Nyheter 1.2.2024

Basåret för kortsiktig konjunkturstatistik byts ut 

Den kortsiktiga konjunkturstatistiken revideras i samband med publiceringen av uppgifterna för år 2024 då referenstidpunkten, dvs. basåret, uppdateras från 2015 till 2021.

Revideringen gäller följande statistikgrenar:  Producentprisindex, Producentprisindex för tjänster, Omsättning inom servicebranschen, Omsättningsindex för byggverksamhet, Omsättning inom handeln, Omsättningsindex för industrin, Volymindex för industriproduktionen, Industrins orderingång  och Lönesummaindex. 

Det nya basåret fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik (nr 2019/2152) och detta gäller kortfristig företagsstatistik från alla medlemsländer.   

Publicerade databastabeller med det gamla basåret (2015 = 100) kommer inte längre att uppdateras. Ett undantag är producentprisindexen och producentprisindexen för tjänster, där uppdateringen av databastabellerna med det gamla basåret fortsätter. Indexen för basåren 2015 = 100, 2010 = 100, 2005 = 100 och 1949 = 100 i producentprisindexen beräknas framåt genom kedjning med ändringar för det senaste basåret, vilket betyder att de i fortsättningen utvecklas på samma sätt som indexen för basåret 2021 = 100.  

I samband med bytet av basår införs också en rad andra revideringar i statistiken.  

Omsättnings- och lönesummaindexen blir snabbare  

De separata preliminära publiceringarna av omsättningsindexen, som publiceras med omkring en månads eftersläpning, slopas. I fortsättningen publiceras alla omsättningsindex med ungefär en månads eftersläpning från den tidpunkt som statistikförs. Volymindexen som ingår i omsättningsindexen publiceras också i fortsättningen med omkring en månads eftersläpning. Det snabbare tidsschemat gäller inte volymindex för industriproduktionen som publiceras separat från omsättningsindexet för industrin.  

Eftersläpningen på omkring en och en halv månad för publiceringen av lönesummaindexen blir likaså snabbare och i fortsättningen publiceras lönesummaindexen med något över en månads eftersläpning från den tidpunkt som statistikförs.  

Uppgifterna preciseras  

I samband med uppdateringen av basåret beräknas indexen på nytt fr.o.m. början av år 2021. I detta sammanhang kan materialet komma att preciseras. Effekterna är kvalitativa och märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras. Till skillnad från övriga beräknas producentprisindexen för industrin och tjänster inte på nytt.   

I och med bytet av basår ändras avgränsningen av omsättningsmaterialet. Bakom detta ligger EU:s förordning om företagsstatistik, enligt vilken indexen ska beskriva marknadsproduktionen. Därför utesluts i statistiken mer ingående än tidigare sådan verksamhet som inte bedrivs på marknadsvillkor. Ändringen i avgränsningen till marknadsvillkor påverkar inte lönesummaindexen eller producentprisindexen för industrin och tjänster.  

Säsongvariationen i indexserierna kan förändras till följd av att uppgifter revideras och att basåret byts ut. De säsongrensningsmodeller som använts vid beräkningen av de säsongrensade serierna i statistiken revideras i och med bytet av basår. De modeller som enligt diagnostiken är svaga bedöms på nytt Man strävar efter att bibehålla de permanenta nivåförändringar, dvs. avvikande observationer, som observerats tidigare, men i övrigt förbättras kvaliteten genom att man tar fram en lämpligare tidsseriemodell med hjälp av ett säsongrensningsprogram.  

Viktstrukturer uppdateras  

Producentprisindexen för industrin och tjänster är kedjeindex, vilket innebär att urvalet och viktstrukturen uppdateras årligen. I samband med de första publiceringarna för år 2024 uppdateras viktstrukturen för producentprisindexen så att den motsvarar den ekonomiska strukturen år 2023. Mera information om uppdateringen av viktstrukturen finns under punkten Jämförbarhet i avsnittet Dokumentation. För producentprisindexen för industrin är tilläggsuppgifterna tillgängliga fr.o.m. 28.2.2024 och för producentprisindexen för tjänster fr.o.m. 24.4.2024. 

I volymindexet för industriproduktionen byts de näringsgrensvisa förädlingsvärdevikterna och de stratumvisa bruttovärdevikterna ut för att motsvara situationen år 2022. Dessa uppdateringar orsakar förändringar också i uppgifterna för de tidigare månaderna och åren. 

Viktstrukturen för indexet över industrins orderingång uppdateras för att motsvara situationen år 2021, vilket medför ändringar i tidigare publicerade uppgifter för åren 2022 och 2023. 

Det publicerade datainnehållet ändras  

Innehållet i producentprisindexen för tjänster utvidgas: fr.o.m. år 2024 publiceras som nya indexserier 87 Tjänster avseende vård och omsorg med boende och 88 Tjänster avseende öppna sociala insatser, vilka ingår i produktklassificeringen CPA 2015.  

