Nyheter 29.5.2024

Nationalräkenskapernas tidsserier revideras i höst 

Statistikcentralen publicerar reviderade tidsserier för statistiken över nationalräkenskaperna och betalningsbalansen i september 2024. Till följd av korrigeringen av tidsserierna revideras siffrorna fr.o.m. år 2010. De reviderade uppgifterna i nationalräkenskaperna årsvis publiceras 18.9.2024. Samtidigt uppdateras kvartalsräkenskapernas databastabeller. Uppgifterna inom ramen för finansräkenskaperna publiceras 30.9.2024.

I samband med revideringen av tidsserierna i statistikhelheten för nationalräkenskaperna görs metodändringar och justeringar som påverkar bruttonationalprodukten och dess underposter. Utöver BNP uppdateras också andra uppgifter i nationalräkenskaperna.

På grund av metodrevideringen är det skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid bl.a. löne- och skatteuppgifternas jämförbarhet när statistiken används. Ändringarna gäller inte åren före år 2010 med undantag av revideringen av löntagarersättningarnas näringsgrensserier, där revideringar har gjorts i hela tidsserien. 

När det gäller de offentliga samfunden raderas poster som beror på intern handel inom de offentliga finanserna. Samtidigt preciseras näringsgrensindelningen på så sätt att poster i klassen allmänna förvaltningstjänster indelas i näringsgrenar på exaktare nivåer. Också klassificeringen av fastighetsskatten uppdateras och i fortsättningen beräknas skatten som en del av produktionsskatterna.

Övriga centrala ändringar gäller bl.a. beräkningen av grå ekonomi samt den privata konsumtionen.

Korrigeringar av tidsserier förbättrar jämförbarheten av EU-ländernas uppgifter

Tidsseriekorrigeringar görs i alla EU-länder vart femte år under gemensamt valda år. Genom detta upprätthåller man nationalräkenskapernas tidsenlighet samt internationella jämförbarhet. Information om andra länders planer finns på Eurostats sidor (pdf).

En stor del av de ändringar som görs år 2024 hänför sig till det internationella samarbetet som strävar efter att förenhetliga beräkningen av bruttonationalinkomsten och som styr kraven på framställningen av uppgifter om de offentliga samfunden i EU-länderna. Här ingår också uppgifter om nationella ändringsbehov.

Närmare information om noggrannare inverkan av tidsserierevideringen ges på hösten.


Förfrågningar: överaktuarie Tapio Kuusisto, tfn 029 551 3318