Anvisning för publicering av Finlands officiella statistik

Anvisningarna för publicering av Finlands officiella statistik har uppdaterats i februari 2023. En översättning till svenska är under arbete och publiceras senare. 

De gamla anvisningarna för publicering: Sammanfattning

 1. Publiceringssätt och -beteckningar

Statistik inom Finlands officiella statistik kan publiceras på webben (htlm-sidor, databaser, pdf-filer), som trycksaker och cd-rom/dvd-skivor. I första hand publiceras statistiken på webben med en länk till FOS-portalen.

FOS-publikationsserien har ISSN-numren:

 • 1796-0479 (webbpublikation / pdf),
 • 1795-5165 (trycksak),
 • 1796-7082 (cd-rom).

Serien har ingen numrering.

De statistikvisa publikationer som innehåller primäruppgifter om FOS-statistik hör till FOS-publikationsserien utan särskilt beslut. Dessutom kan andra publikationer publiceras i FOS-publikationsserien, närmast olika samlingspublikationer. Detta kräver särskilt beslut av delegationen för Finlands officiella statistik. Kännetecknande för publikationerna i publikationsserien är att de utkommer regelbundet. I serien publiceras inte publikationer som är av typen undersökningsrapporter med resonerande material eller djupa analyser.

Publikationerna i FOS-publikationsserien kan samtidigt höra till någon annan publikationsserie, t.ex. till en producentspecifik serie, som har ett eget ISSN-nummer.

Statistiken och publikationerna i Finlands officiella statistik är indelade i 26 ämnesområden.

1.1. Publicering på nätet

Varje statistikgren som hör till Finlands officiella statistik ska ha en ingångssida på producentens egen webbplats.

På FOS-portalen, som upprätthålls av Statistikcentralen, finns primäruppgifter om alla FOS-statistikgrenar samlade. Sammandragssidan för Statistikcentralens statistikgrenar i FOS-portalen är samtidigt deras ingångssida. Ingångssidan till de övriga producenternas statistiksidor finns på varje producents egen webbplats. På sammandragssidan finns en direkt länk till varje ingångssida.

Ingångssidan finns både på finska och svenska och enligt bedömning från fall till fall också på engelska. De statistikgrenar som hör till det europeiska statistiksystemet har alltid en ingångssida på engelska.

På ingångssidan används FOS-stämpeln (se sida xx) som identifierare för Finlands officiella statistik tillsammans med namnet på statistiken. Det är möjligt att lägga till en länk till FOS-portalens ingångssida (www.virallinentilasto.fi).

På statistikens ingångssida ska följande information finnas:

 • namnet på statistiken
 • en beskrivning av statistiken
 • statistikens kvalitetsbeskrivning, vars olika versioner arkiveras
 • statistikens senaste informationsinnehåll (kort nyhet e.d. – motsvarar det sammandrag av statistikens viktigaste resultat som krävs för tryckta publikationer) och äldre, arkiverade versioner av dokumentet
 • statistikkalendariet
 • namnet på den person som kan ge mera information och/eller en kontaktblankett med uppgifter om statistikens ansvarspersoner
 • uppgifter om ändringar i statistiken (uppgifter om ändringar förvaras permanent)
 • andra metadata efter bedömning.

I och med utvecklingen av FOS-anvisningarna och uppföljningssystemet kan det bli aktuellt med annat obligatoriskt innehåll på ingångssidorna. För att förbättra FOS-portalens funktionalitet strävar man efter att göra ingångssidornas struktur enhetlig i de olika producenternas system.

För att underlätta informationssökningen definieras nyckelord för varje statistikgren i FOS-portalen. Det är också möjligt att definiera sekundära ämnesområden för statistiken. Dessutom anges om statistiken hör till det europeiska statistiksystemet.

1.2. Trycksaker och cd-rom

Innehållet i den baspublikation som publiceras som trycksak eller i cd-rom-format är till största delen detsamma som innehållet på statistikens webbsidor. Till vissa delar kan det tryckta innehållet ersättas med en hänvisning till webbsidorna. Till exempel i mindre, ofta utkommande publikationer med konjunkturstatistik behöver kvalitetsbeskrivningen och beskrivningen av statistiken inte finnas i tryckt format utan dessa kan länkas till det dokument som publicerats i webbtjänsten.

Den tryckta publikationen ska alltid innehålla internetadressen till beskrivningen av statistiken och kvalitetsbeskrivningen. Om kvalitetsbeskrivningen ingår i den tryckta publikationen, rekommenderas att den placeras i slutet av publikationen i form av en bilaga. Det är emellertid bra att nämna kvalitetsbeskrivningen i förordet eller inledningen till publikationen.

