Ekonomiuppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat

De ekonomiuppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat till Statistikcentralen har fram till statistikåret 2020 sammanställts i en egen databas.

Fr.o.m. år 2021 rapporterar kommunerna och samkommunerna sina ekonomiuppgifter till Statskontoret och de finns tillgängliga i tjänsten Granskakommuner.fi.

Uppgifter som kommuner och samkommuner rapporterat för åren 2015–2020

I databasen finns rapporterade uppgifter om

  • resultaträkningar
  • finansieringsanalyser
  • balansräkningar
  • driftsekonomi enligt uppgiftsklass
  • investeringar enligt uppgiftsklass.

I databasen finns dessutom nyckeltal som beskriver kommunernas och samkommunernas ekonomi. Nyckeltalen har beräknats av Statistikcentralen.

Uppgifterna har samlats in i kommunekonomins datainsamling och i datainsamlingen om kommunekonomin kvartalsvis.

Uppgifterna har rapporterats av kommunerna och samkommunerna. Statistikcentralen är inte ansvarig för deras innehåll eller kvalitet.

Uppgifterna presenteras årsvis enligt de klassificeringar samt kommun- och samkommunindelningar som varit gällande under respektive år. Uppgifterna finns inte som tidsserier, eftersom de nödvändigtvis inte är jämförbara mellan olika år. Uppgifterna kan även avvika från de aggregerade siffrorna i statistiken om kommunekonomin och i statistiken om kommunekonomin kvartalsvis.

När det gäller uppgifter om driftsekonomi rekommenderas det att man vid jämförelse av kommuner använder nettokostnader. Dessutom bör man beakta kommunernas och samkommunernas olika organisationsstrukturer och sätt att producera tjänster.

Innehållet i de uppgifter om ekonomi som samlats in från kommuner och samkommuner ändrades avsevärt fr.o.m. statistikåret 2015. De största ändringarna gällde uppgiftsklassificeringen samt uppgifterna om driftsekonomi och investeringar. Dessutom sammanslogs uppgifterna om affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner. När det gäller uppgifterna för åren 2015–2020 grundade sig uppgiftsklassificeringen på Statistikcentralens anvisning.

Fr.o.m. statistikåret 2015 insamlades från kommunerna och samkommunerna utöver koncernbalansräkningarna också koncernernas resultaträkningar och koncernernas finansieringsanalyser.

Preliminära bokslutsuppgifter för respektive statistikår om kommuner och samkommuner samt om deras koncerner och affärsverk som samlats in för statistiken om kommunekonomin publicerades i juni året efter statistikåret. Alla slutliga ekonomiuppgifter publicerades i tjänsten i september året efter statistikåret. De slutliga ekonomiuppgifterna baserar sig på de uppgifter som kommunerna och samkommunerna meddelade Statistikcentralen före slutet av augusti året efter respektive statistikår.

De uppgifter om bokslutsprognoser för respektive statistikår som samlats in för statistiken om kommunekonomin kvartalsvis publicerades i början av februari. Uppgifterna om bokslutsprognoser baserar sig på de uppgifter som kommunerna och samkommunerna meddelade Statistikcentralen före slutet av januari året efter respektive statistikår.

Uppgifter som kommuner och samkommuner rapporterat för åren 1975–2014 (endast på finska)

De uppgifter som samlades in för statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet finns fortfarande tillgängliga i databasen.

Uppgifterna presenteras årsvis enligt de klassificeringar samt kommun- och samkommunindelningar som varit gällande under respektive år. Huvudsakligen är uppgifterna tillgängliga fr.o.m. år 1997, då de nuvarande klassificeringarna togs i bruk. De äldsta uppgifterna är från år 1975.

När det gäller uppgifterna för åren 2010–2014 grundade sig uppgiftsklassificeringen på Finlands Kommunförbunds publikation Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet (pdf).