Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ulkomaan meriliikenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/uvliik/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Ulkomaan meriliikennetilasto sisältää tiedot meritse tapahtuvasta tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista aluksilla Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot ulkomaanliikenteessä Suomen satamissa käyneiden alusten määristä. Siinä on tavaroiden, matkustajien ja kuljetusvälineiden tuonti- ja vientimäärien lisäksi tietoa myös kuljetussuoritteesta ja kuljetuksissa käytetyistä aluksista. Tilastossa on esitetty lisäksi ulkomaan liikenteen liikenne- ja kuljetusmäärät Saimaan kanavan osalta.

Tietosisältö

Tavaraliikennetilasto sisältää tiedot kaikista Suomen satamissa puretuista ja lastatuista tavaramääristä tavaralajeittain. Satamakohtaiset tilastot sisältävät myös sekä kauttakulku- eli transitoliikenteessä että kuljetusvälineissä ja konteissa kuljetetut lastit. Erikseen on tietoja pelkästään kauttakulkuliikenteessä sekä kuljetusvälineissä ja konteissa kuljetetuista tavaramääristä.

Matkustajaliikennetilasto sisältää matkustaja-alusten, ro-ro-matkustaja-alusten sekä säännöllistä matkustajaliikennettä harjoittavien lastialusten matkustajamäärätiedot. Vuodesta 2001 alkaen ulkomaisilla risteilyaluksilla saapuneiden ja lähteneiden matkustajien määrä on tilastoitu erikseen. Tätä ennen risteilymatkustajien määrä sisältyi alusten lähtö- ja määrämaiden lukuihin.

Alusliikennetilastossa esitetään lukumäärä ja vetoisuustiedot suomalaisiin satamiin saapuneista ja suomalaisista satamista lähteneistä aluksista.

Käytetyt luokitukset

Tavaraliikennetilastossa käytetään 16-luokkaista tavaraluokitusta. Jako on johdettu NST 2007 -kuljetusluokituksesta (Standard Goods Classification for Transport Statistics) ulkomaan meriliikennetilaston tarpeita vastaavaksi.

Tavara- ja henkilöliikennetiedot on esitetty satamittain ja maittain. Kuljetusvälineiden ja konttien osalta esitetään kuljetettujen yksiköiden lukumäärä, yksiköissä kuljetettu lasti tonneina sekä konttien TEU (Twenty Foot Equivalent Units) -määrä. Kuljetusvälineisiin kuuluvat henkilöautot, linja-autot, kuorma-autot, perävaunut, kontit, junavaunut ja muut kuljetusvälineet.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilaston kaikki perustiedot saadaan alusten varustamoilta tai alusten suomalaisilta edustajilta valtakunnallisen Portnet-järjestelmän kautta. Ulkomaanliikenteessä olevan sekä suomalaisen että ulkomaisen aluksen saavuttua suomalaiseen satamaan ja lähdettyä suomalaisesta satamasta aluksen varustamo tai useimmiten sen edustaja syöttää tiedot aluksesta ja sen lastista lastaus- ja purkaussatamittain Portnet-järjestelmään tai toimittaa vastaavat tiedot paperilomakkeella tullitoimipaikkaan, jossa tiedot tallennetaan Portnet-järjestelmään. Nämä tiedot tarkastetaan ja täydennetään satamaviranomaisten lähettämistä kuukausiraporteista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa.

Päivitystiheys

Kuukausittain ja vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ulkomaan meriliikenteen kuukausitilasto julkaistaan noin viisi viikkoa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Ulkomaan meriliikenteen vuositilasto julkaistaan tilastovuoden päättymisen jälkeen elokuun lopussa.

Aikasarja

Tietoja ulkomaan meriliikenteestä on julkaistu Suomessa jo 1800-luvun puolivälistä lähtien. Täysin vertailukelpoisia aikasarjoja tavara-, matkustaja- ja alusliikenteestä on saatavissa vuodesta 1981 alkaen. Vuonna 1981 mm. tavaraluokituksessa tehtiin huomattavia muutoksia, jotka vaikeuttavat vanhempien tilastojen vertailtavuutta.

Eri EU -maiden käyttämät erilaiset käsitteet ja määritelmät ovat vaikeuttaneet meriliikennetilastojen kansainvälistä vertailtavuutta. Tilannetta on pyritty parantamaan EU:n direktiivillä tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista (2009/42/EY), jolla yhtenäistetään eri jäsenvaltioiden meriliikennetilastoissa käyttämiä luokituksia ja määritelmiä. Vuodesta 1997 alkaen Eurostat on kerännyt meriliikennetilastoja ja julkaisee niitä mm. verkkosivuillaan.

Asiasanat

merenkulku, merikuljetus, meriliikenne, liikenne, ulkomaanliikenne, tavaraliikenne, matkustajaliikenne, alusliikenne, laivaliikenne, kuljetus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/uvliik/yht.html

Lisätietoja

http://stat.fi/til/uvliik/yht.html


Päivitetty 03.06.2020