Tietosuojasuositus

Suomen virallisen tilaston päivitetty tietosuojasuositus on hyväksytty SVT-neuvottelukunnan kokouksessa 5.9.2019. Nämä suositukset koskevat kaikkia Suomen virallisen tilaston ja ESS-tilaston tuottajia.

Tietosuojauksen periaatteet

Suomen virallisen tilaston tietojen suojaamisen perusasiat on määritelty tilastolaissa (280/2004), Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan tilastoja koskevassa asetuksessa ((EY) N:o 223/2009)), EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU 2016/679), tietosuojalaissa (1050/2018) ja laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Näihin suosituksiin on sisällytetty keskeisimmät lakiin pohjautuvat toimintaohjeet sekä suosituksia, joiden pohjana ovat Euroopan komission laatimat Euroopan tilastojen käytännesäännöt (Code of Practice). Tilastontuottajilla voi olla tarkempaa lainsäädäntöä ja ohjeistuksia oman toimialansa aineistoista ja niiden käsittelystä.

Salassa pidettäviä tietoja käsiteltäessä tulee varmistaa, että tietosuoja säilyy tilastoprosessissa ja sen tuotoksissa (tallenteet, julkaisut, arkistointi). Tilastosalaisuuden suojaamisesta ja tietovarastojen turvallisuudesta tulee antaa ohjeet ja niistä tulee olla julkisesti nähtävillä yleispiirteinen kuvaus. Tietoja käyttävän tulee sitoutua ohjeisiin.

Virallisen tilaston tuotantoon osallistuvan henkilön tai tutkimusaineistoa käsittelevän tutkijan tulee allekirjoittaa yksityisiltä henkilöiltä, kotitalouksilta, yrityksiltä ja muilta organisaatioilta saatua tietoa koskeva salassapitositoumus.

Virallisessa tilastossa julkaistavien tai tutkimusaineistosta muodostettujen taulukkomuotoisten ja muiden tietojen on oltava sellaisessa muodossa, ettei tietojen kohde tai kohdetta koskevia salassa pidettäviä tietoja paljastu.

Virallisen tilaston tuottajien välisessä tietojenvaihdossa sovellettavat menettelyt on yleispiirteittäin kuvattava julkisesti.

Tietojen luovuttaminen tutkimustarkoituksiin

Tilastoviranomainen, joita ovat Tilastokeskuksen ohella Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Tulli, voi luovuttaa salassa pidettäviä tietoja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  1. Virallisen tilaston yksikkötason aineistoja voidaan luovuttaa tieteellistä tutkimusta ja yhteiskuntaoloja koskevaa tilastollista selvitystä varten erillisellä käyttöluvalla huomioiden tietosuojalainsäädäntö. Käyttöluvan hakuohjeiden tulee olla julkisia. Tietoja saa käyttää vain käyttölupapäätöksessä yksilöityyn tarkoitukseen. Tietoja on myös käsiteltävä luottamuksellisina.
  2. Tilastoviranomainen ei saa luovuttaa suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja tieteellistä tutkimusta varten. Välillisen tunnistamisen sisältäviä aineistoja voidaan luovuttaa tieteellistä tutkimusta varten.
  3. Luovutettuja tai käyttöoikeuden kautta saatuja tietoja ei saa luovuttaa edelleen, jollei tilastoviranomainen anna tähän lupaa.
  4. Tilastosalaisuuden suojaamisesta on annettava ohjeet ja niistä tulee olla julkisesti nähtävillä yleispiirteinen kuvaus. Tietoja käyttävän tulee sitoutua ohjeisiin.

Tietojen luovuttaminen toiselle tilaston tuottajalle

Tilastoviranomainen voi luovuttaa salassa pidettäviä tietoja

a) toiselle tilastoviranomaiselle sen toimialaan kuuluvien tilastojen kehittämistä, tuottamista ja laadunparannusta varten tai tutkimusaineiston teknistä muodostamista varten. Tiedot voidaan luovuttaa tunnisteellisina, jos tunnistetietojen luovuttaminen on välttämätöntä tilastojen laatimisen kannalta.

b) ESS-tilaston tuottajalle tai Suomen Pankille Euroopan tilaston kehittämistä, tuottamista ja laadunparannusta varten. Tiedot voidaan luovuttaa tunnisteellisina, jos tunnistetietojen luovuttaminen on välttämätöntä tilastojen laatimisen kannalta.

c) Luovutettuja tai käyttöoikeuden kautta saatuja tietoja ei saa luovuttaa edelleen, jollei tilastoviranomainen anna tähän lupaa.

d) Tietojen luovutuksesta laaditaan sopimus, jossa kuvataan luovutuksen kohteena oleva tilastoaineisto ja muuttujat, luovutuksen aikataulut sekä luovutuksen kohteena olevan tiedon laatu. Luovutus edellyttää käyttölupapäätöksen tekemistä.

Ohjeet tilastosalaisuuden suojaamisesta

Tilastokeskus: tietosuoja, Laatua tilastoissa -julkaisun 2. painos (pdf)

Lainsäädäntö