Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.11.2017

Massmediemarknaden ökade något

Massmediemarknaden ökade något år 2016. Värdet av massmediemarknaden var ungefär 3,8 miljarder euro. Marknadens värde ökade med 1,2 procent jämfört med året innan, dvs. med drygt 40 miljoner euro.

Massmediemarknaden 2015 - 2016, miljoner euro

  2015 2016 2016 Förändring
mn € mn € % % 2015-16
Dagstidningar (7-4 dagar i veckan) 1) 830 807 21,2 -2,8
Övriga tidningar 1) 132 135 3,6 2,3
Gratistidningar 1) 71 68 1,8 -5,1
Tidskrifter 1) 505 490 12,9 -3,0
Böcker 1) 570 604 15,9 6,0
Förlagsverksamhet totalt 2 108 2 104 55,3 -0,2
Television 2) 1 073 1 097 28,8 2,2
Radio 63 64 1,7 2,8
Internetreklam 286 324 8,5 13,4
Elektroniska massmedier totalt 1 422 1 486 39,1 4,5
Fonogram 1) 58 59 1,6 1,6
Video 78 59 1,6 -24,4
Biografer 94 96 2,5 1,9
Inspelningsmedier totalt 231 214 5,6 -7,1
Massmedier totalt 3 760 3 804 100,0 1,2
1) Inkl. också digital försäljning.
2) Inkl. också Yle public service-radioverksamheten.

Massmediemarknaden minskade under åren 2012–2015.

Under år 2016 sjönk eller steg resultatet moderat inom de flesta näringsgrenarna inom massmedierna jämfört med året innan. Kraftigast var ökningen inom internetreklam (+13 %) och försäljning av böcker (+6 %). Försäljning och uthyrning av videoinspelningar (-24 %) samt avgiftsfria stadstidningar (-5 %) visade den största nedgången.

Långsiktiga uppgifter visar att det skett en brytning på mediamarknaden. Värdet av elektroniska medier har ökat, medan värdet av förlagsverksamhet har minskat. Värdet av inspelningsmediemarknaden, som är betydligt mindre än förlagsverksamheten och elektroniska medier, har också minskat under de senaste tio åren, även om biografernas biljett- och reklamförsäljning har ökat.

Förlagsbranschen är fortfarande volymmässigt den klart största sektorn på Finlands mediemarknad.

Olika sektorers andelar av massmediemarknadens volym 1997–2016 (%)

Olika sektorers andelar av massmediemarknadens volym 1997–2016 (%)

Ovan presenterade kalkyler över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå: t.ex. siffran som beskriver storleken på tidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljningen till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Siffrorna omfattar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten. Internetreklam och andra grupper innehåller i viss mån överlappningar.


Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Saarenmaa 029 551 3517, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2016/jvie_2016_2017-11-24_tie_001_sv.html