En tryckt publikation med primäruppgifterna för statistiken ska alltid innehålla ett sammandrag av de viktigaste resultaten i statistiken. I samlingspublikationerna kan man avvika från anvisningen, om statistiken tidigare publicerats någon annanstans. Då ska en hänvisning till ovan nämnda uppgift finnas med i källhänvisningarna.

1.2.1. Serieuppgifter och dylika uppgifter i trycksaker

Följande anvisning gäller bara FOS-serien. Utöver dessa kan det finnas annan identifiering i publikationerna som producenten anser vara nödvändig.

Fram- och bakpärm

På publikationens frampärm finns utgivarens logotyp (logo). Logotypen för Finlands officiella statistik anges på pärmen på det ställe, där utgivaren normalt anger seriebeteckningen.

För logotypen rekommenderas användning av en bildfil enligt beskrivningen i denna anvisning (s. 6). Om användningen av en bildfil inte passar ihop med publikationens grafiska utseende, är det möjligt att separat komma överens med FOS-delegationen om hur logotypen för Finlands officiella statistik ska anges i publikationerna. Logotypen är trespråkig, oavsett vilka språk som används i publikationen.

I anslutning till logotypen anges ämnesområde. Ämnesområdet anges alltid åtminstone på finska och svenska. Om publikationen utges på engelska ska ämnesområdet också anges på engelska. I samband med anteckningen om ämnesområde på finska anges också utgivningsåret. Teckensnittet, storleken på teckensnittet o.d. har inte definierats.

Exempel 1.

Utgivarens logo FOS-logo Aihealue 200x
Ämnesområde
Topic
Teollisuus 2005
Industri
Industry

På frampärmen anges

 • namnet på publikationen, dvs. huvudtiteln, på det språk som används i publikationen
 • publikationens parallella titlar, dvs. namnet på publikationen på övriga språk, då den ges ut på fler än ett språk
 • publikationens eventuella undertitel eller annan titel, som är en förklaring till huvudtiteln; undertiteln kan också placeras på titelsidan, om den inte ryms på pärmen eller om pärmens layout det kräver
 • statistikperioden/statistikperioderna i samband med titeln.

 

Exempel 2.


Kesämökit 2004
Sommarstugor 2004

Väestön muutokset 2004 1. neljännes
Befolkningsförändringar 2004 1:a kvartalet

Kuluttajahintaindeksi 2004, Kesäkuu
Konsumentprisindex 2004, Juni
Consumer Price Index 2004, June

Titelbladet

Titelbladet består av en titelsida och dess baksida. Titelbladets baksida kallas också copyrightsida. Alla publikationer har inte ett titelblad.

Titelsidan innehåller publikationens viktigaste identifikationsuppgifter, publikationens namn, logotypen för Finlands officiella statistik, ämnesområdet o.d. På titelsidan upprepas pärmens uppgifter, men informationen är mer fullständig.

Utöver övriga uppgifter anges följande uppgifter på copyrightsidan:

 • namnet på den person som ger mer information, adress för synpunkter (uppgiften kan också eller alternativt anges på bakpärmen),
 • ISSN- och ISBN-nummer, ISSN för Finlands officiella statistik bara på finska,
 • webbadressen till beskrivningarna av den statistik som det refererats till i publikationen och
 • adressen till kvalitetsbeskrivningarna för den statistik som det refererats till i publikationen.

1.3. FOS-samlingspublikationer och samlingspublikationsserier

Samlingspublikationerna följer, i den mån det är möjligt, principerna i denna anvisning med följande preciseringar.

Som samlingspublikation definieras publikationer som innehåller uppgifter från flera olika statistikgrenar, och/eller beskriver flera ämnesområden, och som entydigt kan identifieras och som arkiveras. Exempel på en sådan publikation är statistiska årsböcker, som utges av olika producenter. En FOS-samlingspublikationsserie är en helhet som består av återkommande samlingspublikationer. Till exempel årsböcker utgivna under olika år bildar en sådan serie.

En FOS-samlingspublikation (webb, cd-rom eller trycksak) innehåller huvudsakligen tabeller och grafik. Texterna är rätt så korta och summariska.

Om alla tabeller i publikationen baserar sig på FOS-statistik, kan publikationen publiceras i FOS-publikationsserien utan särskilt beslut. Om det också finns andra uppgiftskällor, krävs beslut av FOS-delegationen där man bedömer om framställningssättet överensstämmer med FOS-principerna. Senare ändringar i innehållet i en publikation kräver inte en ny behandling.

