Kansainvälinen aikuisten taitotutkimus PIAAC

Mitä tutkitaan? 

Koulutuksen tutkimuslaitos toteuttaa yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa OECD:n aloitteesta tehtävän tutkimuksen, jossa selvitetään aikuisväestön eri elämänalueilla tarvitsemia perustaitoja ja niiden käyttöä työssä ja arkielämässä. Keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat lukutaito, numeeriset taidot sekä ongelmanratkaisutaidot tietoteknisessä ympäristössä.

PIAAC-tutkimuksen rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Vastaavanlainen tutkimus tehdään 33 maassa ympäri maailman. PIAAC-lyhenne tulee sanoista Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

Milloin ja miten tiedot kerätään? 

Tilastokeskus kerää tiedot käyntihaastatteluin. Tiedonkeruu tehdään pääsääntöisesti touko-kesäkuussa 2021, mutta yksittäisiä haastatteluja saattaa olla vielä heinä-elokuussa 2021. Kohdejoukko on 16–65-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Tavoitteena on saada 1 125 haastattelua.

Tutkimukseen valitut henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jonka jälkeen tilastohaastattelija ottaa heihin yhteyttä sopiakseen haastattelusta. Haastattelu tehdään suomeksi, ja siihen ei tarvitse valmistautua etukäteen. 

Tutkimuksen saatekirje (pdf)

Tietosuoja 

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa tutkimusaineistosta. Tietosuojaselosteen (pdf) löydät TEM:n sivuilta

Lisätiedot 

Tilastokeskus

Tutkija Marko Ylitalo, piaac.info@stat.fi 

Koulutuksen tutkimuslaitos

Apulaisprofessori Juhani Rautapuro, puh. 040 805 4263, etunimi.sukunimi@jyu.fi  

Tutkimuksen internet-sivut

https://ktl.jyu.fi/fi/piaac