Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

TOL 2008-indelningen för arbetskraftsundersökningens tidsserier

Beskrivningen av klassificeringen som publicerades 30.6.2010 har uppdaterats 29.7.2010.

I början av år 2009 övergick man i arbetskraftsundersökningen till den nya näringsgrensindelningen TOL 2008. Indelningen i TOL 2008 skiljer sig på ett anmärkningsvärt sätt från den tidigare TOL 2002-indelningen. I den nya indelningen har man fäst särskilt uppmärksamhet vid tjänstebranschernas ökande betydelse samt vid den kraftiga tillväxten inom informations- och kommunikationsteknologibranscherna. Närmare information om indelningen i TOL 2008 och skillnader jämfört med TOL 2002 finns på Statistikcentralens webbplats TOL 2008.

De långa näringsgrensserierna som börjar år 2000 finns tillgängliga med en mindre omfattande näringsgrensgruppering enligt TOL 2008 (14 grupper). Fr.o.m. år 2005 finns också mer detaljerade uppgifter att tillgå.

Arbetskraftsundersökningens gruppering av näringsgrenarna i 14 grupper enligt TOL 2008:

TOL 2008
00-99    Näringsgrenar totalt
01-09 A, B  Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral
10-39 C-E  Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d.
41-43 F  Byggverksamhet
45-47 G  Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
49-53 H  Transport och magasinering
55-56 I  Hotell- och restaurangverksamhet
58-63 J  Informations- och kommunikationsverksamhet
64-68 K, L  Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet
69-82 M, N  Företagstjänster
84 O  Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
85 P  Utbildning
86-88 Q  Vård och omsorg; sociala tjänster
90-99 R-U  Annan serviceverksamhet
00 X  Näringsgrenen okänd

 

Produktionen av historiska TOL 2008-uppgifter

Under åren 2000-2004 har arbetsundersökningens uppgifter om näringsgrenar (TOL 2002) inte samlats in på en så detaljerad nivå som under åren 2005-2007. Också företags- eller arbetsställenumret med hjälp av vilket TOL 2008-koden för arbetsplatsen fås ur Statistikcentralens företagsregister infördes täckande först fr.o.m. år 2005. På grund av detta har tidsserien fr.o.m. år 2000 producerats med en mindre omfattande TOL 2008-gruppering av näringsgrenar än tidsserien fr.o.m. år 2005.

Flera metoder för att producera TOL 2008-uppgifter gällande materialet för åren 2000-2004 användes. Metodernas lämplighet bedömdes med hjälp av materialet för år 2008, som kodats enligt både TOL 2002- och TOL 2008-indelning.

För produktionen av TOL 2008-uppgifter användes bl.a. följande metoder:

  • sökning av näringsgrenskoder ur företagsregistret med företags- och arbetsställenummer
  • översättning av koder med hjälp av klassificeringsnycklar
  • sammanföring av branschbenämningar i TOL 2008-grupper samt
  • sökning av uppgifter om näringsgrenar ur sysselsättningsstatistikens registermaterial.

Med hjälp av de två första metoderna erhölls drygt 80 procent av TOL 2008-koderna för åren 2000-2004. För omkring tio procent erhölls TOL 2008-koden med hjälp av branschbenämningen. För tre procent söktes koden ur sysselsättningsstatistikens material och för mindre än fyra procent av materialet imputerades TOL 2008-koden.

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524


Senast uppdaterad 29.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2010-06-30_luo_001_sv.html