Globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen

Julkistukset

Vuosi 2022

Vuosi 2018

Taulukot

Miksi teemme globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen -tilastoa?

Useat yritykset organisoivat tuotantoketjujaan globaalisti. Koronaviruksen aiheuttama pandemia on tuonut esille arvoketjujen haavoittuvuuden ja merkityksen kansantalouksille uudella tavalla. Globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen -tilasto laajentaa perinteisten ulkomaankauppatilastojen esittämää kuvaa Suomen asemasta globaalissa taloudessa. Yksittäisen tuotteen tuotantoprosessi voi olla hajaantunut useisiin vaiheisiin eri maissa. Yrityksen rooli arvoketjussa voi puolestaan olla niin raaka-aineen tuottaja kuin puolivalmisteiden kokoonpanija tai suunnittelutyön tekijä. Globaalien tuotantoketjujen hajaantumisen yksi ilmentymä on toimintojen ulkoistaminen kotimaan rajojen ulkopuolelle.

Ulkoistaminen ulkomaille ei nykyisin koske ainoastaan tavaroiden tuotantoa, vaan myös tukitoimintoja, kuten esimerkiksi asiakaspalvelua, yrityksen hallinnon tehtäviä, ohjelmistotuotantoa tai jopa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tämä kehitys on ollut alkuperäinen syy tuottaa tietoa kansainvälisen ulkoistamisen laajuudesta, syistä ja vaikutuksista.

Kun yritys siirtää työtehtäviä ulkomaille, pelkkä ulkoistavan yrityksen toimiala ei anna riittävää kuvaa siitä, mitä toimintoja ulkoistetaan ja mistä tehtävistä työpaikkoja häviää. Siksi on tarpeen ”nähdä yritysten sisälle” ja muodostaa parempi käsitys yrityksen toiminnasta jakamalla se liiketoimintoihin. Tämän jaottelun avulla voidaan tuottaa tarkemmin tietoa erityisesti tukitoimintojen tuottamisesta ja ulkoistamisesta.

Tilastoa globaaleista arvoketjuista ja toimintojen ulkoistamisesta tuotetaan lukuisissa Euroopan unionin jäsenmaissa samanaikaisesti. Näin voidaan tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa. Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostat on toistaiseksi vastannut toiminnan rahoittamisesta ja organisoimisesta.

Miksi globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen -tilasto julkaistaan kokeellisena?

Yritysten ulkoistamista ja globaaleja arvoketjuja kuvaavia tilastokokonaisuuksia on tuotettu neljä kertaa, koskien ajanjaksoja 2001–2006, 2009–2011, 2015–2017 ja 2018–2020. Aihealueen tilastollinen tutkimus on kehittynyt ja siksi kukin tiedustelu on ollut erilainen. Tiedustelujen viiteajanjaksot, otosten koot ja lomakkeet ovat muuttuneet kyselyittäin. Tiedustelut tulevat jatkossakin kehittymään ja mukautumaan tarpeen mukaan kulloiseenkin tilanteeseen.

Vuonna 2019 astui voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston uusi yritystilastoja koskeva asetus ((EU) 2019/2152), johon sisältyy myös Globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen -tilasto. Vuosia 2018-2020 koskevat tiedot julkaistaan viimeistä kertaa kokeellisena tilastona, sillä yritystilastoasetuksen ja sitä seuraavan täytäntöönpanoasetuksen ((EU) 2022/918) myötä tilastolle haetaan Suomen virallisen tilaston asemaa (SVT-tilasto). Seuraava julkaisu kattaa vuodet 2021-2023 ja on suunniteltu julkaistavaksi vuonna 2024.

Miten globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen -tilasto on tuotettu?

Tilasto on tuotettu yrityksille kohdistettujen tiedustelujen avulla. Tiedustelut ovat kattaneet yli 50 hengen yritykset teollisuuden, kaupan ja palvelujen toimialoilla, painottuen teollisuuteen ja osaamisvaltaisiin palvelualoihin. Vuodet 2018-2020 kattavassa tiedonkeruussa myös rahoitussektori sisällytettiin tiedusteluun.

Lisätietoa

Lisätietoja: yliaktuaarit Kasperi Lavikainen 029 551 3674 ja Merja Myllymäki 029 551 3533