Paikallishallinnon palveluiden järjestäjien tulot, menot ja velka

Julkistukset

Vuosi 2024

Taulukot

Miksi teemme Paikallishallinnon palveluiden järjestäjien tulot, menot ja velka -tilastoa?

Paikallishallinnon palveluiden järjestäjien tulot, menot ja velka -tilastossa Helsingin kaupunki on jaettu kahteen osaan, sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen sekä ns. kuntatoimintoihin, joten se eroaa Kansantalouden tilinpidon virallisista tilastoista.

Kansantalouden tilinpidossa julkaistaan tietoa julkisyhteisöjen tuloista, menoista ja velasta sektoriluokituksen soveltamispäätöksen mukaisesti virallisella sektoriluokituksella. Sektoriluokitus 2023 -rakenteessa ja kansantalouden tilinpidossa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi luokitellaan osaksi Helsingin kaupunkia ja näin ollen se jää 13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto -sektorille. Toisin sanoen myös Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi on virallisissa tilastoissa osa 13131-sektoria. Vastaavasti 21 hyvinvointialuetta luokitellaan 13132 Hyvinvointialuehallinto -sektoriin. Eli kaikkien muiden alueiden sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi on osa 13132-sektoria.

Kansallisesti on kuitenkin noussut esiin tarpeita saada tietoa myös virallisesta sektoriluokituksesta poiketen hyvinvointialuehallinnosta sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta kokonaisuutena. Näin pystytään seuraamaan koko Manner-Suomen osalta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kokonaisuutta. Tässä kokeellisessa tilastossa tähän kokonaisuuteen viitataan sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestäjinä.

Lisäksi tässä kokeellisessa tilastossa julkaistaan kokonaisuus, jossa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tiedot on poistettu sektorin 13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto tiedoista. Näin voidaan seurata myös ns. kuntatalouden kokonaisuutta ilman sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea. Tähän kokonaisuuteen viitataan tässä kokeellisessa tilastossa muiden paikallishallinnon palveluiden järjestäjinä.

Miksi Paikallishallinnon palveluiden järjestäjien tulot, menot ja velka -tilasto julkaistaan kokeellisena tilastona?

Tiedot julkaistaan kokeellisena tilastona, koska niiden tuottamiseen liittyy epävarmuutta. Lähdeaineistot, joita tilaston tuottamiseen käytetään, ovat täysin uusia ja niiden tietojen laatuun liittyy sen vuoksi epävarmuutta. Epävarmuus liittyy erityisesti Helsingin kaupungin tietojen jakamiseen kahteen osaan, sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen sekä ns. kuntatoimintoihin. Tiedot halutaan myös selkeästi erottaa virallisista kansantalouden tilinpidon tilastoista, jotka noudattavat virallista sektoriluokitusta.

Kun lähdeaineistot opitaan tuntemaan paremmin ja tietojen tuottamisesta saadaan lisää kokemusta, voidaan tietoja mahdollisesti julkaista tarkemmalla tasolla. Tilastosta toivotaan käyttäjäpalautetta, jonka myötä sitä on mahdollista kehittää. Julkaisemalla tiedot kokeellisena haluamme kerätä kokemuksia siitä, miten tarpeellisia tiedot ovat ja miten paljon niitä käytetään.

Miten Paikallishallinnon palveluiden järjestäjien tulot, menot ja velka -tilasto on tuotettu?

Tilasto on tuotettu tulojen ja menojen osalta samaan tapaan kuin Kansantalouden vuositilinpidossa. Velkatietojen osalta tilasto on tuotettu samaan tapaan kuin Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain -tilastossa. Erona on se, että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi on tässä kokeellisessa tilastossa siirretty osaksi 13132 Hyvinvointialuehallinto -sektoria ja vastaavasti poistettu 13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto -sektorista. Kansantalouden vuositilinpidon dokumentaatio ja Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain- tilaston dokumentaatio löytyvät Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Tilaston pääasiallisena lähdeaineistona toimii Valtiokonttorin kuntien ja kuntayhtymien sekä hyvinvointialueiden ja hyvinvointialueyhtymien talousraportoinnista saadut tiedot. Nämä tiedot saadaan käyttöön Tilastokeskukseen tilastointia varten. Pientä osaa tilaston tiedoista ei kuitenkaan saada ainakaan toistaiseksi suoraan mistään lähdeaineistosta, joten ne joudutaan arvioimaan tai estimoimaan.

Tilaston tiedot julkaistaan tulojen ja menojen osalta tilastovuoden 2023 tiedoista lähtien, koska silloin hyvinvointialueet ovat aloittaneet varsinaisen toimintansa. Velkatiedot julkaistaan vuoden 2023 viimeisestä neljänneksestä alkaen.

Lisätietoja: Elina Ikola 029 551 3364, Maija Sappinen 029 551 3348, kansantalous@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö Katri Kaaja