Uutisia 1.2.2024

Lyhyen aikavälin suhdannetilastojen perusvuosi vaihtuu 

Lyhyen aikavälin suhdannetilastoja uudistetaan vuoden 2024 tietojen julkaisemisen yhteydessä, jolloin viiteajankohta eli perusvuosi päivitetään vuodesta 2015 vuoteen 2021.  

Uudistus koskee seuraavia tilastoja: Tuottajahintaindeksit, Palvelujen tuottajahintaindeksit, Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Kaupan liikevaihtokuvaaja, Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, Teollisuuden uudet tilaukset ja Palkkasummakuvaajat

Uusi perusvuosi määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa Euroopan yritystilastoista (N:o 2019/2152), ja se koskee kaikkien jäsenmaiden lyhyen aikavälin yritystilastoja.  

Vanhalla perusvuodella (2015=100) julkaistuja tietokantatauluja ei enää jatkossa päivitetä. Poikkeuksen muodostavat tuottajahintaindeksit ja palvelujen tuottajahintaindeksit, joiden vanhan perusvuoden tietokantataulujen päivittämistä jatketaan. Tuottajahintaindekseissä perusvuosien 2015=100, 2010=100, 2005=100 ja 1949=100 indeksejä lasketaan eteenpäin ketjuttamalla uusimman perusvuoden muutoksilla, eli ne kehittyvät jatkossa samalla tavalla kuin 2021=100-perusvuoden indeksit. 

Perusvuoden vaihdon yhteydessä tilastoissa otetaan käyttöön myös joukko muita uudistuksia.  

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat nopeutuvat 

Liikevaihtokuvaajien noin kuukauden viiveellä julkaistavista erillisistä ennakkojulkaisuista luovutaan. Jatkossa kaikki liikevaihtoindeksit julkaistaan noin kuukauden viiveellä tilastoitavasta ajankohdasta. Liikevaihtokuvaajiin kuuluvat määrä- ja volyymi-indeksit julkaistaan myös jatkossa noin kuukauden viiveellä. Nopeutus ei koske teollisuuden liikevaihtokuvaajasta erillistä teollisuustuotannon volyymi-indeksiä. 

Palkkasummakuvaajien noin puolentoista kuukauden julkaisuviive nopeutuu niin ikään, ja jatkossa palkkasummakuvaajat julkaistaan hieman yli kuukauden viiveellä tilastoitavasta ajankohdasta.  

Tiedot tarkentuvat 

Perusvuoden päivittämisen yhteydessä indeksit lasketaan uudelleen vuoden 2021 alusta. Tässä yhteydessä aineisto saattaa tarkentua. Vaikutukset ovat laadullisia ja näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista. Muista poiketen teollisuuden ja palvelujen tuottajahintaindeksejä ei lasketa uudelleen.  

Perusvuoden vaihdon myötä muutetaan liikevaihtoaineiston rajausta. Taustalla on EU:n yritystilastoasetus, jonka mukaan indeksin tulee kuvata markkinatuotosta. Tämän vuoksi tilastoista rajataan aiempaa tarkemmin pois sellainen toiminta, joka ei ole markkinaehtoista. Markkinaehtoisuusrajauksen muutos ei vaikuta palkkasummakuvaajiin eikä teollisuuden ja palvelujen tuottajahintaindekseihin. 

Indeksisarjojen kausivaihtelussa saattaa tapahtua muutoksia tietojen tarkentumisen ja perusvuoden vaihdon seurauksena. Tilastojen kausitasoitettujen sarjojen laskennassa käytetyt kausitasoitusmallit tarkistetaan perusvuoden vaihdon myötä. Diagnostiikan mukaan heikot mallit arvioidaan uudelleen. Aikaisemmin havaitut pysyvät tasomuutokset eli poikkeavat havainnot pyritään pitämään ennallaan, mutta muilta osin laatua parannetaan etsimällä sopivampi aikasarjamalli kausitasoitusohjelmiston avulla. 

Painorakenteita päivitetään 

Teollisuuden ja palvelujen tuottajahintaindeksit ovat ketjuindeksejä, joten niiden otosta ja painorakennetta päivitetään vuosittain. Vuoden 2024 ensimmäisten julkistuksien yhteydessä tuottajahintaindeksien painorakenne päivitetään vastaamaan vuoden 2023 talouden rakennetta. Lisätietoja painorakenteen päivityksestä on luettavissa tilastojen dokumentaatio-osion kohdasta vertailukelpoisuus. Lisätiedot ovat saatavilla teollisuuden tuottajahintaindekseille 28.2.2024 ja palvelujen tuottajahintaindekseille 24.4.2024 alkaen.  

Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä vaihdetaan toimialoittaiset jalostusarvopainot sekä ositekohtaiset bruttoarvopainot vastaamaan vuoden 2022 tilannetta. Nämä päivitykset aiheuttavat muutoksia myös aikaisempien kuukausien ja vuosien tietoihin. 

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksin painorakennetta päivitetään vastaamaan vuoden 2021 tilannetta, mikä aiheuttaa muutoksia aiemmin julkaistuihin vuosien 2022 ja 2023 tietoihin.  

