Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Ympäristöliiketoimintatilasto

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Ympäristöliiketoimintatilasto kuvaa Suomessa harjoitettua ympäristöön liittyvää liiketoimintaa. Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan tuotantoa joka estää ympäristön pilaantumista tai säästää luonnonvaroja. Tuotanto voi olla tuotteiden, palveluiden tai teknologian tuottamista.

Tilasto sisältää ympäristöliiketoiminnan liikevaihdon, arvonlisäyksen, viennin ja työllisyyden. Ympäristöliiketoiminnan luvut esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tietoja voidaan halutessa yhdistää suoraan muihin kansantalouden tilinpitoon pohjautuviin laskelmiin. Lisäksi ympäristöliiketoiminnan luvut esitetään EU:n standardiin pohjautuvan ympäristöliiketoiminnan tuote- ja palveluluokituksen mukaisesti. Tämän luokituksen avulla kuvataan tuotannon jakautumista eri ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen hallinnan osa-alueille.

Ympäristöliiketoimintatilasto on osa kansainvälistä ympäristötilinpidon tilastointikehikkoa (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), joka tarkastelee ympäristön ja talouden vuorovaikutusta.

Tilastotiedot julkaistaan Tilastokeskuksen Internet-sivuilla sekä toimitetaan Euroopan unionin tilastovirasto Eurostatille. Tietoja käytetään myös ympäristöliiketoiminnan laajuutta koskevissa selvityksissä ja tutkimuksissa. Tietojen käyttäjiä ovat esimerkiksi Suomen julkinen hallinto, elinkeinoelämä ja tutkimuslaitokset. Ympäristöliiketoimintatilaston tiedot ovat julkisia.

1.2 Käsitteet ja luokitukset

Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Ympäristöliiketoiminta voi olla tietyn yrityksen pää- tai sivutoimintaa. Ympäristöliiketoiminta ei ole oma toimialansa, vaan tuotanto on hajautunut useaan eri toimialaluokkaan.

Ympäristön pilaantumista estävä tuotanto voi sisältää tuotteita, tekniikoita tai palveluita jotka kohdistuvat ilman, maaperän ja veden vaurioihin sekä jätteisiin, meluun, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonmaisemiin liittyviin ongelmiin. Tällainen tuotanto voi olla mittausta, seurantaa, ennaltaehkäisyä, käsittelyä, korjaamista, tutkimusta, kehittämistä, viestintää tai näihin liittyvää toimintaa.

Luonnonvaroja säästävä tuotanto voi sisältää tuotteita, tekniikoita tai palveluita, jotka kohdistuvat luonnonvarojen säästämiseen ja niiden tehokkaaseen käyttöön joko tuotantoprosessissa tai käyttöprosessissa. Tällainen tuotanto voi olla mittausta, seurantaa, ennaltaehkäisyä, käytön vähentämistä, uudelleenkäyttöä, kierrätystä, korjaamista, entiselleen palauttamista, tutkimusta, kehittämistä, viestintää tai näihin liittyvää toimintaa.

Luokituksina tässä tilastossa käytetään kansainvälisiin standardeihin perustuvia toimialaluokitusta (TOL2008) sekä ympäristöliiketoiminnan tuote- ja palveluluokitusta (vuoden 2014 luokitus). Ympäristöliiketoiminnan tuote- ja palveluluokituksessa tuotanto jaetaan ympäristönsuojelun (CEPA, Classification of Environmental Protection Activities) ja luonnonvarojen hallinnan (CReMA, Classification of Resource Management Activities) eri osa-alueisiin.

1.3 Lait ja asetukset

Tilaston perustana ovat EU:n asetus Euroopan ympäristötilinpidosta (asetus N:o 691/2011, asetuksen muutos 538/2014) ja sen täytäntöönpanoasetus (N:o 2174/2015) sekä Tilastolaki (N:o 280/2004, lain muutos N:o 361/2013).

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilastovuotta 2016 koskeva tilasto kattaa kaikki toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaiset luokat 1–99. Tiedonkeruun lähdeaineistoina ovat rekisteriaineistot, tilastotiedot sekä muu olemassa oleva relevantti aineisto. Tilasto perustuu pääasiassa Tilastokeskuksen (Kansantalouden tilinpito, Teollisuustuotantotilasto, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Sähkön- ja lämmöntuotantotilasto, Teollisuuden energiankäyttötilasto), Tullin, Luonnonvarakeskuksen (Luke), Energiaviraston, Ympäristövakuutuskeskuksen (YVK) sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tietoihin. Lisäksi useiden muiden tahojen, kuten teollisuuden keskusjärjestöjen, asiantuntemusta on hyödynnetty ympäristöliiketoiminnan osuuksien selvittämisessä eri tuotannontyypeille.

