vai oliko? Vuoro­vaikutteinen juttu koukuttaa testaamaan omia mieli­kuviaan nuorisostamme eri vuosi­kymmeninä. Työ on hallittu havainnollinen kokonaisuus, jossa visualisoinnin vahvuus pääsee oikeuksiinsa.

Vain yksi voi voittaa, mutta muutkin kilpailu­työt olivat ansiokkaita ja hyödynsivät hyvin sekä tilastoja että erityisesti tilastojen kahta perus­vahvuutta: aika­sarjaa ja vertailtavuutta. Tilastojen vahvuus on trendien osoittamisessa, muutosten ja murrosten osoittamisessa ja paikantamisessa.

Kilpailutyöt toivat selvästi esille, miten haasteellista on tilasto­tiedon välittäminen graafisia kuvaajia käyttäen eri medioissa, varsinkin äly­puhelimen näytössä. Tänä päivänä toivotaan selkeitä inter­aktiivisia info­grafiikoita kaikilla välineillä, mutta miten varmistua että tilasto­tiedon vastaan­ottaja ymmärtää graafiset kuvaajat oikein ja pystyy tekemään oikeat tulkinnat?

Kilpailutöissä tämä haaste oli tiedostettu ja pää­sääntöisesti otettu hyvin huomioon. Tilasto­graafi tai -tieto on merkityksellistä ja hyödyllistä käyttäjilleen vasta, kun on kontekstia ja asia­yhteyttä.

Lähdekritiikkikin vaatii asia­yhteyttä ja kontekstia, ja riittävää määrää meta­tietoa. Muutama kilpailu­työ on erityisen käyttäjä­lähtöinen ja tarjoaa esi­merkiksi mahdollisuuden syventyä aiheeseen tai vaihto­ehtoja laajentaa näkö­kulmaa tai rajausta.

Yksi käyttäjälähtöinen kilpailu­työ Jo viisi minuuttia liikuntaa voi edistää terveyttä – Lue sinulle räätälöity juttu siitä, liikutko riittävästi tuo tutkittua terveys- ja elämän­tapa­tietoa lähelle arkeamme helpolla ja houkuttelevalla tavalla: voimme verrata omia tapojamme ja tilanteitamme muihin verrokki­ryhmiin tai koko Suomen tilaan. Tällaisella tiedolla voi olla myönteistä vaikuttavuutta niin yksilön kuin yhteis­kunnan tasolla.

Tilastokilpailussa opiskelijat ja media ovat yhdessä osoittaneet, että ymmärrystä eri ilmiöistä, niiden kehityksestä, yhteyksistä ja vaikutuksista voidaan lisätä tilasto- ja tutkimus­tiedon oivallisella hyödyntämisellä ja hyvällä havainnollistamisella.

Tärkeää on huomata, että kilpailu­työt hyödyntävät kaikille avoimia aineistoja ja helposti kaikkien saatavilla olevaa tekniikkaa. Digi­kehitys tuo uusia mahdollisuuksia tilastojen laadintaan ja kommunikointiin. Tässä kehityksessä on pidettävä kaikki toimijat mukana, jatkettava tiedon avoimuuden edistämistä, ja tehtävä vielä enemmän yhteis­työtä tilaston käyttäjien, tuottajien ja välittäjien kesken.

 

Asta Manninen toimi Suomi100-juhla­vuoden Tilasto­kilpailun paneelin puheen­johtajana. Hän on yhteiskunta­tilastojen, erityisesti kaupunki-ja alue­tilastojen asian­tuntija, ja toimii EU:n ESAC-komitean (European Statistical Advisory Committee) jäsenenä.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
21.5.2024
Jukka Hoffren

Tilastot ovat luotettavia kuvauksia yhteiskunnan ilmiöistä mutta myös rajaavat ja muokkaavat käsityksiämme maailmasta ja ihmisistä. Numerot paitsi paljastavat myös kätkevät asioita, siksi tilastojen luku- ja käyttötaito on tärkeä kansalais­taito.

Artikkeli
19.3.2024
Jaana Huhta

Meneillään olevan verkkouudistuksemme tavoitteena on tarjota tilastoja nykyaikaisemmassa ja helpommin löydettävässä muodossa erilaisille tilastonkäyttäjille. Tilastojen julkistamisen johtotähtenä on: data ensin. Teksti rakentaa tilastoille merkityksen. Jotta kaikki pääsevät yhtä vaivattomasti tilastojen äärelle, tulee kaikessa tilastokirjoittamisessa käyttää selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Blogi
16.2.2024
Markus Sovala

Suomen tilastojärjestelmä ylsi ykkössijalle 186 valtiota kattaneessa vertailussa. Tilastokeskuksen pääjohtaja löytää kolme perustetta Suomen menestykselle Maailmanpankin arviossa.

Blogi
1.9.2023
Maija Metsä

Kesälomani lopulla seurasin sivusilmällä lukiolaisnuoren pakkausruljanssia. Edessä oli vaihto-oppilasvuosi ja lähtöön muutama päivä. Mahtuisiko matkaan myös taskullinen tietoa Suomesta?

Blogi
2.5.2023
Tapio Kuusisto

Talouden keskeiset mittarit näyttävät isoja ja risti­riitaisiltakin vaikuttavia muutoksia. Tilastojen päälinja lienee oikea, mutta lukuihin voi laskennan tarkentuessa tulla revisioitakin, kun talouden rakenteessa on tapahtunut muutoksia. Tarkentumisten suuntaa ei pysty ennakoimaan, se vaihtelee eri vuosien välillä.  

tk-icons