Nyheter 6.2.2024

Opartiskhet och tillförlitlighet är Statistikcentralens trumfkort

Enligt Taloustutkimus kundundersökning anser informationsanvändarna att den information som Statistikcentralen producerar är opartisk och tillförlitlig. Informationen upplevs också beskriva viktiga fenomen. Som helhet fick Statistikcentralens verksamhet skolvitsordet 8,6. Det här är det högsta vitsordet som Statistikcentralen hittills fått i kundundersökningen som genomförs vartannat år. 

I användarnas svar framförs önskemål om att få allt aktuellare statistisk information samt också mer regional information. Dessutom önskar man att Statistikcentralen informerar om sin verksamhet och via statistik deltar i den samhälleliga diskussionen i större utsträckning än för närvarande.

”Statistikcentralens experter arbetar för tillförlitlig information, och responsen från kunderna gläder oss. Vårt mål är att ur det enorma informationsutbudet på ett intressant sätt lyfta fram information som olika användargrupper behöver och att också uppmuntra experter och våra direktörer att aktivt informera om Statistikcentralens verksamhet och tjänster”, säger Statistikcentralens kommunikationsdirektör Hanna Ikäheimo.

Taloustutkimus genomförde kundundersökningen som en webbpanel och drygt 400 av Statistikcentralens informationsanvändare svarade.

Anseendeundersökning: tjänsterna och ansvarsfullheten är Statistikcentralens styrkor

Också undersökningen om förtroende och anseende visar att Statistikcentralens anseende är på en god nivå i allmänhetens ögon. Det totala vitsordet steg något från året innan och ligger nu på 3,62 på en femgradig skala. Bland alla organisationer inom den offentliga förvaltningen placerade sig Statistikcentralen på 16:e plats.

Största delen av dem som besvarade enkäten känner igen Statistikcentralen. En stor del av dem som svarade förhåller sig positiv eller mycket positiv till Statistikcentralens verksamhet. 

”Undersökningsresultaten visar att allmänheten gärna hör Statistikcentralens ståndpunkter och litar på dem. Tillförlitlig information är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle och vi vill främja den genom vårt arbete”, säger Ikäheimo.

Enligt undersökningen är Statistikcentralens starka sidor de tjänster som Statistikcentralen erbjuder samhället samt förvaltning och ett ansvarsfullt arbetssätt. Möjligheter att utveckla anseendet identifierades inom delområdena ledning, innovationer och växelverkan.

I T-Medias undersökning som mäter den offentliga förvaltningens förtroende och anseende uppskattade totalt omkring 970 uppgiftslämnare hur känd Statistikcentralen är. Av dem utvärderade drygt 200 personer Statistikcentralen närmare. 

Ytterligare information: 
Kommunikationsdirektör Hanna Ikäheimo tfn 029 551 3025  (undersökningen om förtroende och anseende)
Utvecklingschef Satu Elho tfn 029 551 2994  (kundundersökning)