Yritysten omistajanvaihdokset

Julkistukset

Vuosi 2023

Vuosi 2022

Taulukot

Miksi teemme yritysten omistajanvaihdokset -tilastoa?

Yrityksen omistajanvaihdosprosessi on usein keskeinen osa yritystoiminnan elinkaarta ja toiminnan jatkuvuutta. Yhteiskunnan tasolla yritysten omistajanvaihdoksilla on suuri vaikutus työllisyyteen, verotuloihin ja alueiden elinvoimaan.

Yritysten omistajanvaihdosten tilastointi on pohjautunut Omistajanvaihdosfoorumin ohjaaman otospohjaisen Omistajanvaihdosbarometrin tietoihin. Omistajanvaihdosfoorumi on tuonut esille tarpeen yritysten omistajanvaihdosten aiempaa kattavammasta tilastoinnista, ja ilmiöalueen tilastoinnin kehittäminen on huomioitu useissa pienten ja keskisuurten yritysten omistajanvaihdosten edistämiseen tähtäävissä ohjelmissa.

Yritysten omistajanvaihdosten kokeellinen tilasto tarjoaa kaksi erilaista, toisiaan täydentävää näkökulmaa yhtäältä osakekaupan ja toisaalta sukupolvenvaihdoksen kautta toteutuneista omistajanvaihdoksista. Yritysten omistajanvaihdosten kokeellinen tilasto tarjoaa tietoa omistajanvaihdosten lukumääristä yrityksen iän, kokoluokan, toimialan ja alueen mukaan jaoteltuina.

Yritysten omistajanvaihdosten kokeellinen tilasto täydentää Tilastokeskuksen yritystoimintaa ja yritysten elinkaarta kuvaavaa tilastointia.

Miksi yritysten omistajanvaihdokset julkaistaan kokeellisena tilastona?

Yritysten omistajanvaihdoksista on aiemmin tuotettu tilastotietoa Omistajanvaihdosfoorumin ohjaaman otospohjaisen Omistajanvaihdosbarometrin puitteissa. Yritysten omistajanvaihdosten kokeellinen tilasto on ilmiöalueen ensimmäinen rekisteripohjainen tilasto.

Tilaston tietopohja perustuu Verohallinnon tulo-, perintö- ja lahjaveroaineistoihin. Tilastoa tuotettaessa Verohallinnon tietoihin on yhdistetty Tilastokeskuksen yritystason aineistojen tietoja. Omistajanvaihdoksen tarkempaan määrittelyyn, aineiston rajauksiin ja aineistojen yhdistelyyn liittyy monia valintoja, jotka tehdään nyt ensimmäistä kertaa. Julkaisemalla tiedot kokeellisina haluamme kerätä kokemuksia tuotantoprosessin sujuvuudesta, aineiston täydentymisestä ja tietojen käytön hyödyllisyydestä. Tilaston tietosisältöä on mahdollista myös tulevaisuudessa laajentaa esimerkiksi uusilla luokitteluilla.

Yritysten omistajanvaihdoksia on mahdollista tutkia myös hyödyntäen Verohallinnon tietoja osakeyhtiöiden osakkaista ja niissä tapahtuvia muutoksia. Tämän lähestymistavan haasteena on kuitenkin aineiston kattavuus, sillä omistajuustiedot eivät ole täydellisiä. Tämä vaihtoehtoinen näkökulma omistajanvaihdosten määrittelyyn ja tilastoinnissa hyödynnettäviin aineistoihin tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden aihealueen tilastoinnin jatkokehittämiseen ja omistajanvaihdosten lisäksi myös omistajuuden tarkempaan tutkimiseen.

Kokeellisten tilastojen alla julkaistut yritysten omistajanvaihdostilastot eivät ole Suomen virallisia tilastoja.

Miten yritysten omistajanvaihdokset -tilasto on tuotettu?

Yritysten omistajanvaihdokset -tilaston tuottamisessa hyödynnetään Verohallinnon Tilastokeskukselle toimittamia tulo-, perintö- ja lahjaveroaineistoja sekä Tilastokeskuksen yritystason aineistoja.

Omistajanvaihdostilanteina tilastossa huomioidaan osakekaupat ja sukupolvenvaihdokset. Tilasto ei huomioi liiketoimintakauppoja.

Osakekauppojen osalta indikaattorina on elinkeinotoiminnan tuloveroilmoituksen tieto siitä, että yhtiön osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa. Osakekauppojen osalta tarkastelu on rajattu kattamaan osakeyhtiöt ja osuuskunnat.

Sukupolvenvaihdosten osalta indikaattorina on käytetty yrityksen omistajille perintö- ja lahjaverotuksessa myönnettyä sukupolvenvaihdoshuojennusta. Perintö- ja lahjaveroaineiston osalta tarkastelu on rajattu noteeraamattomien osakkeiden ja henkilöyhtiön osuuden varallisuuslajeihin. Aineistosta ei ole poistettu sukupolvenvaihdoshuojennuksia sisaruksille.

Yritykset, jotka kuuluivat sekä perintö- että lahjaveroaineistoihin, on sisällytetty aineistoon vain kertaalleen, osana perintöveroaineistoa. Lisäksi yritykset, jotka kuuluivat sekä osakekauppojen että sukupolvenvaihdosten lähdeaineistoihin, on sisällytetty aineistoon vain kertaalleen, osana sukupolvenvaihdosten lähdeaineistoa.

Yritysten omistajanvaihdosten kokeellisen tilaston tietosisältö pohjautuu tietoihin, jotka Tilastokeskus on tuottanut Omistajanvaihdosfoorumin ohjaamalle, Suomen Yrittäjien hallinnoimalle Ov III -hankkeelle kertaluonteisena pilottihankkeena. Pilottihankkeen yhteydessä on sovittu tietojen julkaisusta kokeellisena tilastona.

Aineisto- ja menetelmäkuvaus

Lisätietoja: yliaktuaarit Merja Myllymäki 029 551 3533 ja Hanna Heljala