Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Palvelutoimialoilla pärjätty parhaiten

31.8.2016

Usealla palvelutoimialalla yritykset ovat pärjänneet parhaiten viime vuosien taantumassa. Heikommin on kuitenkin mennyt kaupan toimialalla sekä koulutuksen alan yrityksissä. Yhä useampi yritys työllistää aiempaa vähemmän. Investoinneissa laskusuhdanne on jo taittunut.

Yritysten kehitys eri toimialoilla on vuodesta 2011 vuoteen 2014 on ollut varsin vaihtelevaa. Myönteisintä kehitys on ollut energia­huollossa ja palvelualoilla: majoitus- ja ravitsemis­toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, terveys- ja sosiaali­palveluiden sekä taiteiden, viihteen ja virkistyksen aloilla sekä henkilöstön määrä, liikevaihto että palkka­summa ovat kasvaneet ja yritysten jalostus­arvo on noussut.

Kuljetuksen ja varastoinnin sekä informaation ja viestinnän aloilla kehitys on sen sijaan ollut hapuilevaa. Toimialojen henkilö­työvuosien määrä on pienentynyt. Samaan aikaan palkka­summa, liikevaihto, jalostus­arvo ja tuottavuus ovat kuitenkin kohentuneet.

Investoinnit ovat useimmilla toimialoilla olleet viime vuosina alavireessä. Käänne on kuitenkin jo tapahtunut vuonna 2014.

Enemmän yrityksiä, vähemmän henkilöstöä

Yritysten lukumäärä kasvoi Tilastokeskuksen Yritystieto­palveluun sisältyvillä toimialoilla[1] 5,5 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2014, jolloin se oli kaikkiaan 275 691. Eniten yritysten määrä kasvoi energia­huollossa ja koulutuksen aloilla, 16–19 prosenttia. Yritysten määrän voimakas kasvu ei koulutusalalla näkynyt toiminnan työllisyydessä, sillä vuonna 2014 alalla oli henkilöstöä 7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.

Entistä useampi yritys työllistääkin aiempaa vähemmän, sillä kaikkien toimialojen henkilö­työvuosien määrä laski vuosien 2011 ja 2014 välillä 2,6 prosenttia. Koulutusalan ohella informaatiossa ja viestinnässä yritysten määrä nousi 10 prosenttia, mutta ne työllistivät runsaat 3 prosenttia vähemmän henkilöstöä.

Terveys- ja sosiaalipalvelujen yritysten määrä kasvoi vajaa 2 prosenttia, mutta henkilö­työvuosiin kirjautui samaan aikaan 10 prosentin nousu. Energia-alalla voimakkaasti kasvanut yritysten määrä näkyi myös henkilöstön yli 14 prosentin nousuna. Teollisuudessa henkilöstön määrä laski yritysten määrää enemmän.

Taulukko 1. Toimialoittaisten indikaattoreiden muutos, %, vuodesta 2011 vuoteen 2014. Klikkaa taulukko isommaksi.

Lähde: Tilastokeskus, Toimialoittainen yritystietopalvelu

Palkat nousevat, poikkeuksiakin silti löytyy

Palkkasumma on viime vuosina noussut teollisuutta ja koulutusta lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. Toimialat yhteen laskien palkka­summa kohosi 3,9 prosenttia vuosina 2011–2014. Kasvu oli nopeinta terveys- ja sosiaali­palveluissa, jossa kasvua kertyi kolmessa vuodessa miltei 23 prosenttia.

Terveys- ja sosiaalipalveluissa, kaivostoiminnassa ja louhinnassa sekä taiteiden, viihteen ja virkistyksen aloilla noin puolet palkka­summan kasvusta kuitenkin selittyy henkilöstön määrän nousulla. Työntekijä­kohtainen palkka nousi ajanjaksolla eniten, lähes 16 prosenttia, muussa palvelu­toiminnassa. Keskimäärin palkat nousivat 6,7 prosenttia.

Voimakkaasti kasvanut henkilötyövuosien määrä merkitsi energia­huollon toimialalla 6 prosentin pudotusta henkilöä kohti laskettuun palkkaan. Koulutuksen alalla kehitys on viime vuosina ollut kaiken kaikkiaan kehnoa, sillä palkat ovat laskeneet henkilöstö­määrääkin enemmän. Toimialan palkka­kertymä kutistui vuosien 2011 ja 2014 välillä 7,6 prosenttia.

Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja palkkojen muutos, %, toimialoittain vuodesta 2011 vuoteen 2014

Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja palkkojen muutos, %, toimialoittain vuodesta 2011 vuoteen 2014. Lähde: Tilastokeskus, Toimialoittainen yritystietopalvelu

Lähde: Tilastokeskus, Toimialoittainen yritystietopalvelu

Kaupan liikevaihto alamaissa

Yritysten liikevaihto jäi vuonna 2014 koko maassa vuoden 2011 tasolle. Kaupan toimialalla laskua kertyi 6 prosenttia. Myös kaivos­toiminnan ja louhinnan liikevaihto putosi liki saman verran.

