Yhteistyöryhmät

Kansallisen tilastotoimen virallisen yhteistyön lisäksi toimimme monissa vapaamuotoisissa verkoistoissa.

Tiedon laadun yhteistyöverkosto

Tiedon laadun yhteistyöverkosto kokoaa yhteen tiedon laadun kanssa työskenteleviä tahoja. Tarkoituksena on tukea organisaatioita tietovarantojensa laadun tunnistamisessa ja kuvaamisessa sekä jakaa parhaita käytäntöjä tästä. 

Yhteistyöverkoston työskentely kohdentuu Tiedon laatukehikko ‑hankkeessa kehitettyyn tiedon laatukehikkoon, sen sisältämiin laatukriteereihin ja mittareihin sekä näiden käyttöönottoon.

Lue lisää verkostosta ja ilmoittaudu mukaan verkoston toimintaan.

Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkosto

Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkosto on keväällä 2021 perustettu Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen yhteistyöryhmä ja keskustelufoorumi kaikille tiedon yhdistelyn arjen ongelmista ja ratkaisuista kiinnostuneille. Verkoston ensimmäisiä tavoitteita ovat aluejakojen, karttavisualisointien ja tiedon yhteentoimivuuden edistäminen.

Verkostolla on koordinointiryhmä, joka suunnittelee ja valmistelee verkoston toimintaa ja tapahtumia.  Koordinointiryhmän jäseniä ovat 

 • Panu Muhli, Maanmittauslaitos (puheenjohtaja)
 • Rina Tammisto, Tilastokeskus (varapuheenjohtaja)
 • Matti Kokkonen, Tilastokeskus
 • Pasi Piela, Tilastokeskus
 • Tesmi Laakso, Tilastokeskus
 • Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus

Verkosto yhdistää lähes kolmekymmentä julkishallinnon ja tutkimusmaailman tiedon tuottaja- ja hyödyntäjäorganisaatiota. Uudet jäsenet ovat tervetulleita toimintaan, myös kuntakentältä ja yritysmaailmasta! 

YK:n kestävän kehityksen indikaattoreiden yhteistyöverkosto

YK:n kestävän kehityksen indikaattoreiden yhteistyöryhmä toimii yhteistyöelimenä YK-indikaattoreiden kansalliselle tuottamiselle ja kehittämiselle. Yhteistyöryhmän tehtävänä on muun muassa datan (ml. metadata) tuottamisen, keruun ja siirtämisen koordinointi, kansallisesta kehittämistyöstä johtuva indikaattoreiden uudistamisen ja päivittämisen raportointialustaan seuranta, aktiivinen osallistuminen kansainväliseen kehittämistyöhön, sen seuranta ja kansallisen tuottajaverkoston säännöllinen informointi kehittämistyön etenemisestä.

Tilastokeskus, joka toimii YK:n kestävän kehityksen indikaattoreiden kansallisena yhteystahona tiedonkeruussa, on asettanut YK:n kestävän kehityksen indikaattoreiden yhteistyöryhmän vuonna 2019. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuna

 • valtioneuvoston kanslia
 • ulkoministeriö
 • Luonnonvarakeskus (Luke)
 • Suomen ympäristökeskus (Syke)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Tilastokeskus.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Tilastokeskuksen edustaja. Yhteistyöryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa.