Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.6.2021

Totalt 35 627 kandidater i kommunalvalet 2021

Vid kommunalvalet 2021 uppställdes totalt 35 627 kandidater, vilket är 2 009 kandidater (5,6 procent) fler än i förra kommunalvalet. Av de registrerade partierna ställde 19 upp kandidater i valet, 1 126 kandidater är uppställda av valmansföreningar. Av kandidaterna är 21 480 män och 14 147 kvinnor och 176 är nuvarande riksdagsledamöter och 6 520 nuvarande fullmäktigeledamöter. Av partierna ställde Centern i Finland upp flest kandidater, dvs. 6 871, och Medborgarpartiet minst, dvs. 2 kandidater. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över kandidatuppställningen i kommunalvalet 2021.

Andelen kvinnor och män av kandidaterna i kommunalvalen 1953-2021

Andelen kvinnor och män av kandidaterna i kommunalvalen 1953-2021

I kommunalval kan kandidater ställas upp av registrerade partier och av valmansföreningar som grundats av röstberättigade personer. Partierna kan sinsemellan bilda valförbund och valmansföreningarna gemensamma listor. Varje parti eller valförbund kan ställa upp högst en och en halv gånger så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas i kommunen. Av alla kandidater har 95,6 procent ställts upp av de nuvarande riksdagspartierna. Av kandidaterna har 1,2 procent ställts upp av ett parti som inte har någon riksdagsledamot i den nuvarande riksdagen. Flest kandidater från dylika partier ställde Kristall Parti upp (96 kandidater) och minst Medborgarpartiet (2 kandidater). Av kandidaterna har 3,2 procent ställts upp av valmansföreningar.

Majoriteten av kandidaterna i kommunalval har alltid varit män. I valet 2021 är 21 480 av kandidaterna män och 14 147 kvinnor. Kvinnornas andel av kandidaterna är därmed 39,7 procent, vilket är 0,2 procentenheter färre än i kommunalvalet år 2017.

Av riksdagspartiernas kandidater är de kvinnliga kandidaternas andel minst hos Sannfinländarna (21,5 procent) och störst hos Gröna förbundet (60,0 procent). Av alla partier som ställde upp över 5 kandidater i valet är andelen kvinnliga kandidater störst hos Feministiska partiet (81,8 procent) och minst hos Liberalpartiet (6,9 procent). Av de kandidater som Medborgarpartiet ställt upp är båda män. Av alla riksdagspartiernas kandidater är 60,3 procent män. När det gäller partierna och valmansföreningarna som inte har invalda ledamöter i nuvarande riksdag är 59,8 procent av kandidaterna män.

Andelen män och kvinnor av kandidater efter parti och ålder i kommunalvalen 2021, riksdagspartier (%)

Andelen män och kvinnor av kandidater efter parti och ålder i kommunalvalen 2021, riksdagspartier (%)

Medelåldern för alla kandidater är 50,0 år, för de manliga kandidaterna 51,0 år och för de kvinnliga 48,3 år. Av kandidaterna är 26 721 kandidater 40 år eller äldre. Av kandidaterna är 951 kandidater 75 år eller äldre och totalt 1 724 är 25 år eller yngre.

Andelen män och kvinnor av kandidater efter parti och ålder i kommunalvalen 2021, andra partier och valmansföreningar (%)

Andelen män och kvinnor av kandidater efter parti och ålder i kommunalvalen 2021, andra partier och valmansföreningar (%)

Av riksdagspartierna har Svenska folkpartiet relativt sett flest kandidater som är 25 år eller yngre (9,6 procent) medan Kristdemokraterna har minst (3,2 procent) sådana kandidater. Relativt sett flest kandidater som är 25 år eller yngre har Feministiska partiet (10,9 procent). Av riksdagspartierna har Kristdemokraterna (27,8 procent) relativt sett flest kandidater som är 65 år eller äldre och minst Rörelse.nu (7,2 procent). Relativt sett flest kandidater som är minst 65 år har Finlands kommunistiska parti (48,1 procent). Kandidatens ålder är hans eller hennes ålder på valdagen.

Tabell 1. Bakgrundsfaktorer för kandidaterna i kommunalvalet 2021 partivis

Riksdags-
ledamot. (%)
Kommun
fullmäktige
ledamot. (%)
Ålder
i gsnit.
Finsk- och
samisk-
språk. (%)
Svensk-
språk. (%)
Annat
språk (%)
Syssels.
(%)
Arbetslösa
(%)
Utanför
arbets-
kraft. (%)
Inkomster
i gsnit.
Kandidater
totalt
0,5 18,3 50,0 91,9 5,4 2,7 69,9 6,0 24,2 28 400
SDP 0,7 22,2 52,2 93,5 3,7 2,8 69,5 5,5 25,1 28 700
SAF 0,6 10,1 49,9 97,7 0,9 1,4 63,1 10,7 26,2 25 400
SAML 0,5 18,3 49,1 95,8 1,7 2,5 76,1 3,3 20,6 34 000
CENT 0,4 27,2 50,4 97,8 0,3 1,8 75,0 3,4 21,7 30 000
GRÖNA 0,6 13,2 44,6 92,5 2,4 5,1 74,5 6,7 18,9 28 700
VÄNST 0,5 16,3 50,7 95,0 1,8 3,2 61,5 8,0 30,5 25 100
SFP 0,6 24,1 48,1 9,3 86,0 4,7 75,6 3,2 21,2 31 500
KD 0,3 12,2 53,9 87,8 8,6 3,6 61,2 4,9 33,9 25 800
LIIKE 0,2 3,4 47,1 94,0 4,1 1,9 76,8 8,5 14,7 29 000
LIBE - - 40,8 93,1 3,4 3,4 62,1 10,3 27,6 19 200
Piratp. - - 36,9 90,6 1,9 7,5 50,9 20,8 28,3 18 800
EOP - - 45,9 96,0 - 4,0 52,0 28,0 20,0 18 200
Femin.p. - 1,8 36,5 89,1 1,8 9,1 63,6 7,3 29,1 23 300
SIN - 16,2 56,2 100,0 - - 44,6 16,2 39,2 21 700
SKE - - 52,0 100,0 - - 25,0 12,5 62,5 17 700
AP - - 44,7 87,5 6,3 6,3 56,3 6,3 37,5 20 300
FKP - 2,6 56,2 96,1 1,3 2,6 24,7 11,7 63,6 18 200
KRIP - 1,0 43,6 93,8 3,1 3,1 66,7 13,5 19,8 22 300
Övriga 0,1 20,7 50,3 93,7 3,5 2,8 67,2 7,1 25,7 27 000

Av kandidaterna är 18,3 procent nuvarande fullmäktigeledamöter. Av riksdagspartierna har Centern relativt sett flest fullmäktigeledamöter bland kandidaterna (27,2 procent) och Rörelse.nu minst (3,4 procent).

Av kandidaterna är 91,9 procent finsk- eller samiskspråkiga, 5,4 procent är svenskspråkiga och 2,6 procent har något annat än ett inhemskt språk som modersmål. Av riksdagspartierna är andelen kandidater med ett annat språk som modersmål störst hos Gröna förbundet (5,1 procent), SFP (4,5 procent) och KD (3,5 procent).

När man ser till huvudsaklig verksamhet är 69,9 procent av alla kandidater sysselsatta, 6,0 procent är arbetslösa och 24,2 procent är utanför arbetskraften. Relativt sett flest sysselsatta finns det bland kandidaterna för Rörelse.nu (76,8 procent). Av riksdagspartierna är den relativa andelen kandidater utanför arbetskraften störst hos KD (33,9 procent).

Kandidaternas disponibla inkomster är i genomsnitt 28 425 euro per år. Samlingspartiets kandidater har de genomsnittligt högsta inkomsterna, 33 932 euro per år, medan Vänsterförbundets, Sannfinländarnas och Kristdemokraternas kandidater har de lägsta inkomsterna av riksdagspartiernas kandidater, under 26 000 euro per år.

Ett riksomfattande kandidatregister har publicerats på Justitieministeriets sidor ( www.vaalit.fi ). Mer detaljerade uppgifter om kandidaterna i kommunalvalet finns i översikten: Bakgrundsanalys av kandidaterna i kommunalvalet 2021.


Källa: Kommunalvalet 2021, kandidat uppställning och bakgrundsanalys av kandidater, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (839,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 04.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. bakgrundsanalys av förhandsröstande 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2021/01/kvaa_2021_01_2021-06-04_tie_001_sv.html