Tilaston eri aineistojen tiedot linkitetään tilaston vaatimiin luokituksiin, toimialaluokitukseen (TOL2008) sekä ympäristöliiketoiminnan tuote- ja palveluluokitukseen (2014). Jokaisen aineiston tuotannontyypeille lasketaan ympäristöliiketoiminnan luku käyttämällä apuna kertoimia. Lopuksi kukin tuotannontyyppi kohdistetaan toimialaluokituksen 2-numerotasolle ja tämän jälkeen eri aineistot yhdistetään. Tilaston eri muuttujat lasketaan tästä yhdistetystä aineistosta.

Ympäristöliiketoiminnan osuudet eri tuotannontyypeistä lasketaan määriteltyjen ympäristöliiketoiminnan kertoimien avulla. Näitä kertoimia on runsaat 100 kpl. Kertoimet määriteltiin useiden lähteiden pohjalta ja niitä päivitetään säännöllisin väliajoin. Ympäristöliiketoiminnan kertoimet perustuvat seuraaviin lähteisiin:

– EU:n ympäristötilinpidon täytäntöönpanoasetukseen (N:o 2174/2015) perustuvat kertoimet. Täytäntöönpanoasetuksessa on ohjeellinen lista ympäristöliiketoiminnasta, eli tilastoon tulevista tuotteista, palveluista ja toimialoista. Tällä listalla olevat tuotantotyypit määriteltiin 100 %:sti ympäristöliiketoiminnaksi (kerroin 1.0).

– Eurostatin ympäristöliiketoiminnan tuotelistoihin perustuvat kertoimet. Eurostat on 2010-luvun alussa laatinut kolme ympäristöliiketoiminnan tuotelistaa. Yksi listoista sisältää tuotannontyypit, jotka ovat 100 %:sti ympäristöliiketoimintaa (kerroin 1.0).

– Kansallisiin tilasto- ja rekisteriaineistoihin perustuvat kertoimet. Eräät ympäristöliiketoiminnan kertoimista pystyttiin määrittämään suoraan kyseessä olevasta aineistosta, toiset kertoimet piti laskea useamman aineiston tai luvun kautta. Eräät kertoimet perustuivat toisessa tilastossa käytössä oleviin relevantteihin kertoimiin. (kerroin 0.001-1.0).

– Kansallisiin tutkimusaineistoihin perustuvat. Eräät ympäristöliiketoiminnan kertoimista voitiin määrittää suoraan kyseessä olevasta relevantista aineistosta, toiset kertoimet piti laskea useamman aineiston tai luvun kautta. (kerroin 0.001–1.0).

– Saksan tilastoviraston ympäristöliiketoiminta-kyselyjen tuloksiin perustuvat kertoimet. Tietyt Suomen kertoimet määriteltiin hyödyntäen Saksan kertoimia (keskiarvoja vuosilta 2009–2013) sekä pyöristäen kertoimia relevanttiin suuntaan. (kerroin 0.001–1.0).

– Asiantuntija-arvioon perustuvat ympäristöliiketoiminnan kertoimet. Osa kertoimista määriteltiin asiantuntija-arvion pohjalta. Näiden kertoimien määrittämiseen liittyen pidettiin sidosryhmätapaamisia sekä pyydettiin arvioita useilta sidosryhmiltä. (kerroin 0.001–1.0).

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Ympäristöliiketoimintatilasto perustuu tilastovuodesta 2014 alkaen EU:n ympäristötilinpitoasetukseen (asetus N:o 691/2011, asetuksen muutos 538/2014) ja sen täytäntöönpanoasetukseen (N:o 2174/2015). Lisäksi tilaston ohjeistona ovat Eurostatin (EU:n tilastovirasto) ympäristöliiketoimintaa koskevat käsikirjat. Näissä edellä mainituissa säädöksissä ja ohjeissa määritellään tilaston muuttujat, rajaukset, luokitukset ja perusaineistot. Kansallisesti on kuitenkin päätettävissä, miten tilastoluvut käytännössä lasketaan.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ympäristöliiketoimintatilasto on vuosijulkistus, joka julkaistaan joulukuussa, eli noin 12 kuukauden kuluttua kyseessä olevan tilastovuoden päättymisestä. Kahden uusimman tilastovuoden luvut eivät ole lopullisia, vaan ne revisioidaan seuraavina vuosina.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastotiedot julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla, sekä pdf-muodossa että PX-Web tietokantataulukkona (Ympäristöliiketoiminta). Lisäksi tilastotiedot raportoidaan EU:n tilastovirasto Eurostatille ja sitä kautta ne julkaistaan Eurostatin internet-sivulla.

Ympäristöliiketoiminta 2016 -julkistuksen pdf-dokumentti sisältää viisi taulukkoa ja kaksi kuviota. PX-Web tietokantataulussa kaikki tilaston tiedot ovat samassa taulussa, asiakkaan itse valittavissa.

