Julkaistu: 4.4.2022

Kahdella kolmasosaa palkansaajista kiinteä viikkotyöaika

66,8 prosenttia työllisistä palkansaajista työskenteli vuonna 2021 kiinteän viikkotyöajan mukaan, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Runsas 10 prosenttia teki jaksotyötä. Seuraavaksi yleisin työsopimuksen työaikatyyppi oli kokonaistyöaika (6,7 %). Nollatuntisopimus oli hiukan yleisempi kuin vähimmäistuntisopimus. Urakkatyötä teki reilut 3 prosenttia palkansaajista. Yhtä moni ei joko osannut sanoa työaikatyyppiään tai kertoi, että varsinaista työsopimusta ei ollut.

Kuvio 1. Palkansaajien työsopimuksen työaikatyyppien yleisyys vuonna 2021, 15–74-vuotiaat, prosenttia

Nollatuntisopimuksella tarkoitetaan tässä työjärjestelyä, jossa luvattujen tuntien määrä on nolla. Mukana ovat vain työlliset palkansaajat. Myös ei-työllisillä voi olla voimassa olevia nollatuntisopimuksia, mutta he eivät ole tehneet työtä työvoimatutkimuksen määritelmien mukaan.

Vähimmäistuntimäärä eroaa tässä nollatuntisopimuksesta siinä, että työsopimuksessa mainitaan jokin muu alaraja kuin nolla. Urakkatyöhön lasketaan myös provisiopalkalla työskentelevät sekä ylipäänsä ne, joilla ei ole työsopimuksessa työaikaa.

Työn osa-aikaisuus oli vuonna 2021 yleisintä nollatuntisopimuksella työskentelevien joukossa. Heistä 78 prosenttia oli osa-aikatyössä. Vähimmäistuntimäärällä työskentelevistä 67 prosenttia teki osa-aikatyötä. Vastaavasti kiinteän viikkotyöajan sopimuksella työtä tekevistä vain 9 prosenttia oli osa-aikatyössä.

Kuvio 2. Koko- ja osa-aikatyön osuudet eri työsopimustyypeillä vuonna 2021, 15–74-vuotiaat, prosenttia

Työsopimuksista kertovat tiedot on saatu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Tiedot julkaistaan kokeellisena tilastona, koska työsopimuksen työaikatyypin tiedonkeruu alkoi vuonna 2021 eikä työaikatyypistä ole aikasarjaa kuten työvoimatutkimuksen tiedoista yleensä.

Nollatuntisopimustiedot eivät ole tiedonhankintatavan muutoksen takia täysin vertailukelpoisia vuonna 2018 julkaistujen tietojen kanssa, jolloin nollatuntisopimuksella työskenteleviä todettiin olevan 106 000. Vuonna 2021 nollatuntisopimus oli 107 000 palkansaajalla.

Työvoimatutkimuksen tietojen mukaan palkansaajia oli vuonna 2021 kaikkiaan 2 193 000. Heistä 2 000:lta puuttui tieto työaikatyypistä kokonaan. 53 000 ei osannut sanoa työsopimuksensa työaikatyyppiä tai ilmoitti, että työsopimusta ei varsinaisesti ole olemassa.

Liitetaulukossa kerrotaan työsopimustyyppien lukumääräiset jakaumat sukupuolittain sekä nollatuntisopimuksien tavanomaiset viikkotyötunnit.

Tieto&Trendit -lehden artikkelissa ja blogissa on aiheeseen liittyvää lisätietoa.

Lisätietoja: Pertti Taskinen, 029 551 2690

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Sähköposti: tyovoimatutkimus@stat.fi

Taulukot