Useimmilla toimialoilla tilastoitiin kuitenkin kasvulukuja. Liikevaihto kasvoi koulutus­alalla jopa 38 prosenttia sekä terveys- ja sosiaali­palveluissakin 17 prosenttia. Teollisuus­toimialojen liikevaihto laski vastaavana aikana runsaan prosentin.

Tuottavuus kohenee yleisesti

Tuotannontekijöistä eli käyttökatteesta ja henkilöstö­kuluista muodostuva jalostus­arvo on pysynyt jokseenkin ennallaan viime vuosina. Kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2014 on koko maassa ollut 2,3 prosenttia. Teollisuus­toimialoilla jalostusarvo on samanaikaisesti heikentynyt lähes 4 prosenttia. Energia-alalla sen sijaan on ylletty 29 prosentin kasvu­lukemiin.

Kaivostoiminnan jalostusarvo on sitä vastoin vajonnut 87 prosentilla vuoden 2011 lukemista. Jalostusarvo on toimialoilla yleisesti parantunut henkilöstö­määrän vähentyessä.

Kaivostoiminnassa tuottavuus on yhtäaikaisesti työntekijä­määrän lisäyksen kanssa romahtanut muutamassa vuodessa 88 prosenttia. Yksittäisten yritysten merkitys toimialan kehitykseen on kuitenkin suuri.

Kaikkien toimialojen tuottavuus jalostusarvo henkilöstö­määrään suhteutettuna kasvoi 5 prosenttia. Parhaaseen kasvuun, 14 prosenttiin yllettiin informaation ja viestinnän toimialalla. Parilla palvelu­toimialalla tuottavuus silti heikkeni hienokseltaan.

Kuvio 2. Yritysten liikevaihdon, jalostusarvon ja tuottavuuden muutos, %, toimialoittain vuodesta 2011 vuoteen 2014

Kuvio 2. Yritysten liikevaihdon, jalostusarvon ja tuottavuuden muutos, %, toimialoittain vuodesta 2011 vuoteen 2014

Lähde: Tilastokeskus, Toimialoittainen yritystietopalvelu

Investoinneissa notkahduksen jälkeen jo kasvua

Investointien kehitys on ollut toimialoittain vaihtelevaa vuodesta 2011 vuoteen 2014. Yritysten netto­investoinnit käyttö­omaisuuteen kasvoivat tällöin kokonaisuudessaan 50 prosenttia. Tämä toki selittyy paljolti teollisuuden investointien 125 prosentin nousulla. Investoinnit vähenivät selvästi kaivos­toiminnassa ja monilla palvelualoilla kuten kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä muussa palvelu­toiminnassa.

Investointien pohjakosketus tosin nähtiin jo vuonna 2013. Sen jälkeen investoinnit kokonaisuudessaan ja tyypillisesti eri toimialoilla jo kaksin­kertaistuivat vuonna 2014.

 

Kirjoittaja on yliaktuaari Tilastokeskuksen yritystilastot -yksikössä.

---------------------------------------------------------------------------

Kirjoitus perustuu Tilastokeskuksen Toimialoittaisen yritystietopalvelun alueellisiin yritys­demografia­tietoihin. Taustalla on MDL-projekti (Micro data linking), jossa tuotettiin tietoja erityyppisistä yrityksistä yhdistäen yritysten rakenne­tilaston, yritys­rekisterin ja kansainvälisen kaupan tilastotietoja.

 

[1] Toimialaluokitus TOL 2008 kirjaintaso. Aineistosta rajataan pois yritys­talouteen kuulumattomia toimialoja: A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, K Rahoitus ja vakuutus­toiminta, O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaali­vakuutus, T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön, U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta. Toimialat yhteensä -luokka sisältää myös toimialaltaan tuntemattomat yritykset. L Kiinteistöalan toiminta ei ole mukana artikkelin vuosivertailuissa toimialan yritysjoukon määritelmällisten muutosten vuoksi.

 

 

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
28.9.2023
Joackim Raikamo, Tommi Veistämö

Merkittävimpiä pandemia-ajan yritystukia saaneilla yrityksillä oli muita suurempia vaikeuksia pitää kiinni työntekijöistään. Sen sijaan ravitsemusalalle kohdennetun ravintolatuen vastaanottajilla tilanne on ollut suotuisampi. Tulorekisterin palkansaaja-aineiston yhdistäminen yritystukitilaston yritysaineistoon mahdollistaa tukiohjelmien ja työpaikkojen säilyvyyden välisen yhteyden tarkastelun.

Artikkeli
16.9.2022
Tapio Kuusisto, Ulla Virtanen

Talouskasvu jatkui vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, mutta nousevat hinnat ja kotitalouksien heikkenevä tilanne ennakoivat muutosta. Neljännesvuositilinpidon volyymitiedot osoittavat kaupan volyymin kääntyneen laskuun, ja ainoastaan hintojen nousu on kasvattanut teollisuuden uusien tilausten arvoa kuluvana vuonna.

tk-icons