Pdf-dokumentin toimialaluokitukseen perustuvissa taulukoissa (liitetaulukot 1 - 4) toimialojen pääluokat sisältävät seuraavat toimialaluokat:

Liitetaulukoissa 1-4 olevat pääluokat Toimialaluokituksen (TOL2008) luokat
A Maa-, metsä- ja kalatalous 01-03
B Kaivostoiminta ja louhinta 05-09
C Teollisuus 10-33
D Energiahuolto 35
E Vesi- ja jätehuolto 36-39
F Rakentaminen 41-43
G-U Palvelut ja hallinto 45-99

Pdf-dokumentin ympäristöliiketoiminnan tuoteluokitukseen perustuvassa taulukossa (liitetaulukko 5) luokat on ryhmitelty seuraavasti:

Liitetaulukon 5 luokat Ympäristöliiketoiminnan
tuote- ja palveluluokituksen
(2014) luokat
Ympäristönsuojelu yhteensä 1-9
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 1
Jätevesihuolto 2
Jätehuolto 3
Maaperän, pohjaveden ja pintaveden suojelu ja parantaminen 4
Muu ympäristönsuojelu 5-9
Luonnonvarojen hallinta yhteensä 10-16
Vesihuolto 10
Metsävarojen hallinta 11 eli 11A-11B
Energiantuotanto uusiutuvista luonnonvaroista 13A
Lämmön-/energiansäästö ja –hallinta 13B
Raaka-aineena käytettävän fossiilisen energia käytön minimointi 13C
Mineraalivarojen hallinta 14
Muu luonnonvarojen hallinta 12, 15-16

Pdf-dokumentin toimialaluokitukseen perustuvassa kuviossa (etusivun kuvio) luokat on ryhmitelty seuraavasti:

Kuvion luokat Toimialaluokituksen (TOL2008) luokat
Rakentaminen 41-43
Metalliteollisuus 24-30, 33
Energiahuolto 35
Palvelut ja hallinto 45-99
Metsäteollisuus 16-17
Maa-, metsä- ja kalatalous 01-03
Jätehuolto ja kierrätys 38-39
Kemianteollisuus 19-22
Vesi- ja jätevesihuolto 36-37
Muu teollisuus ja kaivostoiminta 05-15, 18, 23, 31-32

Pdf-dokumentin ympäristöliiketoiminnan tuoteluokitukseen perustuvassa kuviossa (liitekuvio 1) luokat on ryhmitelty seuraavasti:

Liitekuvion 1 luokat Ympäristöliiketoiminnan
tuote- ja palveluluokituksen
(2014) luokat
Lämmön- ja energiansäästö ja –hallinta 13B
Energiantuotanto uusiutuvista luonnonvaroista 13A
Mineraalivarojen hallinta 14
Jätevesihuolto 2
Metsävarojen hallinta 11 eli 11A-11B
Muu luonnonvarojen hallinta 12, 13C, 15 - 16
Vesihuolto 10
Jätehuolto 3
Muu ympäristönsuojelu 1, 4-9

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Ympäristöliiketoimintatilasto perustuu EU:n ympäristötilinpitoasetukseen (asetus N:o 691/2011, asetuksen muutos 538/2014) ja sen täytäntöönpanoasetukseen (N:o 2174/2015). Lisäksi tilaston ohjeistona ovat Eurostatin (EU:n tilastovirasto) ympäristöliiketoimintaa koskevat käsikirjat.

Ympäristöliiketoiminnan tilasto lisättiin EU:n ympäristötilinpitoasetukseen vuonna 2014. Asetus velvoittaa EU:n jäsenmaita tuottamaan ja toimittamaan EU:lle ympäristöliiketoimintaan liittyvät tilastotiedot asetuksen mukaisina tilastovuodesta 2014 alkaen. Ensimmäinen asetuksen mukainen raportointi on tehtävä vuonna 2017. Asetuksen myötä EU-jäsenmaiden ympäristöliiketoimintaa koskevat tilastot tulevat yhdenmukaistumaan aiemmasta.

Asetuksen myötä ympäristöliiketoiminnan tilastotuotanto uudistui myös Suomessa. Tilaston lähdeaineistot ja tilastointimenetelmä ovat muuttuneet aiemmasta. Ympäristöliiketoiminta 2015 -julkistus sisältää ensimmäistä kertaa kaikkia yhteiskunnan toimialoja koskevat ympäristöliiketoiminnan tiedot. Tilaston muuttujina ovat markkinatoimintoihin liittyvät liikevaihto, arvonlisäys, vienti ja työllisyys. Tässä julkistuksessa esitetään ympäristöliiketoiminnan tilastotiedot vuosilta 2012-2016. Näiden vuosien tiedot ovat täysin vertailukelpoisia keskenään.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Suomessa ympäristöliiketoimintatilaston vuosituotanto alkoi tilastovuodesta 2009. Ympäristöliiketoiminta 2015 -julkistuksesta alkaen koko tilasto tehtiin uusien lähdeaineistojen ja laskentamenetelmän pohjalta. Vertailuksi laskettiin uudet luvut myös tilastovuosille 2012-2014.


Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Kärkkäinen 029 551 3662, Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2016, Laatuseloste: Ympäristöliiketoimintatilasto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ylt/2016/ylt_2016_2017-12-14_laa_001_fi.html