Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.3.2022

Sysselsättningen fortsatte att öka i februari

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 89 000 fler i februari 2022 än året innan. Antalet arbetslösa var i februari 40 000 färre än året innan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i februari 74,0 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2012/02–2022/02, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2012/02–2022/02, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Den minskning av sysselsättningen som skedde under våren 2020 har i säsongrensningsmodellen tolkats som en nivåförändring. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyades i början av år 2021. De viktigaste nyckeltalen för de korrigerade tidsserierna har publicerats i StatFin-databastjänsten.

Antalet sysselsatta uppgick i februari 2022 till 2 570 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 89 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 43 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 46 000 fler än i februari 2021.

Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 72,7 procent, medan det året innan var 70,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 2,5 procentenheter till 72,3 procent från februari året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 2,9 procentenheter till 73,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland 20–69-åringar var 71,6 procent, medan det året innan var 68,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2022 till 185 000 (felmarginal ±23 000), dvs. 40 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 105 000 män och 79 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i februari 6,7 procent, då det året innan var 8,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 2,0 procentenheter till 7,4 procent från februari året innan och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 1,2 procentenheter till 5,9 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för 15–24-åringar var i februari 14,5 procent, vilket var 7,3 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 14,0 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 6,8 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften bland 15–74-åringarna uppgick i februari 2022 till 1 367 000, dvs. 55 000 färre än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2021/02 – 2022/02 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

År/Månad Förändring
2021/02 2022/02 2021/02 - 2022/02
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 127 4 121 –0,1
Arbetskraft totalt 2 705 2 755 1,8
Sysselsatta 2 481 2 570 3,6
– löntagare 2 134 2 235 4,7
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 347 336 –3,3
Arbetslösa 224 185 –17,6
Ej i arbetskraften 1 422 1 367 –3,9
Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,0 72,7 2,7
Relativt sysselsättningstal, 20–69-åringar 68,8 71,6 2,8
Relativt arbetslöshetstal 8,3 6,7 –1,6
Relativt arbetskraftstal 65,5 66,8 1,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av februari 2022 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna samt i kommunförsöken totalt 266 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 62 000 mindre än i februari året innan.

Arbetslösheten sjönk i februari från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Österbotten (–27 %), Birkaland (–22 %), Lappland (–22 %) och Satakunta (–21 %). Minst sjönk antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Savolax (–12 %), Mellersta Finland (–13 %), Norra Karelen (–15 %), Tavastland (–15 %) och Kajanaland (–15 %). I slutet av februari var antalet heltidspermitterade 27 000, vilket var 29 000 färre än året innan.

I slutat av februari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 111 000 personer, dvs. 4 000 färre än i februari året innan. Servicen omfattade 4,0 procent av arbetskraften.

Det fanns 28 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 11 000 färre än i februari året innan. I februari anmäldes 122 000 nya lediga jobb, dvs. 44 000 fler än i februari året innan.

Förändringar 2021/02–2022/02 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

År/Månad Förändring
2021/02 2022/02 2021/02 - 2022/02
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 327 266 –18,8
– arbetslösa längre än ett år 96 104 8,0
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 115 111 –3,3
– sysselsatta 24 29 22,0
– i arbetskraftsutbildning, i träning 26 22 –14,4
– i arbets- och utbildningsprövning 6 6 –4,2
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 59 54 –8,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 79 122 55,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (345,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 22.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2022/02/tyti_2022_02_2022-03-22_tie_001_sv.html