Tulorekisterin palkat ja palkkiot

Julkistukset

Vuosi 2024

Vuosi 2023

Vuosi 2022

Vuosi 2021

Taulukot

Miksi teemme tilastoa tulorekisterin palkat ja palkkiot?

Tilastokeskus on jo pitkään julkaissut vuositasolla laajoja sektoreittaisia palkkatilastoja, palkkarakennetilastoa sekä kuukausittain toimialoittaisia palkkasummakuvaajia. Kansallisen tulorekisterin uusi aineisto mahdollistaa kokonaan uusien ja nopeampien palkkatietojen tilastoinnin ja julkaisun. Tilasto tulorekisterin palkat ja palkkiot ei korvaa perinteisiä palkkatilastoja, mutta se täydentää niitä antamalla entistä laajempaa tietoa Suomessa maksetuista palkoista ja palkkioista yksilötasolla.

Kansalliseen tulorekisteriin on vuodesta 2019 lähtien ilmoitettu suomalaisten palkka- ja palkkiotulot. Tilastokeskus on saanut tulorekisterin aineiston tilastointikäyttöön vuoden 2020 alusta lähtien ja aineistoa on sen jälkeen käytetty mm. tilaston palkkasummakuvaajat tuotannossa. Tulorekisterin aineisto sisältää kaikki palkansaajat ja kaikki maksetut palkat ja palkkiot. Aikaisemmin Tilastokeskuksen palkkatilastoilla on ollut käytettävissään kaikki palkansaajat vain julkiselta sektorilta ja tiedot on kerätty yksityiseltä sektorilta sekä paikallishallinnon osalta vain tietyltä kuukaudelta tai neljännekseltä vuodessa.

Tulorekisteri sisältää sellaisia korvauksia ja palkkioita, joita alakohtaisissa palkkatiedusteluissa ei ole tiedusteltu. Lisäksi tulorekisteristä saadaan tietoa myös verottomista etuuksista ja kulukorvauksista, jotka ovat tähän asti jääneet kokonaan palkkatilastojen ulkopuolelle.

Siinä missä perinteisissä palkkatilastoissa on pyritty mahdollisimman hyvään vertailukelpoisuuteen eri alojen ja ammattien välillä, tulorekisteristä laskettavista tilastotiedoista saadaan laajempi kokonaiskuva palkansaajien toteutuneista ansiotuloista sekä korvauksista ja ajantasaista tilastotietoa ansiokehityksestä suhdanneanalyysejä silmällä pitäen.

Miksi tilasto julkaistaan kokeellisena tilastona?

Tulorekisteriaineiston tietosisältö on hyvin laaja ja kompleksinen. Palkkatietojen yhdistäminen erilaisilta ajanjaksoilta maksetuista ansioista on ollut haasteellista ja menetelmät ovat edelleen kehitysvaiheessa. Myös palkkatietojen ilmoittamisessa tulorekisteriin on ollut alkukankeutta, mikä on näkynyt jopa kuukausien viiveinä tulorekisteriin tehtävissä ilmoituksissa.

Osa palkkatilastojen kannalta keskeisistä tiedoista on tulorekisterissä vapaaehtoisia, minkä takia tulorekisteriaineiston käsittelyssä on tarvetta päättelylle ja estimoinnille. Tulorekisteri on suunniteltu ensisijaisesti verottajan ja vakuutusyhtiöiden käyttöön eikä niinkään tilastoinnin tarpeita ajatellen. Palkkojen ja palkkioiden oikea erittely tulolajeihin ei ole tulorekisterissä ensisijaista, vaan se, että maksetut eurot summautuvat oikein verotuksen ja vakuutusmaksujen näkökulmasta. Lisäksi ammattiluokittelun kriteerit poikkeavat siitä, mitä tilastoinnissa käytetään.

Edellä mainituitten syitten takia tulorekisterin palkat ja palkkiot tilasto julkaistaan aluksi kokeellisena tilastona. Tilastoa tullaan kehittämään ja laajentamaan tulorekisteriaineistosta saatavan kokemuksen ja menetelmien kehittyessä sekä asiakkailta ja sidosryhmiltä saatavan palautteen perusteella.

