Nyheter 30.6.2023

I konsumentprisindexet kan en ändring av mätmetoden orsaka korrigeringar i indexserien för elektricitet

I det underindex för elektricitet som ingår i konsumentprisindexet har Statistikcentralen upptäckt ett eventuellt behov av korrigering på grund av en ändring i mätmetoden.

Orsaken till eventuella korrigeringar torde ha att göra med de datakällor för prisuppföljning som vi använt under år 2022. På grund av problem med datakällorna började vi i september 2022 i stället använda Statistikcentralens egen enkät om priser på elenergi som datakälla. Enligt vår preliminära granskning har förändringar, uppgångar och nedgångar, i elpriserna dock inte förmedlats i rätt tid till indexet. Om behovet av korrigering bekräftas, skulle korrigeringen enligt statistiken över energipriser vara neråt. Noggranna uppskattningar av korrigeringens omfattning och korrigeringssätt görs under sommaren. 

Eventuella korrigeringar till följd av metodändringen diskuteras med Eurostat i enlighet med artikel 9 i EU-förordningen 2016/792 om det harmoniserade konsumentprisindexet.

Om behovet av korrigering bekräftas, kommer man överens om en närmare tidtabell med Eurostat. Målet är att korrigeringen görs i offentliggörandet av indexet för augusti. De preliminära uppgifterna för augusti publiceras 31.8.2023 och det slutliga indexet 14.9.2023. De preliminära uppgifterna innehåller bara det harmoniserade konsumentprisindexet. Det egentliga offentliggörandet innehåller det nationella konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet. I enlighet med internationella principer korrigeras inte konsumentprisindexet (KPI) retroaktivt.

En eventuell korrigering inverkar på indexet för följande produktgrupper:

•    0 Totalindex
•    04 Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen
•    04.5 Elektricitet, gas och andra bränslen
•    04.5.1 Elektricitet
•    04.5.1.0 Elektricitet
•    04.5.1.0.1 Elektricitet
•    04.5.1.0.1.1 Elektricitet

Vi publicerar närmare uppgifter om korrigeringens omfattning, inverkan och behovet av korrigering 31.8.2023 i samband med det preliminära offentliggörandet av det harmoniserade konsumentprisindexet.

Förfrågningar:
överaktuarie Satu Montonen tfn 029 551 3205
överaktuarie Hannele Markkanen tfn 029 551 3358
kuluttajahintaindeksi@stat.fi