Kommunalval

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kvaa/index_sv.html
Ämnesområdet: Val
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Kommunalval förrättas vart fjärde år. Statistikcentralen producerar officiell statistik över kommunal-valen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Kommunalval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.

Mer detaljerade uppgifter om val finns på Statistikcentralens webbsidor, dels på en egen statistiksida om riksdagsvalet (statistiken efter ämnesområde, sedan 1992) dels i StatFin-statistiktjänsten från år 1976.

Statistikcentralen får primärmaterialet över valen ur justitieministeriets valdatasystem för vars tek-niska tillämpning Tieto Abp ansvarar. Statistikcentralens valdatasystem omfattar fyra valfiler: valk-retsfil, partifil, kandidatfil och kandidatregister.

Uppgiftsinnehåll

Det centrala innehållet är valresultaten kommunvis: partiernas röstetal och andelar fördelade på röster i för-handsröstningen och under den egentliga valdagen, partiernas fullmäktigeplatser, de kvinnliga kandidaternas röstetal och andelar samt antalet kvinnliga invalda efter parti, antalet röstberättigade och väljare efter kön, antalet väljare vid förhandsröstningen efter kön. Fr.o.m. år 2004 är uppgifterna också tillgängliga efter röstningsområde i Statistikcentralens statistiktjänst StatFin.

Klassificeringar

Valkrets, kommungrupp, kommun, röstningsområde, parti (infört i föreningsregistret), kandidaternas och de invaldas ålder, nationalitet och boendeland.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Justitieministeriets valdatasystem för vars tekniska tillämpning Tieto Abp ansvarar. Statistikcentralen får primärmaterialet för valen av Tieto. Uppgifterna överförs från valdatasystemet som en elektronisk dataöverföring för sammanställandet av den preliminära statistiken. Efter att valresultatet fastsställts sänds det fastställda resultatet till Statistikcentralen som utarbetar de slutliga valresultaten på basis av dem.

Uppdateringsfrekvens

Valåret för varje förrättade kommunalval.

Färdigställs eller offentliggörs

Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Kommunalval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.

Tidsserie

Statistiken är tillgänglig sedan år 1921.

Nyckelord

fullmäktigeledamöter, kandidater, kommunalval, partier, röstning, rösträtt, val, valdeltagande

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kvaa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 27.11.2014