Miten tilasto on tuotettu?

Tilaston tietolähteenä on kansallinen tulorekisteri. Tilastoon poimitaan kaikki henkilöt, jotka ovat kuukauden aikana saaneet vähintään euron palkka- tai palkkiotuloja. Tulonsaajan eri lähteistä saamat tulot lasketaan yhteen, joten se ei kuvaa yhdeltä työnantajalta saatuja tuloja. Tulorekisterin tietoihin tulee aineistoa muutaman kuukauden ajan, joten tilaston kolmeen viimeiseen kuukauteen tulee vielä kasvua lukumäärätietoihin ja ansiotietoihin voi tulla pieniä muutoksia molempiin suuntiin.

Tulorekisteri sisältää myös muita kuin luonnollisille henkilöille maksettuja korvauksia. Tilastoon tulevat mukaan vain henkilötunnuksella ilmoitetut tulonsaajat, eli muut kuin luonnolliset henkilöt rajataan tilaston ulkopuolelle. Myös osittain verovelvolliset rajataan pois tilastosta.

Tulorekisteriin tulot ilmoitetaan maksuperusteisesti, ja myös tässä tilastossa tulot jaetaan kuukausille maksuajankohdan mukaan. Alakohtaisissa palkkatilalastoissa palkat on yleensä tilastoitu ansainnan perusteella, mutta tulorekisterissä suurin osa ansaintakausitiedoista on jätetty ilmoittamatta, joten tilastossa palkat ja palkkiot on laskettu sille kuukaudelle, jolloin ne maksetaan.

Tulojen luokittelu

Tulot jaetaan kolmeen luokkaan, joita palkat, palkkiot ja kustannusten korvaukset. Lisäksi palkat ja palkkiot yhdistetään yhdeksi luokaksi. Etuustiedot ja eräät tulorekisteriin ilmoitetut pääomatulot eivät ole mukana tässä tilastossa. Ansiotulojen jakamisessa palkkoihin ja palkkioihin on käytetty apuna kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen julkaisemaa Palkkahallinon sanastoa. Palkkatuloihin lasketaan pääsääntöisesti säännöllisesti maksettavat työeläkemaksun alaiset rahapalkat ja nettomääräiset luontoisedut, kun taas palkkiot koostuvat erillistehtävistä tai epäsäännöllisesti maksettavista korvauksista.

Myös kustannusten korvaukset ovat tilaston tietokantataulukossa mukana omana luokkanaan. Kustannusten korvaukset ovat suurimmaksi osaksi verovapaita. Joukossa on myös sellaisia kustannusten korvauksia, jotka ovat ennakonpidätyksen alaista verotettavaa tuloa, mutta suurin osa tällaisista kustannusten korvauksista on vähennyskelpoisia lopullisessa verotuksessa, joten ne eivät käytännössä lisää verotuksen pohjana olevaa ansiotuloa.

Tulosaajien luokittelu

Tulonsaajat luokitellaan neljään ryhmään, joita ovat palkkatulonsaajat, palkkiotulonsaajat yrittäjät ja maatalousyrittäjät sekä muut tulonsaajat. Tulonsaaja luokitellaan palkkatulonsaajaksi, jos palkkatuloja on vähintään yksi euro. Tulonsaaja luokitellaan palkkiotulonsaajaksi, jos hän on saanut vain palkkioita eikä ole yrittäjä. Jos palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia, niin henkilö on luokassa yrittäjät ja maatalousyrittäjät. Muihin tulonsaajiin luokitellaan henkilöt, jotka ovat saaneet vain kustannusten korvauksia.

Muut luokittelut

Muita tulonsaajien luokitteluja ovat kokeellisen tilaston alkuvaiheessa ikäluokka viiden vuoden välein, sukupuoli sekä tuloluokka viidensadan euron kuukausitulojen välein.

Lisätietoja: yliaktuaarit Olli Ruuska 029 551 3274 ja Harri Nummila 029 551 3235