Työsopimuksen työaikatyyppi

Julkistukset

Vuosi 2022

Taulukot

Miksi teemme työsopimuksen työaikatyyppi -tilastoa?

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa kerätään tietoja 15–89-vuotiaan väestön toiminnasta ja työmarkkinoille osallistumisesta. Työllisiltä selvitään useita tietoja koskien esimerkiksi työpaikan toimialaa ja ammattia, sekä työsuhdetta ja koulutusta. Työvoimatutkimuksen tiedoista julkaistaan kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain tilastoja, jotka kuvaavat väestöön kuuluvien työmarkkinoille osallistumista tutkimusajankohtana.

Työsopimuksen työaikatyyppi -tieto täydentää työvoimatutkimuksen muuta tietosisältöä liittyen erityisesti työaikoihin ja päätyön työsuhteen laatuun. Työsopimuksen työaikatyyppi on esitieto myös sille, mikä on henkilön työsopimuksen mukainen työaika, tavanomainen viikkotyöaika sekä tutkimusviikolla tehty työaika.

Työsopimuksen työaikatyyppi on itsessään tarpeellinen tieto palkansaajien työaikakäytännöistä. Vastaavalla tavalla ja yhtä kattavasti kuin työvoimatutkimuksessa tiedusteltuna sitä ei ole saatavilla muista survey-tutkimuksista.

Miksi työsopimuksen työaikatyyppi julkaistaan kokeellisena tilastona?

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on vakiintunut ja virallinen tilasto, jota muutettiin vastaamaan uudistettua EU-asetusta vuoden 2021 alusta lähtien. Tuolloin Eurostatille tuli toimitettavaksi työsopimusaikaa koskeva tieto. Se ei sisällä kuitenkaan tietoa työsopimuksen työaikatyypistä. Kotimaisena ratkaisuna kyselylomakkeella alettiin tiedustella työsopimusajan lisäksi sitä, millainen on henkilön työsopimus työajan osalta. Työsopimukseen viikkotuntimäärää on helpompi tiedustella, kun on ensin todettu, mikä on työsopimuksen työaikatyyppi.

Työvoimatutkimuksessa on julkaistu tieto nollatuntisopimuksesta vuodelta 2018. Tätä tietoa ei kerätty sen jälkeen, mutta nollatuntisopimus on osa työsopimuksen työaikatyyppi -tietoa vuodesta 2021 alkaen. Kysymistavan muuttuessa nollatuntisopimuksen tiedot vuodelta 2018 eivät ole täysin vertailukelpoisia vuodesta 2021 alkaen kerättäviin tietoihin.

Työsopimuksen työaikatyyppi -tieto julkaistaan erillisenä kokeellisena tilastona, koska tiedolla ei ole suoraa vertailukohtaa aiempaan työvoimatutkimuksen tilastoon eikä tiedonhankintatavan pysyvyydestä ole varmuutta samalla tavalla kuin muuten työvoimatutkimuksen tietosisällöllä, joka pohjautuu suurimmalta osin EU-asetukseen. Tiedon tilastollinen laatu, kuten otanta ja estimointi, on kuitenkin sama kuin työvoimatutkimuksen muulla tietosisällöllä.

Työaikatyyppiä koskevasta kysymyksestä on kerätty palautetta ja sen toimivuutta on näin ollen testattu kenttätyön aikana. Palautetta saatetaan käyttää tulevaisuudessa kysymyksenasettelun muuttamiseen, jolloin tiedon julkaiseminen kokeellisena tässä vaiheessa on perusteltua.

Miten työsopimuksen työaikatyyppi -tilasto on tuotettu?

Tieto työaikatyypistä noudattaa työvoimatutkimuksen tiedon tuottamisen periaatteita, jotka on kuvattu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa.

Lisätietoja: Pertti Taskinen, 029 551 2690