Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Vuokratyö – näkyvää mutta harvinaista

18.12.2015
Twitterissä: @aura_pasila

Vuokratyövoiman käyttö on herättänyt viime aikoina vilkasta keskustelua. Työmarkkinoiden kokonaisuutta tarkastellen vuokratyötä tekeviä on kuitenkin vähän. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon pohjautuvan laskelman mukaan vuokratyötä teki vuoden 2013 lopussa noin 38 000 henkeä, mikä oli 1,7 prosenttia kaikista työllisistä.

Lukumäärä perustuu Tilastokeskuksen asiantuntijan Topias Pyykkösen ja allekirjoittaneen laskelmaan, jossa vuokratyöntekijöiksi on määritelty työvoiman vuokrauksen toimialalla työskentelevät henkilöt. Joukosta on kuitenkin poistettu ne, joiden on oletettu ammatin ja muiden taustatietojen perusteella työskentelevän työvoimaa välittävissä yrityksissä.

Toisin kuin voisi olettaa, vuokratyötä tekevien määrä ei työssäkäyntitilaston mukaan näytä viime vuosina oleellisesti kasvaneen. Vuonna 2007 vuokratyötä tekevien osuus työllisistä oli 1,6 prosenttia eli lähes sama kuin kuusi vuotta myöhemmin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen aikasarja vuodesta 2008 ei myöskään anna viitteitä siitä, että vuokratyötä tekevien määrä olisi kasvanut voimakkaasti.

Vuokratyöntekijä on usein nuori kaupunkilainen.

Vuokratyö on toisaalta keskittynyt muun muassa alueen, ikäryhmän ja ammatin mukaan. Paikoin vuokratyö voi siis olla paljon näkyvämpi ilmiö. Tilastokeskuksen vuoden 2013 työolotutkimuksen mukaan joka neljännen palkansaajan työpaikalla oli käytetty vuokratyötä.

Yksi selkeimmistä eroista vuokratyötä tekevien ja muiden palkansaajien välillä löytyy ikärakenteesta: työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2013 vuokratyötä tekevistä 60 prosenttia oli alle 30-vuotiaita (muista palkansaajista 21 %) ja 79 prosenttia alle 40-vuotiaita (muista 45 %). Vuokratyötä tekevien naisten ja miesten lukumäärä sen sijaan oli lähes yhtä suuri.

Vuokratyötä tekevät ja muut palkansaajat ikäryhmän mukaan 2013

Vuokratyötä tekevät ja muut palkansaajat ikäryhmän mukaan 2013, %

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

Vuokratyötä tekevien nuori ikärakenne tulee esille siinä, että hieman alle kolmasosa heistä oli samanaikaisesti myös opiskelijoita, kun muilla palkansaajilla osuus oli 13 prosenttia. Ikärakenteeseen liittyi sekin, että vuokratyöntekijät olivat muita useammin perheettömiä – ja toisaalta tarkasteltaessa perheisiin kuuluvia, vuokratyötä tekevät määriteltiin lähes neljä kertaa muita palkansaajia useammin perheen lapsiksi.

Alueellisesti vuokratyötä tekevät ovat keskittyneet kaupunkeihin. Pääkaupunkiseudulla asui 36 prosenttia kaikista vuokratyötä tekevistä, kun muilla palkansaajilla vastaava osuus oli 23 prosenttia.

Vuokratyötä tekevät olivat muuttaneet kuntien välillä selvästi yli kaksi kertaa useammin kuluneen vuoden aikana kuin muut palkansaajat. Yleisin muuton kohdekunta oli Helsinki. Lisäksi vuokratyötä tekevät olivat selvästi useammin ulkomaalaistaustaisia (11 %) kuin muut palkansaajat (5 %).

Vuokratyötä tehneiden ammatit jäivät usein tuntemattomiksi. Puutteellisten tietojen pohjalta voidaan silti todeta, että vuokratyöntekijöiden isoimmassa ammattiryhmässä rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym. ainakin kahdeksan prosenttia palkansaajista oli vuokratyöntekijöitä. Vuokratyöntekijöiden osuus ammatissa toimivista palkansaajista oli yli viisi prosenttia myös tarjoilutyöntekijöiden ja lääkäreiden kohdalla.