Julkaistu tietosisältö muuttuu 

Palvelujen tuottajahintaindeksien sisältö laajentuu: vuodesta 2024 alkaen uusina indeksisarjoina julkaistaan CPA 2015 -tuoteluokituksen 87 Laitoshoitopalvelut ja 88 Sosiaalihuollon avopalvelut. 

Palvelualojen liikevaihtokuvaajassa toimialojen 812 Siivouspalvelut ja 94 Järjestöjen toiminta tietojen julkaisusta luovutaan ja aikaisemmin yhdessä julkaistujen toimialojen 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut sekä 702 Liikkeenjohdon konsultointi tiedot julkaistaan jatkossa kahtena erillisenä indeksisarjana. 

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja sisältää tilastovuodesta 2021 eteenpäin kotimaan myynnin lisäksi myös viennin ulkomaille. Kotimaan myyntiä ja vientiä ulkomaille ei julkaista erillisinä sarjoina, vaan liikevaihto kuvaa jatkossa molempien yhteenlaskettua kehitystä. Muutoksen taustoja ja perusteita on kuvattu Globalisaatio ja taloustilastot -työpaperissa. 

Kaupan liikevaihtokuvaajaan lisätään uusia sarjoja 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kaupan ja korjauksen, 46 Tukkukaupan sekä 47 Vähittäiskaupan alle. Samassa yhteydessä sarjoja poistuu 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kaupasta ja korjauksesta sekä 47 Vähittäiskaupasta. Poistettavien sarjojen tiedot ovat jatkossakin tarkasteltavissa arkistoiduista tietokantataulukoista, mutta niitä ei enää päivitetä. Taulukko kaupan liikevaihtokuvaajan uudesta sisällöstä on nähtävissä muutostiedotteesta.

Tulorekisteriin perustuvat uudet muuttujat käyttöön 

Palkkasummakuvaajissa otetaan perusvuoden vaihdon yhteydessä käyttöön uusi tulorekisterin mukainen palkkasumma. Palkkasumma kohdentuu jatkossa ansaintajakson mukaan aikaisemman maksuperusteisen kuukauden sijasta. Näin ollen palkkasumma kohdentuu paremmin käytettyyn työpanokseen nähden. Muutos aiheuttaa jatkossa tavallista enemmän indeksin tarkentumista muutaman tuoreimman julkistettavan kuukauden osalta.  

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun toimeksiannoissa otetaan perusvuoden vaihdon yhteydessä käyttöön myös uusi henkilöstömäärän kuukausiestimaatti. Aikaisemmin yrityksen kuukausittainen henkilöstömäärä on estimoitu käyttämällä yrityksen palkkasummatietoja sekä toimialoittaisia palkkarakennetietoja. Jatkossa kuukausittainen henkilöstömäärä estimoidaan käyttämällä monipuolisemmin tulorekisterin tietoja, koska estimaatti on näin tarkempi.

Tulorekisterin tietojen pohjalta on mahdollista muodostaa tarkka kuva yksittäisten yritysten ja henkilöiden ominaisuuksista, kuten palkanmaksu- ja ammattitiedoista, joita voidaan käyttää osana estimointimallia. Kansantalouden tilinpidon mukaiset, tulolajeihin ja vähennyksiin perustuvat, maksujaksoihin jaetut palkanmaksutiedot mahdollistavat henkilöiden työpanoksen ajallisen kohdistamisen sekä arvioimisen yritys- ja toimipaikkatasolla. Näin ollen yritysten kuukausittaisen henkilöstömäärän estimoinnissa otetaan paremmin huomioon yrityksen henkilöstön rakenne sekä erilaiset poikkeavat palkanmaksuerät, kuten lomarahat ja tulospalkkiot. 

Muutokset vaikuttavat myös maksullisiin toimeksiantoihin 

Virallisiin tilastoihin tehtävät muutokset koskevat myös maksullisia toimeksiantoja, jotta tulokset ovat jatkossakin vertailukelpoisia virallisten tilastojen kanssa. Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajien laskentaan vaikuttavat muutokset huomioidaan jatkossa Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamissa indekseissä. 

Myös yrityksille toimitettavia tuottajahintaindeksien erityisindeksejä on hyvä aika ajoin päivittää, jotta ne pysyvät ajantasaisina. Päivityksen yhteydessä voidaan esimerkiksi tarkistaa, että mukana olevat indeksisarjat ovat yhä olennaisia ja erityisindeksin painorakenne on ajan tasalla. Erityisindeksit ovat maksullisia tuotteita, joten myös niiden päivittäminen on maksullista. 

 
Lisätietoja: 
Yksittäistä tilastoa koskevista muutoksista saa lisätietoja ensisijaisesti kyseisestä tilastosta vastaavalta asiantuntijalta: 

Tuottajahintaindeksit 
Palvelujen tuottajahintaindeksit 


Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 
Kaupan liikevaihtokuvaaja 
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 


Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
Teollisuuden uudet tilaukset  


Palkkasummakuvaajat 
 
Lisätietoa vaikutuksesta maksullisiin toimeksiantoihin: 
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu: palvelut.suhdanne@stat.fi 
Tuottajahintaindeksien erityisindeksit: tuottajahinnat@stat.fi 
 
Lyhyen aikavälin suhdannetilastojen perusvuoden vaihtoon yleisesti liittyvät kysymykset: 
Projektipäällikkö, yliaktuaari Tony Valve, puh. 029 551 3453.