Anvisningar för PxWeb-statistikdatabaserna

PxWeb-statistikdatabaserna innehåller statistiktabeller där man själv kan ta ut siffror, spara dem, göra enkla räkneoperationer med siffrorna eller skapa statistiska figurer utifrån dem. Databaserna kan också användas via gränssnitt.

I databaserna söker man först rätt tabell och tar sedan ut de uppgifter som behövs. I följande exempel visas hur man kan söka information. I exemplet används databasen StatFin, men anvisningarna lämpar sig också för andra PxWeb-statistikdatabaser.

Exempel på sökning

I exemplet söker vi svar på frågan ”Hur många 18-åringar finns det i Uleåborg, Tammerfors och Åbo?”

Öppna databasen StatFin.

Att söka rätt tabell

Klicka på Befolkningsstruktur i statistiklistan.

Titta igenom tabellistan och välj en lämplig tabell genom att klicka på dess namn. I det här exemplet används tabellen Befolkning efter ålder (1 års) och kön områdesvis.

Om du söker uppgifter med sökfunktionen i databasen, observera att det lönar sig att välja sökordet på ett annat sätt än t.ex. i Google-sökningar. Det finns inga uppgifter om 18-åringar med sökningen ”18-åringar”, men sökningen ”befolkning ålder” hittar nyttiga tabeller, där du i nästa skede kan välja 18-åringar.

Val av nödvändiga uppgifter

På sidan för val av uppgifter i tabellen finns boxar där du kan välja önskade uppgifter. I boxar där det står Obligatoriskt ska minst ett värde väljas.

Du kan välja ett värde genom att klicka på det. Du kan välja alla värden med knappen Markera alla värden. Den valda raden blir blå.

Det finns olika sätt att välja flera variabler:

Om du vill välja flera på varandra följande värden från listan:

  • måla dem med musen eller
  • klicka på shift-tangenten och klicka på det första och sista värdet i önskad lista.

Om du vill välja värden från listan härifrån och därifrån:

  • välj värden genom att hålla control-tangenten nedtryckt samtidigt som du väljer eller
  • skriv värdena i listboxens sökfält en åt gången. När du klickar på Enter väljs värdet.

I det här exemplet väljs följande värden från boxarna:

  • värden Befolkning 31.12.
  • område: Uleåborg, Tammerfors, Åbo
  • ålder: 18
  • år: 2020

När du har valt önskade värden, klicka på knappen ”Visa tabell” under listboxarna.

Att sortera tabellen

Ibland placerar sig uppgifterna i en besvärlig ordning i tabellen. Ordningsföljden kan ändras med hjälp av knapparna: pivotera manuellt, pivotera medsols, pivotera motsols. Samma funktioner finns också i sidomenyn under Ändra och beräkna.

Att spara tabellen

Du kan spara tabellen som fil i flera olika format. Lagringsalternativen finns i menyn under Spara resultat som.

Om du vill gå tillbaka till tabellen på webbsidan kan du spara dina val i databasen. Du får en länk till din egen tabell under Spara sökningen i menyn. Observera att länken som kopierats från webbläsarens adressrad inte sparar de val du gjort.

Figurer och räkneoperationer

Du kan studera uppgifterna i tabellen som olika statistikdiagram. Diagramalternativen finns i menyn under Visa resultat som.

Det går att göra enkla räkneoperationer (addition, subtraktion, procenträkning) i databasen. Funktionerna finns i menyn under Ändra och beräkna.

Bakgrundsuppgifter om statistiken

Under punkten Om tabellen ser du bl.a. datum för uppdatering av tabellen. Du hittar också länken till statistikens ingångssida, där bakgrunden och begreppen i statistiken beskrivs närmare.

Förfrågningar

Om du behöver hjälp med att använda databasen, kontakta Statistikcentralens informationstjänst.