Vuokratyötä tehneiden työtulot olivat muita palkansaajia alemmat, mutta koska työtunteja ei ole voitu huomioida, tulotiedot eivät ole vertailukelpoisia. Se kuitenkin voidaan havaita, että vuokratyötä tehneiden tuloja täydensi selvästi muita palkansaajia useammin opintotuki, jota oli vuoden aikana saanut 27 prosenttia vuokratyöntekijöistä (muista palkansaajista 8 %). Lisäksi vuokratyöntekijöistä muita palkansaajia suurempi osa oli saanut työttömyyspäivärahaa (23 % vs. 10 %).

Työssäkäyntitilaston tietojen pohjalta vuokratyö näyttäytyy suurelta osin elämän erilaisissa siirtymävaiheissa tehtävänä työnä. Toisaalta löytyy myös joukko, joka tekee vuokratyötä pitkään: vuonna 2013 noin viisi prosenttia vuokratyöntekijöistä oli tehnyt vuokratyötä vuodesta 2007. Lisäksi kokemusta vuokratyöstä kertyy – vuokratyötä tekevien vähäisestä määrästä huolimatta – ajan mittaan useammalle.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
9.4.2024
Pertti Taskinen

Työvoimatutkimuksen mukaan sivutyötä tehneiden osuus työllisistä on Suomessa kasvanut jo pidempään ollen reilut viisi prosenttia vuonna 2023. Sivutyön tekijät ovat tyypillisesti yrittäjiä ja työskentelevät päätyössään tavallista useammin osa-aikaisesti. Viime vuonna 80 prosenttia sivutyötä tehneistä toimi yksityisellä sektorilla.

 

Artikkeli
16.11.2023
Tuomo Heikura, Meri Raijas

Vuonna 2022 työpaikkoja vaihdettiin selvästi eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä hallinto- ja tukipalveluissa. Toimialojen vahva sukupuolittuneisuus näkyy myös työpaikkojen vaihdoksissa. Kaikkiaan vaihtoja oli vuonna 2022 lähemmäs 793 000, kertovat työmarkkinavirtoja koskevat kokeelliset laskelmat.

Artikkeli
25.8.2023
Pertti Taskinen

Kansainvälisen työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa tehtiin Euroopan maista viidenneksi eniten etätöitä vuonna 2022. Vertailun kärkisijalla oli Alankomaat. Myös Ruotsi, Norja ja Islanti olivat Suomen edellä. Toisaalta etätyön säännöllisyydessä kärkimaa oli Irlanti ja heti toisena Suomi.

Artikkeli
10.8.2023
Tuomo Heikura, Pertti Taskinen

Keskimäärin 168 000 palkansaajaa – eli reilut seitsemän prosenttia palkansaajista – oli vuonna 2022 työviikon aikana sairauden takia poissa töistä, joko osan viikkoa tai koko viikon. Näistä enemmistö oli lyhyitä poissaoloja. Vuoden 2022 työvoimatutkimuksen tietojen perusteella sairauspoissaolot vaihtelevat hyvinkin paljon ammattiryhmittäin.

Artikkeli
30.6.2023
Tarja Baumgartner, Meri Raijas

Muutoksen suuruuteen on voinut vaikuttaa moni samanaikainen tekijä pandemiasta työvoima­tutkimuksen sisältö- ja menetelmä­muutokseen. Eri mittarit kertovat kuitenkin samansuuntaisesta myönteisestä kehityksestä. 

Blogi
30.5.2023
Elina Pelkonen, Meri Raijas

Uusi kokeellinen tilasto tarjoaa nopeammin tarkkaa alueittaista ja kansalaisuuden mukaista tietoa työllisyydestä. Rekisteritietoon perustuva kokeellinen tilasto ei tavoita kaikkia yrittäjiä, joten työllisten määrä jää pienemmäksi kuin työvoimatutkimuksessa. Lukujen kausivaihtelu on silti samansuuntaista.

tk-icons