Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot

Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat taloustiedot tilastovuoteen 2020 asti on koottu omaan tietokantaansa. Tiedot on kerätty kuntatalouden tiedonkeruussa ja kuntatalous neljännesvuosittain -tiedonkeruussa.

Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokanta.

Vuodesta 2021 alkaen kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttorille, ja ne ovat saatavissa Tutkikuntia.fi-palvelusta.

Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat tiedot vuosilta 2015–2020

Tietokannassa on kuntien ja kuntayhtymien raportoimia tietoja

  • tuotoista ja kustannuksista
  • investoinneista
  • rahoituksesta
  • varoista ja veloista

Lisäksi tietokannassa on Tilastokeskuksen laskemia kuntien ja kuntayhtymien taloutta kuvaavia tunnuslukuja.

Tiedot ovat kuntien ja kuntayhtymien itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta. Tietoja ei ole saatavissa aikasarjoina, sillä tiedot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia eri vuosien välillä. Tiedot voivat myös poiketa StatFin-tietokannan luvuista.

Käyttötaloustietojen osalta kuntien välisessä vertailussa suositellaan käytettäväksi nettokustannuksia. Vertailussa tulee lisäksi huomioida kuntien ja kuntayhtymien erilaiset organisaatiorakenteet ja palvelujen tuotantotavat.

Kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättävien taloustietojen sisältö muuttui olennaisesti tilastovuodesta 2015 alkaen. Suurimmat muutokset koskivat käyttötalous- ja investointietoja. Tilastovuodesta 2015 alkaen kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättiin konsernin taseen lisäksi myös konsernin tuloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma. Kuntataloustilaston tietosisällön mukaiset määritelmät.

Kunkin tilastovuoden ennakolliset tilinpäätöstiedot kunnista ja kuntayhtymistä sekä niiden konserneista ja liikelaitoksista julkistettiin tilastovuotta seuraavan kesäkuun aikana. Kaikki lopulliset taloustiedot julkistettiin palvelussa tilastovuotta seuraavan syyskuun aikana. Lopulliset taloustiedot perustuvat tietoihin, jotka kunnat ja kuntayhtymät ilmoittivat Tilastokeskukselle kutakin tilastovuotta seuraavan elokuun loppuun mennessä.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastoa varten kerätyt kunkin tilastovuoden tilinpäätösarviotiedot julkistettiin helmikuun alussa. Tilinpäätösarviotiedot perustuivat tietoihin, jotka kunnat ja kuntayhtymät ilmoittivat Tilastokeskukselle kutakin tilastovuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat tiedot vuosilta 1975–2014 (vain suomeksi)

Kuntataloustilastoa edeltävää kuntien ja kuntayhtymien talous ja toimintatilastoa varten kerättävät tiedot ovat edelleen saatavilla.

Tiedot on esitetty kunta- ja kuntayhtymäkohtaisesti sekä tilastotaulukko- että vuosikohtaisesti kunkin vuoden luokituksilla sekä kunta- ja kuntayhtymäjaoilla. Pääsääntöisesti tiedot ovat vuodesta 1997 alkaen, jolloin otettiin käyttöön nykyisenkaltaiset luokitukset. Vanhimmat tiedot ovat vuodelta 1975.

Vuosien 2010–2014 osalta tietojen tehtäväluokitukset perustuvat Suomen Kuntaliiton julkaisuun Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset (pdf).