Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.4.2020

Innovaatiomenot kasvoivat kahden vuoden takaisesta vuonna 2018

Vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä yli 60 prosenttia harjoitti innovaatiotoimintaa vuosina 2016–2018. Uusia tai parannettuja tuotteita toi markkinoille reilu kolmannes yrityksistä ja lähes puolet uudisti liiketoimintaprosessejaan. Kahden vuoden takaiseen edelliseen tutkimukseen verrattuna innovaatiomenoja ilmoitettiin 760 miljoonaa euroa enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta yritysten innovaatiotoimintatilastosta.

Yritysten innovaatiotoiminta on edelleen, etenkin tuotekehitystyön osalta, yleisempää teollisuuden kuin palvelualojen yrityksissä. Teollisuudessa yrityksistä 40 prosenttia teki tuoteinnovaatioita vuosina 2016–2018, palvelualojen yrityksistä uusia tai parannettuja tuotteita toi markkinoille 34 prosenttia yrityksistä.

Liiketoimintoihin liittyviä prosesseja uudisti lähes yhtä suuri osa teollisuuden ja palvelualojen yrityksistä. Tuotantoprosessien uudistaminen on teollisuudessa yleisempää kuin palvelualoilla. Muiden liiketoimintafunktioiden osalta toimintaa uudistetaan lähes yhtä yleisesti – tietotekniikan ja hallinnon järjestelmien sekä liiketoimintakäytäntöjen ja ulkoisten suhteiden osalta palvelualoilla hienoisesti teollisuutta yleisemmin.

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa (B-C-D-E) ja palveluissa (G46-H-J-K-M71-M72-M73) vuosina 2016–2018, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa (B-C-D-E) ja palveluissa (G46-H-J-K-M71-M72-M73) vuosina 2016–2018, osuus yrityksistä

Tutkittujen yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta vuonna 2018 noin kaksi kolmasosaa kertyi yrityksissä, joilla oli ollut tuoteinnovaatioita vuosina 2016–2018. Tuoteinnovaatioista saatu liikevaihto edusti vuonna 2018 kaikkiaan 22 prosenttia tuoteinnovaatioista ilmoittaneiden liikevaihdosta. Tämä oli 14 prosenttia tutkimuksen kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta.

Innovaatiotoiminnan menoja kirjattiin vuonna 2018 yhteensä 760 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisessä tutkimuksessa eli vuonna 2016. Menoja kertyi yhteensä lähes 6,8 miljardia euroa. Kasvu kirjautui pääasiallisesti palvelualoille sijoittuviin yrityksiin. Valtaosa, 66 prosenttia, Suomessa raportoiduista innovaatiomenoista kertyy tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Suomessa yritykset ilmoittavat varsin vähänlaisesti muun innovaatiotoiminnan menoja. Vaikka innovaatiotoiminnan menot kasvoivatkin lähinnä palvelualoilla, vuoden 2018 menoista yli puolet, 58 prosenttia, toteutui teollisuudessa, missä innovaatiomenot olivat 3,9 miljardia. Palvelualojen osuus oli näin ollen 42 prosenttia ja 2,9 miljardia euroa.

Innovaatiotoimintaa harjoittaneista 29 prosenttia käytti julkista rahoitustukea innovaatiotoiminnan rahoittamiseen. Yleisin tuen muoto oli valtion rahoitustuki. Pääomarahoituksen kautta saatua rahoitusta käytti tutkimus- ja kehittämistoimintaan tai muuhun innovaatiotoimintaan kymmenesosa innovaatiotoimintaa harjoittaneista ja velkarahoitusta innovaatiotoimintaan kohdisti niin ikään kymmenkunta prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista.

Tietosuojalainsäädäntö on haastava innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Kyselyssä esitetyistä lainsäädännön osa-alueista se arvioitiin selkeästi yleisimmin innovaatiotoimintaan vaikuttavaksi, ennen kaikkea innovaatiotoimintaa haittaavaksi tekijäksi.

Varsinaisista innovaatiotoimintaa haitanneista tekijöistä olennaisimmiksi nousivat osaavan henkilökunnan puuttuminen yrityksissä sekä yrityksissä vallitsevat erilaiset prioriteetit ja liian korkeat kustannukset. Yli 40 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista arvioi osaavan henkilökunnan puuttumisen yrityksestä vähintään kohtalaiseksi haitaksi innovaatiotoiminnalle.

Innovaatiotoimintaa kartoittava kysely tiedusteli yritysten kehittämispotentiaalista aiempaa laajemmin myös yrityksiltä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa tutkimuksen viitejaksolla. Uudistumista edistäviä piirteitä on yrityksissä, vaikka toiminta ei viitejaksolla realisoituisikaan innovaatioihin tähtääväksi työksi. Yrityksistä, jotka eivät ilmoittaneet innovaatiotoimintaa vuosina 2016–2018, esimerkiksi lähes 30 prosenttia hankki teknisiä palveluita ja yli kolmannes uudisti kone-, laite- ja ohjelmistokantaansa.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (646,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/inn/2018/inn_2018_2020-04-23_tie_001_fi.html