Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/stu/
Aihealue: Yritykset
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa suomalaisyritysten toimintojen maailmanlaajuista sijoittumista ja yritysten ulkomailla sijaitsevan toiminnan merkittävyyttä. Tilasto tuottaa tietoja, joiden avulla voi arvioida Suomen talouden globaalistumisen astetta, Euroopan Unionin sisämarkkinoiden vaikutusta suomalaiseen liiketoimintaan ja suomalaisomisteisten yritysten kilpailukykyä maailmalla. Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukselle (EY) n:o 716/2007.

Tietosisältö

Tilasto tuottaa vuosittaisia tietoja suomalaisyritysten ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden lukumäärästä, toiminnasta ja sijainnista. Tiedot tytäryhtiöiden tai sivuliikkeiden liikevaihdosta, henkilöstön lukumäärästä, henkilöstömenoista ja bruttoinvestoinneista ovat saatavissa sijaintimaan tai maaryhmän ja toimialan mukaan. Lisäksi tiedot arvonlisäyksestä sekä tavaroiden ja palveluiden tuonnista ja viennistä konsernin sisäisinä ja kokonaiserinä on kerätty kertaluonteisesti vuodelta 2007. Pääosa tilastoa varten kerättävistä tiedoista on Euroopan Unionin asetuksen edellyttämiä. Perusaineisto on salassa pidettävää.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus (TOL 2008) ja maaluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään Suomessa sijaitsevilta yrityksiltä, joilla on ulkomailla toimiva tytäryhtiö tai sivuliike. Yritykset tunnistetaan Tilastokeskuksen ylläpitämän konsernirekisterin avulla. Tiedot kerätään kokonaistutkimuksena.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkaistaan vuosittain noin yhdeksän kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä. Tarkat julkistamispäivät ilmoitetaan julkistamiskalenterissa osoitteessa http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html.

Aikasarja

Vertailukelpoiset tiedot ovat saatavissa vuodesta 2007 lähtien.

Suomen Pankki on kerännyt tietoja suomalaisyritysten ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden liikevaihdosta ja henkilöstön lukumäärästä vuosilta 1996 - 2006. Nämä tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia Tilastokeskuksen tietojen kanssa.

Suomen Pankin julkaisu

Asiasanat

globalisaatio, henkilöstö, investoinnit, konsernit, liikevaihto, tytäryhtiöt, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/stu/yht.html


Päivitetty 23.11.2011