När det gäller omsättning inom servicebranschen publiceras inga uppgifter om näringsgrenarna 812 Rengöring och lokalvård och 94 Intressebevakning, religiös verksamhet. Uppgifterna om de tidigare gemensamt publicerade näringsgrenarna 69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet och 702 Konsulttjänster till företag publiceras i fortsättningen som två separata indexserier.  

Omsättningsindexet för byggverksamhet omfattar fr.o.m. statistikåret 2021 utöver försäljningen i Finland också exporten till utlandet. Inrikesförsäljningen och exporten till utlandet publiceras inte som separata serier, utan omsättningen beskriver i fortsättningen den sammanlagda utvecklingen av båda. Bakgrunden till och grunderna för ändringen beskrivs i arbetspappret Globalisaatio ja taloustilastot (ung Globalisering och ekonomistatistik).  

Omsättningen inom handeln kompletteras med nya serier under 45 Handel samt reparation av motorfordon, 46 Partihandel och 47 Detaljhandel. Samtidigt slopas serier under 45 Handel samt reparation av motorfordon och 47 Detaljhandel. Uppgifterna i de serier som slopas kan också i fortsättningen granskas i arkiverade databastabeller, men de uppdateras inte längre. En tabell över det nya innehållet i omsättningen inom handeln finns i ändringsmeddelandet.

Nya variabler som baserar sig på inkomstregistret införs  

I samband med bytet av basår införs i lönesummaindexen en ny lönesumma enligt inkomstregistret. Lönesumman hänförs i fortsättningen enligt intjäningsperiod i stället för kontantprincipbaserad månad. Detta innebär att lönesumman allokeras bättre i relation till den använda arbetsinsatsen. Ändringen medför i fortsättningen att indexet revideras mer än vanligt för några av de senaste månadernas del som publiceras.   

I samband med bytet av basår införs i uppdragen som utförs av konjunkturtjänsten för kunder också ett nytt månadsestimat om antalet anställda. Tidigare har företagets månatliga antal anställda estimerats genom att använda uppgifter om företagets lönesumma samt näringsgrensvisa lönestrukturuppgifter. I fortsättningen estimeras det månatliga antalet anställda genom att på ett mångsidigare sätt använda uppgifterna i inkomstregistret, eftersom estimatet då är exaktare.

På basis av uppgifterna i inkomstregistret är det möjligt att bilda en exakt bild av enskilda företags och personers egenskaper, såsom lönebetalnings- och yrkesuppgifter, som kan användas som en del av estimeringsmodellen. Löneutbetalningsuppgifter enligt nationalräkenskaperna, som baserar sig på inkomstslag och avdrag och är indelade i betalningsperioder, gör det möjligt att tidsmässigt allokera och uppskatta personernas arbetsinsats på företags- och arbetsställenivå. I estimeringen av företagens månatliga antal anställda kan man sålunda bättre beakta personalstrukturen i företaget samt olika avvikande lönebetalningsposter, såsom semesterpenning och resultatpremier.  

Ändringarna inverkar också på avgiftsbelagda uppdrag  

För att resultaten också i fortsättningen ska vara jämförbara med den officiella statistiken gäller ändringarna i den officiella statistiken också avgiftsbelagda uppdrag. De ändringar som inverkar på beräkningen av omsättnings- och lönesummaindexen beaktas i fortsättningen i de index som konjunkturtjänsten för kunder producerar.  

Det är också bra att då och då uppdatera de specialindex inom ramen för producentprisindexen som levereras till företagen så att indexen är aktuella. I samband med uppdateringen kan man t.ex. kontrollera att de indexserier som ingår är väsentliga och att viktstrukturen för specialindexet är uppdaterad. Specialindexen är avgiftsbelagda produkter, vilket innebär att uppdateringen av dem är också avgiftsbelagd.  

 
Ytterligare information:  
Mera information om ändringar i enskilda statistikgrenar fås i första hand av den expert som ansvarar för statistiken i fråga:  
  
Producentprisindex  
Producentprisindex för tjänster  
  
Omsättning inom servicebranschen  
Omsättningsindex för byggverksamhet  
Omsättning inom handeln  
Omsättningsindex för industrin  
  
Volymindex för industriproduktionen  
Industrins orderingång   
  
Lönesummaindex  
  
Mera information om inverkan på avgiftsbelagda uppdrag:  
Konjunkturtjänsten för kunder: palvelut.suhdanne@stat.fi  
Producentprisindexens specialindex: tuottajahinnat@stat.fi  
  
Allmänna frågor om byte av basår inom kortsiktig konjunkturstatistik:
Projektchef, överaktuarie Tony Valve, tfn 029 551 3453.