1.3.1. Presentationer/beskrivningar av samlingspublikationer och samlingspublikationsserier på Internet

Beskrivningsinformation: presentationssidan/beskrivningssidan för en publikation
Varje FOS-samlingspublikation kan ha en egen presentationssida på webben. Sidan ska vara permanent och ha en URL-adress som inte ändras. På sidan används FOS-logotypen eller -stämpeln som identifiering. Beskrivningssidan innehåller bl.a. följande uppgifter:

 • namnet på publikationen och tidpunkten för publicering
 • beskrivning och omfattning av innehållet i publikationen (mål, områden o.d.)
 • information om uppgifternas tidsmässiga täckning
 • länkar till FOS-statistikgrenarnas ingångssidor i publikationen i lämplig omfattning
 • länkar till publikationsseriens ingångssida
 • namnet på den person som ger mera information samt kontaktinformation (t.ex. en länk till en kontaktblankett)
 • information om hur publikationen erhålls (också prisuppgifter) eller en länk till publikationen, om det är en webbpublikation
 • publikationens ISBN- och ISSN-nummer

Beskrivningsinformation: sammandragssida för en publikationsserie
En FOS-samlingspublikationsserie ska ha en egen sammandragssida åtminstone på finska och svenska på webben och sammandraget ska ha en länk till FOS-portalen. Sidan ska vara permanent och ha en URL-adress som inte ändras. På sidan används FOS-logotypen eller -stämpeln som identifiering. Sammandragssidan ska innehålla åtminstone följande:

 • namnet på publikationsserien
 • en beskrivning av publikationsserien (mål, områden o.d.)
 • FOS-nyckelord som beskriver innehållet i publikationsserien i lämplig omfattning
 • publikationsrytm/frekvens och tidpunkten för nästa publicering
 • namnet på den person som ger mera information samt kontaktinformation (t.ex. en länk till en kontaktblankett)
 • information om hur publikationen erhålls, eller en länk till publikationen, om det är en webbpublikation
 • publikationsseriens ISSN-nummer

Dessutom ska det finnas länkar till beskrivningarna av publikationerna i samma serie eller till publikationerna eller en förteckning över publikationerna i samma serie.

1.3.2. Identifikation av samlingspublikationer

Varje samlingspublikationsserie har ett serienummer (ISSN). Det rekommenderas att varje enskild publikation ges ett ISBN-nummer utöver serienumret.

När en samlingspublikation publiceras på webben, måste den kunna urskiljas som en egen helhet. Användning av FOS-stämpeln rekommenderas på publikationssidorna. Förpackningen och identifieringsuppgifterna till en publikation i cd-romformat ska förses med FOS-beteckning (logo eller stämpel). Användning av FOS-stämpeln på dataskärmar rekommenderas.

2. FOS-identifierare

2.1. FOS-logotyp och -stämpel

Logotypen för Finlands officiella statistik (tryckta eller pdf-publikationer) är följande:

Logotypen har tre versioner: svart, blå och negativ.

Den blå nyansen är c100%, m50%.

Pantone är 3015C på bestruket papper och 3005U på obestruket papper.

 

Symbolen, dvs. stämpeln, för Finlands officiella statistik (på webbsidor) är följande:

Stämpeln har två versioner: röd och grå.

 • den röda färgnyansen är #CC3333 (R204 G51 B51) på webbsidorna och C11 M100 Y87 K3 i trycksakerna.
 • den gråa färgnyansen är #808080 (R128 G128 B128) på webbsidorna och C57 M56 Y29 K5 eller K50 i trycksakerna.

2.2. ISSN- och ISBN-nummer

FOS-publikationer på webben har ISSN-numret 1796-0479, tryckta publikationer 1795-5165, och cd-rom-skivor 1796-7082. Varje FOS-publikation (underserie) har dessutom ett eget ISSN-nummer. Det är också möjligt att ge enskilda publikationer ett eget ISBN-nummer. ISSN- och ISBN-numren för publikationens alla versioner ska anges i samtliga kopior av publikationen. Om publikationen utkommer på flera språk, rekommenderas att numren anges i alla språkversioner.

