Pressmeddelande 30.9.2009

Allt färre löntagare har normal arbetstid

Allt färre löntagare i Finland har en normal arbetsvecka på 35-40 timmar. För tjugo år sedan hade mer än 80 procent av löntagarna normal arbetstid, år 2008 var andelen något över 70 procent. Antalet löntagare som arbetar en normal arbetsvecka har minskat med 140 000 personer på tjugo år.

Andelen personer som har en kort arbetsvecka på under 35 timmar har ökat med mer än 5 procentenheter och andelen personer som har en lång arbetsvecka på över 40 timmar har fördubblats. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation "Työelämän suurten muutosten vuosikymmenet"(ung. Decennierna av stora förändringar i arbetslivet) som beskriver hur det finländska löntagarsamhället uppkommit och utvecklats under de senaste decennierna.

Under de senaste tjugo åren har löntagargruppernas arbetstider utvecklats i olika riktningar. Allt fler av de lägre tjänstemännen och arbetarna har en arbetstid på mindre än 35 timmar per vecka. En femtedel av de lägre tjänstemännen har en kort arbetstid, medan redan drygt en sjättedel av de högre tjänstemännen har en arbetsvecka på över 40 timmar.

Andelen löntagare med en lång arbetsvecka på över 40 timmar efter socioekonomisk ställning under åren 1989-2008, i procent

Källa: Arbetskraftsundersökning, Statistikcentralen

Under de senaste tjugo åren har antalet övertidsarbetande varierat enligt konjunkturerna. År 1989 arbetade omkring 220 000 personer övertid, medan antalet var som lägst år 1993, omkring 130 000 personer. Under de allra senaste åren har rekordmånga gjort övertid: år 2008 arbetade redan 240 000 löntagare övertid. Då antalet övertidsarbetande har ökat i samma takt som antalet löntagare, har andelen övertidsarbetande länge varit omkring 8 procent, men under de senaste åren har den redan stigit till 11 procent. Det verkar som om företagen låtit bli att anställa nya arbetstagare då recessionen började och arbetstagarna har vid behov arbetat längre dagar.

Däremot har bisysslorna minskat sedan år 1989. År 1989 hade 165 000 personer bisysslor, medan antalet år 2007 var drygt 80 000 och år 2008 bara något under 70 000 personer.

Visstidsanställdas löner lägre än ordinarie anställdas

De vissanställda löntagarnas löner är i genomsnitt omkring 15 procent lägre än lönerna bland löntagare med ordinarie anställning. Löneskillnaderna beror framför allt på att ordinarie anställda och visstidsanställda har olika löntagar- och uppgiftsstruktur.

De visstidsanställda löntagarna är för det mesta kvinnor som oftare än männen arbetar med lågavlönade uppgifter. Den stora andelen kvinnor av de visstidsanställda löntagarna sänker inkomstnivån för alla visstidsanställda löntagare. Ett faktum som ökar löneskillnaderna mellan ordinarie och visstidsanställda är att visstidsanställda löntagare ofta är unga som inte har rätt till lönehöjande erfarenhetstillägg. Löneskillnaden är dock omkring 8 procent, även om löntagarnas ålder, kön och uppgiftsstruktur beaktas.

Löneskillnader i de vanligaste yrkena med visstidsanställningar jämfört med ordinarie löntagare år 2007

Källa: Lönestrukturstatistik, Statistikcentralen

Löneskillnaderna mellan visstidsanställda och ordinarie löntagare är som störst, till förmån för ordinarie löntagare, i assistent- och timläraryrken, bland experter inom den tekniska branschen, försäljningsrepresentanter samt bland medhjälpare inom jord- och skogsbruk. Det finns dock yrken där löneinkomsterna är högre bland visstidsanställda än bland ordinarie. Till exempel personer som arbetar med ledningsuppgifter inom den offentliga förvaltningen har i regel högre löneinkomster än de ordinarie direktörerna.

Publikationen om decennierna av stora förändringar i arbetslivet behandlar utöver nämnda teman också förändringen av näringslivsstrukturen i Finland under de senaste 50 åren, arbetslöshet, utvecklingen av otypiska anställningsförhållanden, förändringen av arbetskraftskostnader, deltagande i arbete, regional rörlighet, arbetsproduktivitet och utveckling av arbetsförhållanden. Publikationen som har över 250 sidor innehåller 15 artiklar.

Källa: Työelämän suurten muutosten vuosikymmenet (ung. Decennierna av stora förändringar i arbetslivet). Statistikcentralen

Förfrågningar:
Publikationen: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Kaisa-Mari Okkonen (09) 1734 3408
Förändring i arbetstider: Päivi Keinänen (09) 1734 3416
Löneskillnader: Antti Katainen (09) 1734 2347

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Länkar:
Publikationens innehållsförteckning och inledningsstycke (på finska)
Artikelsamlingen publiceras på Statistikcentralens festseminarium Arbetskraftsundersökningen 50 år
Publikationen kostar 35 euro. Beställningar: försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi