Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Kuntasektorin lääkärien ansiot ihmetyttävät – selityksenä erikoistuvat lääkärit

22.5.2019
Kuva: Kari Likonen

Tilastokeskus julkisti 2.5.2019 vuoden 2018 kuntasektorin palkkatiedot. Julkistetut yleislääkärien ja erikoislääkärien ansiot ovat herättäneet ihmetystä, sillä tilaston mukaan yleislääkärien ansiot olivat suuremmat kuin yli- ja erikoislääkärien.

Kokoaikaisten yleislääkärien säännöllisen työajan mediaaniansiot vuonna 2018 olivat kuntasektorilla 6 212 euroa ja ylilääkärien ja erikoislääkärien 5 925 euroa kuukaudessa.

Selitys ansioiden eroihin löytyy ammattien luokittelusta.

Tilastokeskus käyttää kansainväliseen ISCO-luokituksen perustuvaa ammattiluokitusta. Yli- ja erikoislääkärien kanssa samaan luokkaan määritellään myös erikoistuvat lääkärit. Ammattien luokittelussa noudatetaan ILOn ohjeistusta. Sen mukaan harjoittelijat luokitellaan siihen ammattiin, johon harjoittelu liittyy. Tämä luokittelukäytäntö on palkkatilastojen näkökulmasta hieman hankala.

Tilastokeskus kerää kunnilta palkkatiedot Kevan ammattinimikkeistöllä, ja tietoja julkistetaan nimikkeistön mukaan StatFin-tietokantatauluissa. Käytössä olevia Kevan ammattinimikkeitä on noin 8 000. Täysin samassa ammatissa toimiville on nimikkeistössä useita eri koodeja. Kevan nimikkeistöstä löytyy lääkäreille yli 250 eri nimikettä.

Koska palkkatilastoinnissa on huomioitava sekä tietosuoja, riittävä määrä havaintoja että tietojen käytettävyys, käytetään pääsääntöisesti Tilastokeskuksen ammattiluokitusta.

Sekä aineiston käsittelyn että tietojen julkistamisen näkökulmasta on hankalaa, jos lähtöaineisossa olevat koodistot rönsyilevät. Suurimmalla osalla lääkäreistä on onneksi joku yleisesti käytössä oleva ammattinimike, jolloin tietoja voidaan julkistaa Kevan nimikkeistön mukaisesti. Noin 300 lääkärille on ilmoitettu joku harvemmin käytössä oleva koodi, jolloin palkkatietoja ei voida julkaista Kevan ammattinimikkeistön mukaisina.

Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (Ammattiluokitus 2010) mukaisissa tiedoissa ovat puolestaan kaikki lääkärit määriteltynä joko ammattiluokkaan ’2211 yleislääkärit’ tai ’2212 ylilääkärit ja erikoislääkärit’.

Yleislääkärit ovat pääsääntöisesti terveyskeskuslääkäreitä, mutta mukana on myös työterveyslääkäreitä ja lääkäri-nimikkeelle ilmoitettuja henkilöitä. Ylilääkärit ja erikoislääkärit -luokkaan määritellään mukaan erikoistuvat lääkärit, osastonlääkärit, osastonylilääkärit jne.

Erikoistuvien hammaslääkärien osalta tilanne on sama kuin lääkäreillä. Erikoistuvat hammaslääkärit luokitellaan Tilastokeskuksen ammattikoodille ’2261 hammaslääkärit’.

Lääkärien ansioiden tarkastelu Kevan ammattinimikkeistön perusteella havainnollistaa erikoistuvien lääkärien huomattavasti pienemmät ansiot (Kuvio). Kevan luokituksen mukaiset tiedot löytyvät tietokantataulusta.

Kuvio. Kuntasektorin kokoaikaisten lääkärien säännöllisen työajan mediaaniansiot vuonna 2018 Kevan ammattinimikkeistön mukaan (havaintojen lukumäärä suluissa), euroa
Kuvio: Kuntasektorin kokoaikaisten lääkärien säännöllisen työajan mediaaniansiot vuonna 2018 Kevan ammattinimikkeistön mukaan (havaintojen lukumäärä suluissa)
Lähde: Tilastokeskus, kuntasektorin palkat

Kuntasektorin palkkatilasto laaditaan vuosittain kaikkien kuntien ja kuntayhtymien toimittamasta työsuhdeaineistosta. Aineisto sisältää tiedot henkilöiden ansioista yksittäisten palkkatekijöiden tarkkuudella. Kuntasektorin palkkatietoja käytetään tilastointi- ja tutkimuskäytössä, ja tällöin aineisto sisältää Kevan koodit kuten myös ansiot eriteltyinä palkkatekijöihin.

Tilastokeskuksen palkkatilastoissa käytetty säännöllisen työajan ansion käsite sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut.

Kirjoittaja työskentelee yliaktuaarina Yritystilastot-yksikössä ja vastaa kuntasektorin palkkatilastosta.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
17.6.2020
Sampo Pehkonen

Palkansaajien palkkatulot supistuivat toukokuussa 5 prosenttia edellis­vuoteen verrattuna Tilasto­keskuksen ennakko­tietojen mukaan. Yksityisellä sektorilla palkka­tulot pienenivät 8 prosenttia. Julkisella sektorilla palkkatulot kasvoivat 2 prosenttia edellis­vuodesta, sillä lomarahoja maksettiin jo touko­kuussa. 

Artikkeli
18.12.2019
Harri Nummila

Sopimuskorotukset nostivat suomalaisten palkansaajien ansiotasoa vuodesta 2005 vuoteen 2018 yli 25 prosenttia, kun taas palkkaliukumien summa jäi alle kymmeneen prosenttiin. Toimialoittaiset vaihtelut palkkaliukumissa olivat kuitenkin merkittäviä. Palkkaliukumia oli yleensä enemmän kuukausipalkkaisilla palkansaajilla.

Blogi
6.9.2019
Sampo Pehkonen

Vuoden 2018 palkkarakennetilastoon on tehty palkansaajien tuntiansiolaskentaan muutos, jonka sivutuotteena keskimääräiset ansiot laskevat etenkin miesvaltaisilla aloilla. Sen johdosta EU-määritelmän mukainen sukupuolten välinen palkkaero supistuu 0,7 prosenttiyksikköä.

tk-icons