Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Kvartalsuppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008 publiceras i arbetskraftsundersökningen i april 2009

Näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i början av år 2009. Uppgifterna för det första kvartalet år 2009 publiceras i april.

Uppgifterna för år 2009 i den avgiftsfria StatFin- och den avgiftsbelagda Astika-databastjänsten samt i publikationerna följer näringsgrensindelningen TOL 2008. Uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2002 publiceras inte längre. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer tidigare publicerade uppgifter enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.

I arbetskraftsundersökningen används följande kombinerade näringsgrensindelningar (TOL 2008):

TOL 2008
00-99    Näringsgrenar totalt
01-09    A-B  Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral
01    Jordbruk
10-33    C Tillverkning
10-15    Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder
16-18    Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion
19-23    Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d.
24-25    Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
26-30    Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel
31-33    Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater
35-39    D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening
41-43    F Byggverksamhet
41    Byggande av hus
43    Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
45-47    G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
45    Handel samt reparation av motorfordon
46    Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
47    Detaljhandel utom med motorfordon
49-53    H Transport och magasinering
49-51    Land-, sjö- och lufttransport
52-53    Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet
55-56    I Hotell- och restaurangverksamhet
58-63    J Informations- och kommunikationsverksamhet
64-68    K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet
69-75    M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
71    Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys
77-82    N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
81    Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
84    O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
85    P Utbildning
86-88    Q Vård och omsorg; sociala tjänster
86    Hälso- och sjukvård
87    Vård och omsorg med boende
88    Öppna sociala instanser
90-93    R Kultur, nöje och fritid
94-99    S-U Annan serviceverksamhet o.d.
00    X Näringsgrenen okänd

Användning av uppgifter enligt TOL 2008 och TOL 2002 och deras jämförbarhet

Mera om skillnaderna och likheterna mellan klassificeringarna finns bl.a. på webbsidan: http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html#2 samt i Statistikcentralens handbok Näringsgrensindelningen TOL 2008. Klassificeringarna skiljer sig så mycket från varandra att det inte är möjligt att använda entydiga nycklar. Vissa näringsgrenar t.ex. inom tillverkningen motsvarar nästan hundraprocentigt den gamla indelningens näringsgrenar, men särskilt inom servicebranscherna har den nya näringsindelningens struktur helt ändrats i förhållande till TOL 2002.

Utgångspunkten för arbetskraftsundersökningen är att TOL 2008 är den enda näringsgrensindelningen som är i bruk fr.o.m. år 2009.

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

Uppgifter enligt indelningen TOL 2008 gällande åren 2005-2008 publiceras i Statistikcentralens databastjänster fr.o.m. maj 2009. Serierna omfattar uppgifter om sysselsatta, löntagare och arbetstimmar grupperade med ovan angivna näringsgrensgruppering bestående av 36 grupper. Bakgrundsvariabel är kön. Uppgifter enligt TOL 2008 och med andra variabler (ålder, område osv.) kan efterfrågas och beställas som en avgiftsbelagd tjänst från arbetskraftsundersökningen, Veli Rajaniemi, veli.rajaniemi@tilastokeskus.fi, tfn (09) 1734 3434.

På basis av materialet för arbetskraftsundersökningen för åren 2000-2004 är det inte möjligt att publicera näringsgrensvisa uppgifter med samma exakthet som på basis av åren 2005-2008. Tidsserier på basis av åren 2000-2004 publiceras på TOL 2008-indelningens huvudgruppsnivå under juni 2009, om uppgifterna anses ha en tillräckligt hög kvalitet och tillförlitlighet.


Senast uppdaterad 12.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2009-04-24_luo_001_sv.html