Numren anges i publikationerna på följande sätt:

 • ISSN 1796–0479 = Finlands officiella statistik – (webbpublikation)
 • ISSN 1795-5165 = Finlands officiella statistik – (tryckt publikation)
 • ISSN 1796-7082 = Finlands officiella statistik – (cd-rom-skiva)

Instruktioner om ISBN- och ISSN-numren ges av Nationalbiblioteket

3. Publikationens innehåll

3.1. Tabeller

Tabellerna ska förses med en rubrik. I de tryckta publikationerna ska tabellerna dessutom numreras. Om det finns ett stort antal tabeller (över 10 st.) ska också en separat tabellförteckning publiceras.

Det är möjligt att lägga till FOS-stämpeln (med länkar) till rubriken för en tabell på webben.

Tabellerna ska också innehålla en källhänvisning i sådana fall då det kan uppstå oklarheter om källan till tabelluppgifterna, t.ex. i samlingspublikationer. I FOS-samlingspublikationer med tabeller som baserar sig både på FOS-statistik och på annan statistik, anges stämpeln eller beteckningen SVT, FOS eller OSF (beroende på språk) i början av källhänvisningen i tabeller som baserar sig på FOS-statistik.

Vid behov används fotnoter för att ge information om definitioner av variablerna i tabellen, diskontinuitet o.d.

3.1.1. Tabellrekommendationen

I FOS-publikationernas tabeller används följande tecken:

0,0 mindre än hälften av den använda enheten

. uppgift kan inte förekomma

.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

.... eller värdet noll

* preliminär uppgift

Dessutom:

 • Den talbas som procenttalen baserar sig på måste alltid anges i tabellen.
 • Likaså basåret eller -tidpunkten för indexen. 

3.2. Anvisningar för statistik grafik

Figurerna ska ha en rubrik och en källhänvisning. Om det finns många figurer, utarbetas en särskild figurförteckning, och i de tryckta publikationerna numreras figurerna. Vid behov används underreferenser och klargörande bildtexter. Figuren kan förses med en FOS-stämpel, som också kan placeras i samband med figurens källhänvisning.

Den statistiska grafik som används i publikationer ska vara tydlig. Användningen av tredimensionell grafik rekommenderas inte, om den tredje dimensionen inte har något innehåll. Undvik att bryta skalorna i ett stapeldiagram eller att använda andra lösningar som förvränger budskapet i diagrammet.

3.3. Källförteckning

FOS-publikationerna, både de tryckta och de elektroniska, ska ha en källförteckning med allt källmaterial som man hänvisat till i texten eller tabellerna. Källförteckningen placeras i slutet av en trycksak. På webbsidorna placeras den på någon lämplig plats i publikationen. En förteckning över litteratur med anknytning till ämnesområdet kan utarbetas separat.

När det finns både FOS-referenser och andra statistikreferenser, rekommenderas att FOS-statistiken klart urskiljs från annan statistik, t.ex. med hjälp av FOS-stämpeln. Hänvisningar till annan statistik än FOS-statistik görs i den mån det är möjligt enligt principerna för FOS-referensanvisningarna.

De webbadresser för FOS-statistik som används i publikationen ska anges i den tryckta publikationen. I webbpublikationen anges länkar. I samlingspublikationer eller andra publikationer, där det finns många källhänvisningar, är det möjligt att hänvisa till statistiken på basis av namnet och i källförteckningen bara ange FOS-portalens webbadress.

3.4. Anvisning för hänvisningar

Publicering av en allmän anvisning om hur man hänvisar till FOS-uppgifter rekommenderas i samband med publiceringen av statistiken. I de tryckta publikationerna trycks anvisningstexten som en del av publikationen, t.ex. med rubriken "Hänvisning till uppgifter i denna statistik". På webben kan man länka till statistikens ingångssida.

Det rekommenderas att hänvisningen i första hand görs till statistikens webbsidor, eftersom de alltid tillhandahåller aktuell information och t.ex. eventuella fel har korrigerats.

Alla hänvisningar ska i första hand referera till Finlands officiella statistik (dvs. till den term som är först i hänvisningen). Webbadressen leder, beroende på hänvisningsnivå, antingen till FOS-portalen (hänvisning till FOS-portalens allmänna sidor och statistikserien) eller producentens webbplats (hänvisning till en enskild statistikpublikation eller till en del av den).

3.4.1. Hur hänvisar man till FOS-webbsidor?

A. Hänvisa till FOS-portalens förstasida och dess undersidor

Då man vill göra en allmän hänvisning till FOS-statistik, FOS-principer o.d., refererar och länkar man till FOS-portalen. En så direkt adress som möjligt används då man hänvisar till portalens allmänna sidor. Utgivare är FOS-delegationen.

"Finlands officiella statistik": webbsidans namn [webbpublikation]. Helsingfors: Delegationen för Finlands officiella statistik [referensdatum]. Åtkomstsätt <webbadress, som länk om möjligt>;

Exempel:

B. Hänvisa till statistiken som en helhet

Då man hänvisar till en statistikgren eller en serie samlingspublikationer som en helhet, rekommenderas användning av den webbadress som hänvisar till FOS-portalens sammandragssida.

"Finlands officiella statistik": Statistikserie [webbpublikation]. ISSN=statistikseriens ISSN*. Utgivningsort: producent [hänvisat datum.]. Åtkomstsätt <webbadress, som länk om möjligt>

Exempel:

C. Hänvisa till en statistikgren eller publikation för en viss tidpunkt

FOS-statistikens baspublikationer identifieras med serienamnet (= namnet på statistiken eller samlingspublikationen) och tidpunkten för hänvisning till statistiken. Rekommenderad webbadress går till producentens egen webbplats. Om det finns många källhänvisningar, kan man ange FOS-portalens webbadress och individualisera de använda publikationerna med namn.

"Finlands officiella statistik": Statistikserie [webbpublikation]. ISSN = statistikseriens ISSN*. Tidpunkt för statistikföring, dvs. referenstidpunkt. Utgivningsort: producent [hänvisat datum.]. Åtkomstsätt <webbadress, som länk om möjligt>;

Exempel:

D. Hänvisa till enskilda meddelanden, statistiktabeller eller metadata

Då man hänvisar till en del av en publikation ska man säkerställa att objektet för hänvisningen är permanent och inte t.ex. en databastabell som kan förändras över tid. Det är skäl att hänvisa till sådana element som är permanenta på webben. Nedan finns två exempel på hur man hänvisar till delar av en enskild publikation. När det är möjligt kan anvisningen följas också i andra fall än i de exemplifierade.

"Finlands officiella statistik": statistikserie [publikationstyp]. ISSN=statistikseriens ISSN*. Tidpunkt för statistikföring, dvs. referenstidpunkt, Meddelande: meddelandets rubrik/Tabell: statistiktabellens namn/Kvalitetsbeskrivning: namnet på statistiken. Utgivningsort: producent [hänvisat datum.]. Åtkomstsätt <för närvarande kan webbadressen individualiseras antingen till offentliggörande eller till
tabeller eller figurer i den allmänna vyn>

Exempel:

E. Hänvisa till en tryckt publikation eller cd-rom

Då man hänvisar till tryckta publikationer och cd-rom-produkter används en liknande praxis som för webbstatistik.

"Finlands officiella statistik": Statistikserie [trycksak, cd-rom]. ISSN = statistikseriens ISSN*. Tidpunkt för statistikföring, dvs. referenstidpunkt. Utgivningsort: producent.

Exempel:

 • Suomen virallinen tilasto: Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain [painotuote]. ISSN = 1238-1004. 2008. Helsingfors: Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos.
 • Finlands officiella statistik: Statistik över pensionstagarna i Finland efter kommun [trycksak]. ISSN = 1238-1004. 2008. Helsingfors: Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten.

F. Hänvisa till en del av en tryckt publikation

Nedan finns ett exempel på hur man hänvisar till delar av en enskild publikation.

"Finlands officiella statistik": statistikserie [trycksak, cd-rom]. ISSN = statistikseriens ISSN*. Tidpunkt för statistikföring, dvs. referenstidpunkt, Tabell [nummer eller sida]: statistiktabellens namn. Utgivningsort: producent.

Exempel:

 • Finlands officiella statistik: Statistik över pensionstagare i Finland efter kommun [trycksak]. ISSN = 1238–1004. 2008. Tabell 5: Pensionstagare och befolkningsandelar efter pensionstyp. Helsingfors: Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten. 

3.5. Användning av personnamn

FOS-baspublikationer publiceras inte med personnamn. I förordet till publikationen och/eller i samband med kontaktinformationen anges dock namnen på dem som utarbetat publikationen och deras kontaktinformation.

Däremot är det möjligt att ange namnet på redaktören på pärmbladet till en samlingspublikation. Med hjälp av en separat hänvisningsanvisning ska man säkerställa att praxis för hänvisning till en publikation följer FOS-anvisningen.

3.6. Ändring av statistiska uppgifter i publikationer

3.6.1. Korrigering av fel

Vid korrigeringen av fel i statistisk information i webbtjänster eller tryckta publikationer strävar man först och främst efter att garantera användningen av korrekt information och att säkerställa korrigeringen av felaktig information på ett så effektivt sätt som möjligt. Transparenta korrigeringsförfaranden hjälper dessutom till att bevara användarnas förtroende för statistikproducenten.

Vid upptäckten av betydande fel i ett offentliggörande eller en webbtjänst gäller följande förfarande vid korrigeringen av felet:

Huvudregel

Om felet är väsentligt informerar man med minst samma distribution och synlighet som man gjorde för den ursprungliga uppgiften. Om den felaktiga uppgiften emellertid fått stor offentlighet, kan det krävas att man publicerar ett separat meddelande om korrigeringen med en större distribution och synlighet än man gjorde för den ursprungliga uppgiften.

Uppgiften om felet ska förbli synligt, utom när det gäller databastabeller.

Betydande fel och tidpunkten för korrigeringen anges på den sida där ändringar i statistiken visas.

Offentliggörande och därtill hörande meddelanden

Betydande fel i samband med offentliggöranden korrigeras genom ett korrigeringsmeddelande där man använder samma distribution som för den felaktiga uppgiften. Fel i en webbtjänst ska korrigeras så snabbt och synligt som möjligt. Ett särskilt omnämnande görs om korrigeringsförfarandet, t.ex. på sidan om ändringar i statistiken.

PDF-publikationer

Felet korrigeras så snabbt som möjligt. Också orsaken till korrigeringen ska anges. De korrigerade uppgifterna anges klart synligt i samband med den ursprungliga uppgiften och publikationen så att det är enkelt att se var de felaktiga uppgifterna finns.

Trycksak

Sällan utkommande publikationer, års- och kvartalspublikationer: ett korrigeringsblad fogas till publikationer som ännu inte distribuerats och ett korrigeringsmeddelande skickas till beställare vars kontaktinformation man känner till. Om det finns många fel, ger man ut en ny upplaga av publikationen.

Månadspublikationer: felet korrigeras i nästa publikation. Om det är fråga om stora fel utarbetas ett separat meddelande, som distribueras till beställarna av publikationen.

Statiska tabeller (Excel, html)

I tabellerna anges den korrigerade uppgiften/ändrade punkten på så sätt att korrigeringen är lätt att hitta. Vad som korrigerats, och när, anges som fotnot i tabellen.

Databastabeller

I samband med korrigeringen läggs en korrigeringsuppgift till i tabellen. Denna uppgift ska vara så noggrann som möjligt och den ska synas ända fram till följande uppdatering.

Cd-rom

En korrigerad fil och ett meddelande om felet sänds till kunden.

3.6.2. Revidering av statistik

En del av ändringarna i de publicerade statistiska uppgifterna beror på normala processer.

Komplettering av preliminära uppgifter: I samband med offentliggörandet uppges ifall uppgifterna är preliminära. Samtidigt anges tidtabellen för revideringen av uppgiften.

Förnyande av statistiksystem: Statistiska begrepp, namn, klassificeringar eller undersökningsmetoden kan ändras. Även ändringar i jämförelsetidpunkten kan förorsaka ändringar i statistikuppgifter som redan publicerats. Information om sådana ändringar ska ges till användarna i god tid på förhand och en permanent notering om ändringen ska finnas i samband med ingångssidan till statistiken. Minimikravet är att ett meddelande om revideringen publiceras på statistikens ingångssida. Meddelandet ska innehålla orsaker och motiveringar till förändringen, dess timing och inverkan på tidsserierna.

4. Tidsbestämd publicering

Publiceringen av statistik och publikationer i Finlands officiella statistik följs upp med hjälp av statistikkalendarier som uppdateras kontinuerligt på internet. Publiceringskalendarier upprätthålls över publiceringar på finska, svenska och engelska. Varje producent svarar själv för kalendarierna över sina egna statistikgrenar och publikationer och följer upp deras tillförlitlighet.

Tidpunkten för publiceringen av statistik och publikationer ska anges i kalendariet:

 • i början av kalenderåret, med minst en månads noggrannhet,
 • tre månader innan, med minst en veckas noggrannhet och
 • veckan före publiceringen, med en dags noggrannhet.

Statistiken ska alltid publiceras vid samma klockslag. Ett undantag är t.ex. anordnande av en presskonferens eller någon annan orsak med anknytning till informationsspridning.

Om preliminära uppgifter publiceras före det officiella offentliggörandet, ska principerna gällande dem publiceras på producentens webbplats med en länk till statistikens ingångssida.